BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bezat-Jarzębowska Agnieszka (Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute), Rembisz Włodzimierz (Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute (IAFE-NRI) in Warsaw, Poland)
Title
Determinants of Changes in the Remuneration of the Labour Factor
Uwarunkowania zmian w wynagradzaniu czynnika pracy
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2015, R. 14, nr 2, s. 5-14, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Rolnictwo, Wynagrodzenia, Praca
Agriculture, Remuneration, Labour
Note
streszcz., summ.
Abstract
W publikacji podjęto zagadnienie i problem mechanizmu wynagrodzenia czynnika pracy w rolnictwie. Wykorzystano podejście analityczne z przykładami empirycznymi, rozumowanie było prowadzone w konwencji mikroekonomii. Opierając się na analitycznych zależnościach, ocenie poddano relacje między (a) udziałem żywności w wydatkach konsumenta, (b) podażą i popytem na czynniki produkcji i ich cenami, (c) cenami towarów rolno-spożywczych a wynagrodzeniem czynników produkcji, w szczególności czynnika pracy. Stanowi to o mechanizmie wynagradzania czynnika pracy i jego poziomie (poziomie dochodów gospodarstw rolnych). (abstrakt oryginalny)

The publication addresses the issue and the mechanism of remuneration of the labour factor in agriculture. An analytical approach with empirical examples was used, the reasoning is carried out in the microeconomic convention. Basing on analytical formulas the relationships between (a) proportion of food in consumer's expenditure, (b) supply and demand for factors of production and the prices thereof, (c) prices of agri-food goods and remuneration of factors of production, in particular labour factor, were examined in the paper. That constitutes the mechanism of remuneration of labour factor and its level (level of farm incomes). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bartosik, K. (2004). Handel międzynarodowy a rozpiętości płacowe w świetle teorii Heckschera-Ohlina-Samuelsona. Ekonomista, 2.
  2. Eurostat (2014). http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.
  3. Hamdar, B. (2012), Agricultural Economics-Economics: A Historical Review of the Theoretical Relationships and Current Challenges. American Journal of Scientific Research, 126-137.
  4. Meredyk, K., (1994). Rozwój rolnictwa w warunkach ograniczeń popytowych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 3.
  5. Rembisz, W., Bezat-Jarzębowska, A. (2013). Ekonomiczny mechanizm kształtowania dochodów producentów rolnych, Wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  6. Rembisz, W. (2005). Popytowe ograniczenia wzrostu dochodów producentów rolnych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1.
  7. Rembisz, W. (1990). Procesy wzrostowe w gospodarce żywnościowej: zagadnienia teoretyczno-modelowe. PWN, Warszawa.
  8. Rembisz, W., Sielska, A., Bezat, A. (2011). Popytowo uwarunkowany model wzrostu produkcji rolno- żywnościowej. Program wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej, nr 13. Wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu