BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mielecka-Kubień Zofia (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Wybrane aspekty migracji zagranicznych mieszkańców województwa śląskiego
Some Aspects of International Migration of Inhabitants of Silesian Voivodship
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 220, s. 21-35, rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Migracja, Migracja ludności
Migration, Population migration
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstract
Obserwowana obecnie wysoka intensywność ruchów migracyjnych zachodzących między krajami powoduje potrzebę analizy tych procesów. Także w woj. śląskim migracje zagraniczne stanowią ważny i aktualny problem. Przedmiotem badania są niektóre aspekty migracji zagranicznych mieszkańców woj. śląskiego w ujęciu czasowym (w latach 1995-2013) oraz przestrzennym, w układzie podregionów województwa (NUTS3), w 2012 roku. Stwierdzono, że w badanym okresie woj. śląskie cechowało się ujemnym saldem migracji zagranicznych, a relatywnie znacznie więcej mieszkańców woj. śląskiego niż kraju emigrowało za granicę. Ponadto omawiane procesy migracyjne w woj. śląskim wykazują znaczne zróżnicowanie przestrzenne w układzie podregionów, a największym ujemnym saldem migracji cechował się w badanym okresie podregion bytomski.(abstrakt oryginalny)

Actually observed high intensity of migration movements among countries entails the need of analysis of these processes. In province slaskie international migration also constitutes important and actual problem. The subject of the study are some aspects of international migration of inhabitants of province slaskie in the years 1995-2013, as well as spatial differences of the migration movements among the subregions of province slaskie (NUTS3) in 2012. It has been stated that in the considered period of time in province slaskie occurred negative balance of international migration, and relatively more inhabitants emigrated abroad from province slaskie than from the whole country. Additionally the migration movements characterize high spatial diversity, and the highest, negative balance of international migration was observed in the considered period of time in subregion bytomski.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Janicki W. (2007), Przegląd teorii migracji ludności, UMCS, Lublin.
  2. Kaczmarczyk P. (2006), Współczesne migracje zagraniczne Polaków - skala, struktura oraz potencjalne skutki dla rynku pracy, Raport FISE, Warszawa. Rocznik Demograficzny GUS (2013).
  3. W obliczu migracji zarobkowych mieszkańców województwa śląskiego (2011), Obserwatorium Integracji Społecznej Województwa Śląskiego, Raport z badań prowadzonych w latach 2010-2011, Katowice.
  4. Wspieranie aktywności zawodowej poprzez zarządzanie zjawiskiem migracji - analiza w województwie śląskim (2010). Nr projektu: WND-POKL.06.01.01-24-098/09.
  5. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Konsorcjum projektu: Ottawa Group sp.j., Koordynator - MillwardBrown SMG/KRC).
  6. Wybrane tablice dotyczące emigracji na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy - wyniki spisu ludności i mieszkań 2011 r. Część I, GUS, www.stat.gov.pl/ gus/5840_14242_ PLK_HTML.htm.
  7. [www 1] http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Migration/pl
  8. [www 2] www.stat.gov.pl/ gus/5840_14242_PLK_HTML.htm.
  9. [www 3] www.stat.gov.pl - Bank Danych Regionalnych GUS.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu