BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sierpińska-Sawicz Agata (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Cykl życia spółki a polityka dywidend i poziom realizowanych inwestycji
Company's Life Cycle, Dividend Policy and the Level of Realized Investments
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.1, s. 193-202, tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje
Keyword
Polityka dywidend, Dywidenda, Źródła finansowania, Inwestycje, Cykl życia organizacji
Dividend policy, Dividend, Source of financing, Investment, Organisational life cycle
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule podjęto problem zależności między cyklem życia firmy a polityką dywidend i poziomem realizowanych inwestycji. Czynniki te mają wpływ na dobór źródeł finansowania rozwoju spółek. W pierwszych dwóch fazach cyklu życia (start i ekspansja) spółki nie płacą dywidend. Wygospodarowane zyski przeznaczają na kapitał własny w celu zwiększenia zdolności do zaciągania długów. W fazie szybkiego wzrostu firmy przeznaczają na dywidendy 5-15% zysku netto oraz wypłacają dywidendy akcjami. Zyski zatrzymane oraz zaciągnięte długi kierują na realizację inwestycji. W fazie stabilnego wzrostu spółki mogą przeznaczyć 40-60% zysku netto na dywidendy, gdyż tempo inwestycji spada, co zmniejsza zapotrzebowanie na kapitały, a równocześnie spółka ma większą zdolność do korzystania z rynku długu. W ostatniej fazie cyklu życia (dojrzałości) poziom wypłat dywidend zależy od zakresu realizowanych inwestycji oraz restrukturyzacji w celu zapobieżenia upadłości. Część zysku netto spółka kieruje na inwestycje w konsolidację lub dywersyfikację działalności. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the problem of the relationship between the life cycle of the company, dividend policy and its level of investments. These factors affect firm's choice of financing sources for the development. In the first two phases of their life cycle (start and expansion) companies do not pay dividends. They allocate saved-up profits to equity in order to increase the capacity for incurring debt. In the phase of rapid growth dividends may amount to 5-15% of net profit and are paid as dividends in shares. Retained earnings and debts are targeted on investments. In the phase of stable growth companies may allocate 40-60% of net profit as dividends, as the pace of investment falls which reduces the need for capital and at the same time the company has a greater ability to use the debt market. In the last phase of the life cycle - the maturity, level of dividends depends on the scope of investments and restructuring that are made to avoid bankruptcy. Part of net profit is being redirected to investments in consolidation or diversification of activities. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barowicz M. (2013), Determinanty struktury kapitałowej w cyklu życia przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" nr 5, s. 3-13.
 2. Brigham E.F., Houston J.F. (2005), Podstawy zarządzania finansami, t. 2, PWE, Warszawa.
 3. Bulan L., Subramanian N., The Firm Life Cycle Theory of Dividends, w: Dividends and Dividend Policy, red. H.K. Baker, John Wiley & Sons, Kindle Edition (27.04 2011).
 4. Cwynar A., Cwynar W. (2007), Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa.
 5. Damodaran A. (2007), Finanse korporacyjne, Teoria i praktyka, Helion, Gliwice.
 6. DeAngelo H., DeAngelo L., Stulz R. (2006), Dividend Policy and the Earned/Contributed Capital Mix: A Test of the Life-cycle Theory, "Journal of Financial Economics" vol.81, iss. 2, s. 227-254.
 7. Duliniec A. (2011), Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty, PWE, Warszawa.
 8. Fama E.F., French K.F. (2001), Disappearing Dividends: Changing Firm Characteristics or Lower Propensity to Pay?, "Journal of Financial Economics" vol. 60, iss. 1, s. 3-43.
 9. Frielinghaus A., Mostert B., Fire C. (2005), Capital structure and the firm's life stage, "South African Journal of Business Management" vol. 36, no. 4, s. 9-18.
 10. Gruszecki T. (2002), Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Jabłoński A., Jabłoński M. (2013), Modele biznesu w cyklu życia przedsiębiorstwa - wyzwania strategiczne, "Przegląd Organizacji" nr 9, s. 17-22.
 12. Kowerski M. (2011), Ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wypłatach dywidend przez spółki publiczne, Kraków-Rzeszów-Zamość.
 13. McManus D., Gwilym O., Thomas S.H. (2006), Payment history, past returns and the performance of UK zero dividend stocks, "Managerial Finance" vol. 32, iss. 6, s. 518-536.
 14. Sierpińska M. (1999), Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 15. Szablewski A. (2005), Maksymalizacja wartości a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, w: Wycena i zarządzanie wartością firmy, red. A. Szablewski, R. Tuzimek, Poltext, Warszawa.
 16. Szczepankowski P. (2013), Determinanty wartości rynkowej spółek kapitałowych wczesnej fazy rozwoju, Wydawnictwo Vizja Press & IT, Warszawa.
 17. Ostaszewski J. (2003), Zarządzanie finansami w spółce akcyjnej, Difin, Warszawa.
 18. Zarzecki D. (1999), Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-17
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu