BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kukuła Karol (University of Agriculture in Cracow, Poland / Wydział Zarządzania)
Title
Equipment with Some Appliances and Facilities of Environmental Protection in Villages : Space Study - 2013
Stan wyposażenia wsi w obiekty i urządzenia ochrony środowiska : studium przestrzenne - 2013 r.
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2015, R. 14, nr 2, s. 75-83, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Ranking, Ochrona środowiska, Wieś
Ranking, Environmental protection, Village
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest ukazanie aktualnego stanu wyposażenia wsi w infrastrukturę proekologiczną. Zebrane informacje sprowadzono do stanu porównywalności, stosując metodę unitaryzacji zerowanej. Unormowane zmienne pozwoliły otrzymać wartości zmiennej syntetycznej charakteryzujące każdy obiekt (województwo). Zmienne te są podstawą budowy rankingu województw przedstawiającego aktualną sytuację w zakresie przestrzennych zróżnicowań wyposażenia wsi w obiekty i urządzenia sprzyjające środowisku. Końcowym etapem badań jest podział obiektów na trzy grupy województwa: o wysokim, przeciętnym i niskim poziomie proekologicznego wyposażenia wsi. (abstrakt oryginalny)

In the paper an attempt of assessment of equipment with some appliances and facilities of environmental protection in villages was made. The analysis was conducted taking into account division of country territory into voivodeships using methods of multi-dimensional comparative analysis. The final result of the study is voivodeships ranking and dividing voivodeships into three groups: of a high, average and low level of village environmentally friendly infrastructure. Attention was paid to relatively great span between the first group (group of the best equipment) and the third group - the worst in this respect. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Borys, T. (1978). Metody unormowania cech w statystycznych badaniach porównawczych. Przegląd Statystyczny, 2.
  2. Dolata, M. (2008). Infrastruktura ekologiczna obszarów wiejskich po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej na przykładzie województwa wielkopolskiego. Problemy Rolnictwa Światowego, 4(19), 125-134.
  3. Hellwig, Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, 4.
  4. Kukuła, K. (2000). Metoda unitaryzacji zerowanej. PWN, Warszawa.
  5. Kukuła, K. (2014a). Regionalne zróżnicowanie stopnia zanieczyszczenia środowiska w Polsce a gospodarka odpadami. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Łódź-Warszawa-Białystok, XV, 8, part I, 183-198.
  6. Kukuła, K. (2014b). Wybrane problemy ochrony środowiska w Polsce w świetle wielowymiarowej analizy porównawczej. Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, 15, 42-66.
  7. Kukuła, K. (2014c). Zero Unitarization Metod as a Tool in Ranking Research. Economic Science for Rural Development, Jelgava, 36, 95-100.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu