BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Growiec Jakub (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Narodowy Bank Polski), Gradzewicz Michał (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Narodowy Bank Polski), Hagemejer Jan (Uniwersytet Warszawski; Narodowy Bank Polski), Jankiewicz Zofia (Narodowy Bank Polski), Popowski Piotr (Narodowy Bank Polski), Puchalska Katarzyna (Narodowy Bank Polski), Strzelecki Paweł (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Narodowy Bank Polski), Tyrowicz Joanna (Uniwersytet Warszawski; Narodowy Bank Polski; Rimini Center for Economic Analysis)
Title
Rola usług rynkowych w procesach rozwojowych gospodarki Polski
The Role of Market Services in the Polish Economy
Source
Gospodarka Narodowa, 2015, nr 2, s. 163-193, rys., tab., wykr., bibliogr. 26 poz.
The National Economy
Keyword
Usługi rynkowe, Struktura gospodarki, Produktywność pracy, Rozwój gospodarczy, Cykl koniunkturalny
Market services, Economic structure, Labour productivity, Economic development, Business cycles
Note
streszcz., summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy, że usługi rynkowe odgrywały, obok przemysłu, kluczową rolę w procesach rozwojowych gospodarki Polski w latach 1995- 2012. Cel ten zrealizowano poprzez uszczegółowioną, wielowątkową analizę empiryczną, pozwalającą odpowiedzieć na pytania badawcze związane z rolą obserwowanej w Polsce zmiany strukturalnej oraz zmian cen względnych w objaśnianiu dynamiki wzrostu gospodarczego, a także zachowaniem przemysłu i usług w cyklu koniunkturalnym oraz zróżnicowaniem wewnętrznym usług rynkowych. Wyniki analiz makroekonomicznych oparto na danych z rachunków narodowych z lat 1995-2012. Ponadto opierając się na danych jednostkowych na poziomie firm z lat 2005-2012, przeanalizowano różnice pomiędzy poszczególnymi branżami usługowymi pod względem poziomu oraz dynamiki produktywności pracy i zatrudnienia. Uzyskane wyniki są następujące. W latach 1995-2012 obserwowano w Polsce systematyczny wzrost udziału usług rynkowych w zatrudnieniu. Równocześnie jednak produktywność pracy oraz całkowita produktywność czynników (TFP) rosły wolniej w tym sektorze w porównaniu z sektorem przemysłowym, w związku z relatywnie szybszym postępem technologicznym w przemyśle. Systematycznie spadała też cena względna dóbr przemysłowych w porównaniu z usługami. Zmienność zatrudnienia i wartości dodanej w cyklu koniunkturalnym była natomiast wyraźnie mniejsza w usługach rynkowych. Na tle wysokiej heterogeniczności firm w ramach poszczególnych branż, nie stwierdzono istotnie różnej dynamiki rozwojowej usług eksportointensywnych, relatywnie kapitałochłonnych, skierowanych do biznesu (B2B), ani usług opartych na wiedzy. Z uzyskanych wyników wyprowadzono prognozę, że gospodarka polska będzie w przyszłości wskutek zwiększającej się roli usług rynkowych rosnąć nieco wolniej, ale stabilniej niż dotychczas. (abstrakt oryginalny)

The study aims to either validate or disprove the hypothesis that market services, alongside industry, played a key role in spurring the development of the Polish economy in 1995- 2012. The authors conduct a multifaceted empirical analysis that addresses a range of research questions related to the role of structural change and variations in relative prices in economic growth. The article also examines the behavior of industry and services during a business cycle and the internal differentiation of market services. The results of the authors' macroeconomic analyses are based on national accounts data from 1995-2012. The article scrutinizes differences across service sectors in terms of the levels and dynamics of labor productivity and employment, based on firm-level data from 2005-2012. The authors find that the role of market services in employment in Poland steadily increased in 1995-2012. At the same time, due to technological change, industry enjoyed stronger growth in labor productivity and total factor productivity (TFP). The prices of manufactured goods steadily fell compared with services. However, the cyclical variability of employment and value added was clearly lower in market services. Due to substantial heterogeneity across firms within the considered categories, the authors say they were "unable to identify significantly higher dynamics of exports-intensive, capital-intensive, business-to-business (B2B) or knowledge-based services." On the basis of their research, the authors predict that, due to the increasing role of market services, Poland's economic growth will be slower but more stable in the future. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aaronson D., Sullivan D. [2001], Growth in Worker Quality, "FRB of Chicago Economic Perspectives", 4Q, s. 53-74.
 2. Arpaia A., Perez E., Pichelmann K. [2009], Understanding Labour Income Share Dynamics in Europe, European Commission, European Economy-Economic Paper no. 379.
 3. Boppart T. [2011], Structural Change and the Kaldor Facts in a Growth Model with Relative Price Effects and Non-Gorman Preferences, Department of Economics, University of Zurich, Working Paper no. 2.
 4. Buera F. J., Kaboski J. P. [2009], Can Traditional Theories of Structural Change Fit The Data?, "Journal of the European Economic Association", vol. 7, no. 2-3, s. 469-477.
 5. Buera F. J., Kaboski J. P. [2012], The Rise of the Service Economy, "American Economic Review", vol. 102, no. 6, s. 2540-2569.
 6. Bureau of Labour Statistics [1993], Labour Composition and U. S. Productivity Growth, 1948-1990. Bureau of Labour Statistics.
 7. Burns A. F., Mitchell W. C. [1946], Measuring Business Cycles, National Bureau of Economic Research, New York.
 8. Caselli F. [2005], Accounting for Cross-Country Income Differences, w: Handbook of Economic Growth, red. P. Aghion, S. Durlauf, North-Holland.
 9. Christiano L. J., Fitzgerald T. J. [2003], The Band Pass Filter, "International Economic Review", vol. 44, no. 2, s. 435-465.
 10. Florczak W. [2011], Produktywność czynników wzrostu PKB, "Wiadomości Statystyczne", nr 2, s. 8-26.
 11. Gordon R. J. [1990], The Measurement of Durable Goods Prices, University of Chicago Press.
 12. Gradzewicz M., Growiec J., Hagemejer J., Popowski P. [2010], Cykl koniunkturalny w Polsce - wnioski z analizy spektralnej, "Bank i Kredyt", vol. 41, nr 5, s. 41-76.
 13. Gradzewicz M., Growiec J., Kolasa M., Postek Ł., Strzelecki P. [2014], Poland's Exceptional Performance During the World Economic Crisis: New Growth Accounting Evidence, NBP Working Paper nr 186.
 14. Greenwood J., Hercowitz Z., Krusell P. [1997], Long-Run Implications of Investment-Specific Technological Change, "American Economic Review", vol. 87, s. 342-362.
 15. Growiec J. [2012], Zagregowana funkcja produkcji w ekonomii wzrostu gospodarczego i konwergencji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 16. Ho M., Jorgenson D. [1999], The Quality of the U. S. Work Force, 1948-1995, Harvard University, mimeo.
 17. Karabarbounis L., Neiman B. [2014], The Global Decline of the Labor Share, "Quarterly Journal of Economics", vol. 129, no. 1, s. 61-103.
 18. Klump R., McAdam P., Willman A. [2012], The Normalized CES Production Function: Theory And Empirics, "Journal of Economic Surveys", vol. 26, no. 5, s. 769-799.
 19. Kolasa M., Strzelecki P., [2007] Zmiany jakości wykorzystywanych zasobów pracy w Polsce, "Gospodarka Narodowa", nr 11-12, s. 35-44.
 20. Kongsamut P., Rebelo S., Xie D. [2001], Beyond Balanced Growth, "Review of Economic Studies", vol. 68, no. 4, s. 869-882.
 21. Mincer J. [1974], Schooling, Experience and Earnings, National Bureau of Economic Research, New York.
 22. Ngai L. R., Petrongolo B. [2013], Gender Gaps and the Rise of the Service Economy, CEP Discussion Paper no. 1204.
 23. Ngai L. R., Pissarides C. A. [2007], Structural Change in a Multisector Model of Growth, "American Economic Review", vol. 97, nr 1, s. 429-443.
 24. Piątkowski M. [2013], Poland's New Golden Age: Shifting from Europe's Periphery to its Center, The World Bank, Policy Research Working Paper Series no. 6639.
 25. Skrzypczyński P. [2010], Metody spektralne w analizie cyklu koniunkturalnego gospodarki polskiej, "Materiały i Studia NBP", nr 252.
 26. Welfe W. [2000], Empiryczne modele wzrostu gospodarczego, "Ekonomista", nr 4, s. 483-497.
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu