BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowacki Robert (University of Finance and Management in Warsaw, Poland)
Title
Innovativeness of Advertising Activities in the Polish Market - Advertisers' Abilities and Recipients' Perception
Innowacyjność działań reklamowych na rynku polskim - możliwości reklamodawców a percepcja odbiorców
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2015, R. 14, nr 2, s. 119-130, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Reklama, Innowacyjność, Usługi marketingowe
Advertising, Innovative character, Marketing services
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rozwój konkurencji reklamowej wymusza podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia efektywności procesu oddziaływania na potencjalnych nabywców. Reklamodawcy coraz częściej sięgają po rozwiązania niekonwencjonalne i nowatorskie, które wpisują się w szeroko pojmowaną innowacyjność. Sprzyja temu rozwój nowoczesnych środków przekazu. Artykuł porusza problem możliwości wdrażania rozwiązań innowacyjnych w reklamie i ich percepcję wśród konsumentów. Podstawą rozważań są badania ilościowe prowadzone wśród przedsiębiorstw prowadzących aktywną działalność reklamową oraz odbiorców tych działań. (abstrakt oryginalny)

The development of advertising competition forces to undertake measures aimed at increasing effectiveness of the process of influencing potential customers. Advertisers more and more often reach for non-conventional and innovative solutions that are a part of innovativeness in a broad sense. This is facilitated by the development of modern mass media. The article touches the problem of the possibility to implement innovative solutions in advertising and perception thereof among consumers. The grounds for considerations are quantitative research surveys carried out among enterprises conducting their active advertising as well as recipients of those activities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Amabile, T., Conti, R., Coon, H., Lazenby, J., Herron, M. (1996). Assessing the work environment for creativity. Academy of Management Review, 39(5), 1154-1184.
 2. Bogdanienko, J., Haffer, M., Popławski, W. (2004). Innowacyjność przedsiębiorstw (Enterprise Innovativeness). Wydawnictwo Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń.
 3. Belch, G.E., Belch, M.A. (2009). Advertising and Promotion. An Integrated Marketing Communications Perspective. McGraw-Hill/Irwin Publishing Company, New York.
 4. Burnett, H.G. (1953). Innovation: The Basis of Cultural Change. McGraw-Hill Publishing Company, New York.
 5. Damanpour, F. (1991). Organizational innovation: a meta-analysis of effects of determinations and moderators. Academy of Management Journal, 34(3), 555-590.
 6. DeCenzo, D.A., Robbins, S.P. (2002). Podstawy zarządzania (Fundamentals of Management). PWE, Warszawa.
 7. Farazmand, A. (2004). Innovation in Strategic Human Resource Management: Building Capacity in the Age of Globalization. Public Organization Review, 4(1), 3-24.
 8. Kotowicz-Jawor, J. (1997). Syntetyczna charakterystyka funkcjonowania mikroekonomicznego mechanizmu rozwoju w rozwiniętej gospodarce rynkowej (A synthetic characteristics of functioning of microeconomic mechanism of development in the mature market economy). [In:] Determinanty funkcjonowania mechanizmów rozwoju (Determinants of development mechanisms functioning). IRISS, Raporty, 57.
 9. Lane, W.R., Russell, J.T. (1996). Reklama według Ottona Kleppnera (Advertising According to Otton Kleppner). Felberg SJA, Warszawa.
 10. Niedzielski, P., Markiewicz, J., Rychlik, K., Rzewuski, T. (2007). Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw. Kompendium wiedzy (Innovativeness in Enterprises' Activities. Knowledge Digest). Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 11. Nowacki, R. (2010a). Innowacyjność marketingu a konkurencyjność przedsiębiorstwa (Marketing Innovativeness and Enterprise's Competitiveness). [In:] S. Figiel. Marketing w realiach współczesnego rynku. Implikacje otoczenia rynkowego (Marketing in the realities of contemporary market. Implications of the market environment). PWE, Warszawa.
 12. Nowacki, R. (2010b). Zarządzanie - konkurencyjność - innowacyjność (Management - competitiveness - innovativeness). [In:] R. Nowacki (Ed.). Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa (Innovativeness in management and enterprise's competitiveness). Difin, Warszawa.
 13. Nowacki, R. (2011). Procesy zarządzania działalnością reklamową w przedsiębiorstwach (Processes of advertising activity management at enterprises). [In:] R. Nowacki, M. Strużycki (Eds). Reklama w procesach konkurencji (Advertising in competition processes). Difin, Warszawa.
 14. Nowacki, R., Staniewski, M.W. (2012). Innovation in the Management of SMEs in the Service Sector in Poland. Amfiteatru Economic, 14(6), 755-773.
 15. Schumpeter, J. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego (Theory of Economic Development). PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu