BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dacko Mariusz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Szajdecka Katarzyna (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Multifaceted Analysis of the Process of Price Developments on the Local Real Estate Market by Means of the Regression Trees Method (C&RT)
Wielowymiarowa analiza procesu kształtowania się cen na lokalnym rynku nieruchomości przy użyciu metody drzew regresyjnych C&RT
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2015, R. 14, nr 2, s. 27-38, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Rynek nieruchomości, Analiza wielowymiarowa, Ceny
Real estate market, Multi-dimensional analysis, Prices
Note
streszcz., summ.
Abstract
Uwaga racjonalnych nabywców i sprzedawców nieruchomości koncentruje się na cenach i cechach obiektów podobnych. W świetle teorii wyceny zróżnicowanie cen tłumaczy się zróżnicowaniem kilku najistotniejszych cech, jakimi charakteryzują się nieruchomości stanowiące przedmiot obrotu. Stąd w praktyce szacowania wartości ważną kwestią jest rozstrzygnięcie, które z atrybutów mają istotne znaczenie i jaki jest ich indywidualny wkład w możliwą do uzyskania cenę rynkową. W artykule problem ten rozstrzygnięto przy wykorzystaniu modelu drzew regresyjnych C&RT. Badaniem objęto nieruchomości gruntowe niezabudowane, przeznaczone w planach miejscowych na cele budownictwa jednorodzinnego, położone na północnych peryferiach Krakowa. Drzewo regresyjne umożliwiło prostą ocenę wpływu poszczególnych atrybutów na ceny nieruchomości. Metoda drzew pozwala przewidywać wartość rynkową, ale wymaga wiedzy o co najmniej kilkudziesięciu, a najlepiej kilkuset transakcjach obiektami podobnymi. Z tego względu jest więc predestynowana do wycen o charakterze masowym. (abstrakt oryginalny)

Attention of rational purchaser or seller of real estate is focused on the prices and properties of similar real estates. In the light of the theory of valuation, differentiation in prices on the local market is explained by variation in a few most important properties of marketed real estate. Thus, in the practice of valuation, a important issue is to decide which of many possible attributes are significant and what is their individual contribution to the market price that can be achieved. In this paper, this problem has been solved using the model of regression trees (C&RT). The study covered undeveloped land designed in local plans for single-family housing development, situated on the northern outskirts of Krakow. A regression tree permitted a simple assessment of the impact of the different attributes on real estate prices. This method enables prediction of the market value, but it requires knowledge of at least several tens, or preferably many hundreds, of transactions relating to similar real estates. For that reason, it is predestined for mass valuations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bitner, A. (2007). Konstrukcja modelu regresji wielorakiej przy wycenie nieruchomości. Acta Sci. Pol., Administratio Locorum, 6(4), 59-66.
 2. Breiman, L. et al. (1998). Classification and Regression Trees. Chapman and Hall/CRC, New York.
 3. Cellmer, R. (1999). Metodyka analizy wybranych elementów rynku nieruchomości na potrzeby gospodarki przestrzennej. Rozprawa doktorska, UWM, Olsztyn.
 4. Dacko, M. 2007. Badanie rynku mieszkań w Olsztynie z zastosowaniem metod statystycznych. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 15, 3-4.
 5. Dacko, M. (2002). Analiza czynników kształtujących wybrane segmenty olsztyńskiego rynku nieruchomości. Rozprawa doktorska, UWM, Olsztyn.
 6. Dudek, G. (2014). Prognozowanie krótkoterminowe obciążeń systemów elektroenergetycznych z wykorzystaniem rozmytych drzew regresyjnych. Przegląd Elektrotechniczny, 90, 4, 108-111.
 7. Jasińska, E. (2012). Wybrane metody statystyczne w analizie rynku nieruchomości. Wydawnictwo AGH, Kraków.
 8. Kuryj, J. (2001). Metody doboru i oceny danych w taksacji powszechnej nieruchomości. Rozprawa doktorska, UWM, Olsztyn.
 9. Łapczyński, M. (2010). Drzewa klasyfikacyjne i regresyjne w badaniach marketingowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 10. Mączyńska, E. et al. (2004). Ile jest warta nieruchomość. Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 11. Obrót nieruchomościami w 2012 r. 2013. GUS, Warszawa.
 12. Paluch, Ł., Sroka, W. (2012). Identyfikacja i ocena czynników zrównoważonego rozwoju gmin wiejskich województwa małopolskiego. Roczniki Naukowe SERiA, XIV, 8, 81-87.
 13. Wrzosek, W. (1994). Funkcjonowanie rynku. PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu