BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brojakowska-Trząska Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wsparcie internacjonalizacji - programy stymulowania umiędzynarodowienia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
Support Internationalisation - Programs to Stimulate the Internationalization Micro, Small and Medium Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 116, s. 32-43, tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015
Keyword
Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Wsparcie finansowe, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Regionalny Program Operacyjny
Enterprise internationalization, Small business, Financial support, Enterprise competitiveness, Regional Operational Programme (ROP)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Aktywna obecność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych świadczyć może o ich międzynarodowej konkurencyjności. Określenie czynników warunkujących stopień umiędzynarodowienia może stanowić wskazówkę dla polityki gospodarczej w zakresie środków wsparcia działalności eksportowej MSP. W artykule zaprezentowano wybrane programy wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie internacjonalizacji działalności.(abstrakt oryginalny)

The active presence of micro, small and medium-sized enterprises in foreign markets can provide to their international competitiveness. To identify the factors determining the degree of internationalization can provide guidance for economic policy in the field of export business support measures for SMEs. The article presents selected programs support micro, small and medium-sized enterprises in the field of internationalization. The paper presents the basic determinants (mainly barrier) internationalization of the group SME sector.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Biznes Międzynarodowy. Od internacjonalizacji do globalizacji, red. M.K. Nowakowski, SGH w Warszawie, Warszawa 2005.
  2. Brojakowska-Trząska M. (zmiana nazwiska z M. Kosowska), Wpływ procesu internacjonalizacji na strategie finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, praca doktorska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011.
  3. Europe 2020, Communication on an Integrated Industrial Policy, nr 614, Komisja Europejska 2010.
  4. Kompendium wiedzy o konkurencyjności, red. M. Gorynia, E. Łaźniewska, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009.
  5. Morawczyński R., Bariery eksportu małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim, Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych IV, www.statsoft.pl/czytelnia.html (2.01.2015).
  6. Nowiński W., Nowara W., Stopień i uwarunkowania internacjonalizacji polskich małych i średnich przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa" 2011, nr 3.
  7. Pietrasieński P., Aktywizowanie internacjonalizacji europejskich małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie wybranych polskich programów wsparcia, "Marketing i Rynek" 2013, nr 8.
  8. Remiasz M., Bariery internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2007, red. A. Bielawska, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
  9. Zou S., Stan S., The determinants of export performance: a review of the empirical literature between 1987 and 1997, "International Marketing Review" 1998, vol. 15.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu