BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Keller Jakub (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wykorzystanie Meteor Shower dla przewidywania zmienności giełdy w Warszawie
Using the "Meteor Shower" Strategy for Predicting WSE Changes
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.1, s. 81-90, tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje
Keyword
Rynek kapitałowy, Globalizacja rynków finansowych, Inwestycje
Capital market, Globalization of financial market, Investment
Note
streszcz., summ..
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Zaprezentowany artykuł jest głosem w dyskusji dotyczącej globalizacji rynków finansowych oraz wzajemnego wpływu giełd światowych na kształt ich codziennych notowań. Celem autora jest wykazanie, iż informacje płynące z rynków zagranicznych w istotny sposób przekładają się na notowania GPW. W celu weryfikacji postawionej hipotezy, o tym, iż notowania giełd zagranicznych generują istotne sygnały dla inwestorów, autor posłużył się modelem logitowym, na podstawie predykcji którego inwestor mógłby przewidywać kierunek zmian warszawskiej giełdy. Otrzymane wyniki wskazują, iż przyjęta hipoteza jest prawdziwa i użyteczność stosowania wskazanej strategii oraz narzędzia pozwalają efektywniej podejmować decyzje inwestycyjne. Niniejszy tekst różni się od wielu dotykających tej tematyki wykorzystanym narzędziem i sposobem wnioskowania, ponieważ dominującym sposobem analiz jest sprawdzanie powiązań giełdowych w myśl modelu grawitacyjnego. Główny nacisk podjętych analiz położony jest na aspekt praktyczny wykorzystania otrzymanego modelu dla decyzji inwestycyjnych. (abstrakt oryginalny)

Presented article is another voice in the discussion about the stocks globalization and the impact of different markets on the everyday quotations. The aim of the author is to examine if the information that comes from other stock markets is a significant factor that is having an influence on the WSE quotations. To verify the claimed hypothesis, that the quotations from the foreign markets are generating significant signals for the polish investors, author used the logit modeling, which predicts the direction of the price change. Results obtained in the research shown that the hypothesis is correct and useful for creating an investing strategy based on "meteor shower". Presented text differs from the recent mainstream publications because of the tools used in the analysis. Author proposed the logit model for the impact analysis when large number of publications in this area are sticking to the gravity model. Author tries to emphasize the practical aspect of the model gained in the undertaken research. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anderson J., van Wincoop E. (2013), Gravity with gravitas: a solution to the border puzzle, "American Economic Review" vol. 93, s. 170-192.
 2. Buch C. (2005), Distance and international banking, "Review of International Economics" vol. 13, s. 787-804.
 3. Cathcart L., El-Jahel L., Evans L. (2013), The Correlation Structure of the CDS Market: An Empirical Investigation, "The Journal of Fixed Income" vol. 22, no. 4, s. 53-74.
 4. Drzewoszewska N., Pietrzak M., Wilk J. (2013), Grawitacyjny model przepływów handlowych między krajami Unii Europejskiej w dobie globalizacji, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych" nr 30, s. 187-202.
 5. Flavin T., Hurley M., Rousseau F. (2002), Explaining Stock Market Correlation: A gravity model approach, "The Manchester School Supplement" 1463-6786, s. 87-106.
 6. Hong-Ghi M., Young-Soon H. (2012), Dynamic correlation analysis of US financial crisis and contagion: evidence from four OECD countries, "Applied Financial Economics" vol. 22, s. 2063-2074.
 7. King M., Wadhwani S. (1993), Transmission of Volatility between Stock Markets, "Review of Financial Studies" vol. 3, s. 5-33.
 8. Kiss G. (2011), The Impact of Financial Interdependence on the Czech, Hungarian and Polish Interbank, Stock and Currency Market, "International Journal of Management Cases" vol. 13, no. 3, s. 555-565.
 9. Meric G., Lentz C., Smeltz W., Meric I. (2012), International Evidence on Market Linkages after the 2008 Stock Market Crash, "The International Journal of Business and Finance Research" vol. 6, no. 4, s. 45-57.
 10. Nuroglu E., Dreca N. (2009), Analyzing Bilateral Trade Flows of Bosnia and Herzegovina under the Framework of Gravity Model, "Journal of Business and Economics" vol. 3, no. 1, s. 30-50.
 11. Portes R., Rey H. (2005), The determinants of crossborder equity flows, "Journal of International Economics" vol. 65, s. 269-96.
 12. Savva C., Aslanidis N. (2010), Stock market integration between new EU member states and the Euro-zone, "Empir Econ" vol. 39, s. 337-351.
 13. Sherif S. (2013), Intra-Regional Trade, Evidence from the UAE: A Gravity Model Approach, "International Journal of Economic Perspectives" vol. 7, iss. 3, s. 57-65.
 14. Solnik B., Boucrelle C., Le Fur Y. (1996), International Market Correlation and Volatility, "Financial Analysts Journal" vol. 52, no. 5, s. 17-34.
 15. Tai-Leung Chong T., Wong W., Zhang J. (2011), A gravity analysis of international stock market linkages, "Applied Economics Letters" vol. 18, s. 1315-1319.
 16. Yang S. (2005), A DCC analysis of international stock market correlations: the role of Japan on the Asian Four Tigers, "Applied Financial Economics Letters" vol. 1, s. 89-93.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu