BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dudzik-Lewicka Irena (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Title
Etyka w kształtowaniu długofalowej koncepcji biznesowej przedsiębiorstwa
Ethics in the Forming of the Long-Term Business Concept Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 116, s. 44-52, tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015
Keyword
Etyka, Koncepcja przedsiębiorstwa, Organizacja biznesu
Ethics, Enterprise concept, Business management
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczące etycznego kształtowania długofalowej koncepcji działania w przedsiębiorstwie. Materiał zebrany w opracowaniu ukierunkowano m.in. na uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy zdaniem przedsiębiorców z Bielska-Białej etyczne kształtowanie koncepcji biznesowej jest możliwe oraz czy w biznesie jest w ogóle miejsce na etykę.(abstrakt oryginalny)

This study is presenting the chosen findings concerning the ethical forming of the longterm concept of being active in an enterprise. Collected material in the study was directed among others for obtaining answers to a question, whether in entrepreneurs' view from Bielsko- Biała the ethical forming of the business concept is possible as well as whether there is a space for ethics in the business at all.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barcik A., Etyka w zarządzaniu biznesem, Wyd. PŁ Filii w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 1999.
 2. Dudzik-Lewicka I., Plan strategiczny w małym przedsiębiorstwie, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, red. A. Bielawska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 799, Ekonomiczne Problemy Usług nr 111, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.
 3. Janasz A.K., Janasz W., Kozioł K., Szopik K., Zarządzanie strategiczne: koncepcje, metody, strategie, Wyd. Difin, Warszawa 2008.
 4. Kietliński K., Reyes V.M., Oleksyn T., Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 5. Krupski R., Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Koncepcje strategii organizacji, Wyd. PWE, Warszawa 2009.
 6. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa- Kraków 2000.
 7. Steinmann H., Etyka przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2005, nr 2.
 8. Sułek M., J. Świniarski J., Etyka jako filozofia dobrego działania zawodowego, Dom Wyd. Bellona, Warszawa 2001.
 9. Wiktorowicz M., Dudzik-Lewicka I., Etyczne kształtowanie strategii w przedsiębiorstwie, Wyd. ATH, Bielsko-Biała 2010.
 10. www.um.bielsko.pl.
 11. Zarządzanie strategiczne, red. R. Krupski, Wyd. AE, Wrocław 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu