BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawłowski Maciej (Uniwersytet Warszawski)
Title
Przesłanki i uwarunkowania publicznej emisji obligacji korporacyjnych w Polsce
Premises and Conditions of the Public Issue of Corporate Bonds in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.1, s. 153-160, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje
Keyword
Obligacje korporacyjne, Obligacje, Papiery dłużne, Emisja obligacji
Corporate bonds, Bonds, Debt securities, Bonds issuing
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem artykułu jest przegląd i ocena uwarunkowań emisji obligacji korporacyjnych w trybie oferty publicznej w warunkach polskiego rynku kapitałowego. Metodologia badania - Badanie oparte jest na analizie i ocenie źródeł literaturowych i prawnych. Prowadzone rozważania wzbogacono o case study spółek korzystających z finansowania na rynku obligacji w drodze oferty publicznej. Wynik - W ramach dociekań ustalono, że współcześnie obowiązujące regulacje prawne stwarzają korzystne warunki dla finansowania na rynku obligacji w drodze oferty publicznej. Wskazano także, że w świetle dotychczasowych doświadczeń praktycznych, publiczna emisja obligacji korporacyjnych jest instrumentem wykorzystywanym przez spółki giełdowe i przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji na rynku. Oryginalność/wartość - Artykuł podejmuje stosunkowo nową problematykę dotyczącą oceny zmian legislacyjnych, które nastąpiły w 2013 roku. Z naukowego i praktycznego punktu widzenia wartość artykułu konstytuuje fakt, że odnosi się on do zagadnień relatywnie nowych i stosunkowo rzadko podejmowanych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of this article is to review and evaluate the conditions of the public corporate bond issue in the Polish capital market. Design/methodology/approach - The survey is based on the analysis and evaluation of literature and legal sources. Conducted considerations enriched with case studies of companies benefiting from funding in the bond market through a public offering. Findings - Studies allow to state that the legal regulations create beneficial conditions for financing in the bond market through a public offering. It was also noted that in the light of practical experience a public issue of corporate bonds is mainly used by companies quoted on stock exchange and companies with a strong position in the market. Originality/value - Article is focused on a relatively new issues concerning the assessment of legislative changes that occurred in 2013. From a scientific and practical point of view the value of the article constituted the fact that it relates to relatively new and rarely taken issues. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cichy J. (2012), Bank spółdzielczy na rynku obligacji Catalyst w Polsce, w: Współczesna bankowość spółdzielcza, red. A. Szelągowska, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
  2. Kozuń-Cieślak G. (2008), Obligacje komunalne. Instrument dłużny dla jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  3. Lipiec-Warzecha L. (2010), Ustawa o obligacjach. Komentarz, Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., Warszawa.
  4. Michalak A. (2007), Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  5. Nawrot W. (2006), Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
  6. Obligacje komunalne. Zagadnienia prawne, finansowe, praktyczne, red. P. Śliwiński, M. Stępniewski (2009), TWIGGER, Warszawa.
  7. Ostaszewski J., Cicirko T., Kreczmańska-Gigol K., Russel P. (2009), Finanse spółki akcyjnej, Difin, Warszawa.
  8. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, DzU nr 83, poz. 420.
  9. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, DzU 2009, nr 185, poz. 1439.
  10. www.michaelstrom.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-13
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu