BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mosionek-Schweda Magdalena (Uniwersytet Gdański)
Title
Wpływ wielostronnych platform obrotu na funkcjonowanie europejskiego rynku kapitałowego
The Impact of Multilateral Trading Facilities on the European Capital Market Operation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.1, s. 139-151, tab., bibliogr. 24 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje
Keyword
Rynek kapitałowy, Giełda papierów wartościowych, Rynek równoległy
Capital market, Stock market, Parallel market
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem opracowania jest analiza oraz ocena wpływu powstania i rozwoju wielostronnych platform obrotu (MTF) na funkcjonowanie europejskich rynków akcji. Metodologia badania - Praca powstała w oparciu o studia literaturowe, analizę aktów prawnych, dane pozyskane ze stron internetowych badanych platform obrotu oraz światowej i europejskiej federacji giełd papierów wartościowych. Wynik - Pojawienie się nowych platform obrotu wymusiło na tradycyjnych giełdach podjęcie działań zmierzających do zwiększenia atrakcyjności ich oferty, celem - co najmniej - utrzymania dotychczasowej pozycji w strukturze rynku kapitałowego. W efekcie wiele giełd obniżyło wysokość opłat transakcyjnych, wydłużyło godziny obrotu, zmodernizowało systemy transakcyjne. Nie ulega wątpliwości, że tworzenie i rozwój platform MTF istotnie wpłynęło na strukturę rynków papierów wartościowych, jak również pobudziło konkurencję, co skutkuje innymi poprawą jakości usług giełdowych oraz obniżeniem kosztów transakcyjnych. Oryginalność/wartość - Problematyka funkcjonowania wielostronnych platform obrotu (alternatywnych systemów obrotu) jest dość często poruszana w literaturze przedmiotu ze względu na liczne zmiany zachodzące w tym obszarze obserwowane od kilku lat. Większość publikacji podejmuje jednak kwestie funkcjonowania takich systemów tworzonych przez giełdy papierów wartościowych. Niniejsze opracowanie skupia się przede wszystkim na platformach MTF organizowanych przez przedsiębiorstwa inwestycyjne. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the study is to analyze and evaluate the impact of the emergence and development of multilateral trading facilities (MTF) on the functioning of the European equity markets. Design/methodology/approach - The paper was based on literature studies, analysis of legal acts as well as data collected from websites of analyzed trading platforms, and European Federation of Stock Exchanges. Findings - The emergence of new trading platforms has forced traditional stock exchanges to undertake a series of measures aimed at increasing the attractiveness of their offer, in order to at least maintain its current position within the structure of capital markets. As a result, many stock exchanges lowered the amount of transaction fees, extended the hours of trading, or modernized transaction systems. There is no doubt that the creation and development of MTF significantly affected the structure of securities markets, as well as intensified competition resulting, inter alia, in improvement of the quality of stock exchanges services and reduction of transaction costs. Originality/value - The issue of the functioning of the multilateral trading facilities (alternative trading systems) is often presented in the literature because of many changes occurring in this area observed for several years. Most of the publications, however, focus on operation of such systems organized by stock exchanges. This study focuses primarily on the MTF platforms managed by investment firms. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aquis Exchange (2015a), Monthly Statistics, March 2015, www.aquis.eu/sites/default/files/statistics/Aquis%20 Exchange%20monthly%20statistics%2003.2015_0.pdf (1.05.2015).
 2. Aquis Exchange (2015b), Profile, Background, Markets, www.aquis.eu/company/about-us (1.05.2015).
 3. BATS Global Markets (2015b), Market data, April 30 2015, www.batstrading.co.uk/market_data/market_share/market/all/2015-04-30 (1.05.2015).
 4. BATS Trading Limited (2015), BATS Chi-X Europe - A Pan-European Exchange, www.batstrading.co.uk/about (1.05.2015).
 5. BBC News (2009), LSE reveals takeover of Turquoise, http://newsvote.bbc.co.uk/2/hi/business/8423955.stm (1.05.2015).
 6. BondSpot SA (2013), Najlepsze miejsce do obrotu obligacjami w Polsce, Warszawa.
 7. Catalyst (2015), Statystyki roczne, www.gpwcatalyst.pl/statystyki_roczne (1.05.2015).
 8. Dunkley E. (2011), Pan-Europe vs. the Nationals. Multilateral trading facilities continue to take market share from national exchanges, "The Wall Street Journal", www.wsj.com (1.05.2015).
 9. Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca Dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i Dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca Dyrektywę Rady 93/22/EWG, Dz.Urz. UE z 30.04.2004.
 10. European Securities and Markets Authority (2015), Multilateral Trading Facilities, http://mifiddatabase.esma.europa.eu (1.05.2015).
 11. Federation of European Securities Exchanges (2015), European Equity Market Report, March 2015, www.fese.eu/statistics-market-research/european-equity-market-report (1.05.2015).
 12. Giełda Papierów Wartościowych SA (2010), Zasady działania Catalyst, przyjęte uchwałą Zarządu Giełdy z dnia 27 stycznia 2010 roku (według stanu prawnego na dzień 1 września 2014 roku), §4, Struktura Catalyst.
 13. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA (2014), Udział inwestorów w obrotach giełdowych - dane zagregowane 2002-2014, www.gpw.pl/analizy (1.05.2015).
 14. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA (2015), Inwestycja w Aquis Exchange, www.gpw.pl/inwestycja-_w_aquis_exchange (1.05.2015).
 15. Hadfield W. (2013), Bats Chi-X Europe Gets Recognized Exchange Status in UK, Bloomberg, www.bloomberg.com/ news/articles/2013-05-09/bats-chi-x-europe-gets-recognized-exchange-status-in-u-k- (1.05.2015).
 16. London Stock Exchange Group (2015), TURQUOISE, www.lseg.com/areas-expertise/our-markets/turquoise (1.05.2015).
 17. Mazurkiewicz E., Prucnal-Ziółkowska M. (2005), Przepisy europejskie regulujące obrót instrumentami finansowymi oraz uczestnictwo w tym obrocie - główne zagadnienia, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Warszawa, s. 23.
 18. Mosionek-Schweda M. (2013), Giełdowy rynek alternatywny jako źródło pozyskiwania kapitału w warunkach niepewności na rynkach finansowych, w: Zarządzanie finansami. Finanse publiczne, instrumenty rynku finansowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 766, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 62, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 348.
 19. Mosionek-Schweda M. (2015), Rola Komisji Europejskiej w procesie tworzenia giełdowych rynków dla małych i średnich przedsiębiorstw, w: Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, red. J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński, CeDeWu, Warszawa, s. 523-543.
 20. Mosionek-Schweda M., Spychała-Krzesaj B. (2015), Prawne i finansowe aspekty prowadzenia małego i średniego przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa, s. 291-315.
 21. NewConnect (2015), Statystyki rynku - roczne, www.newconnect.pl/index.php?page=statystyki_rynku_roczne (1.05.2015).
 22. Tomaszewski J. (2011), Wpływ rozwoju alternatywnych systemów obrotu na strukturę rynku akcji w obszarze Unii Europejskiej, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 37, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 515.
 23. Uraziński G. (2010), Nowe platformy zaczynają kąsać giełdy, "Forbes" nr 3.
 24. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, t.j. DzU 2014, poz. 94, 586; 2015, poz. 73.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-12
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu