BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wasilewski Mirosław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Juszczyk Marta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Czynniki kształtujące decyzje inwestorów na rynku kapitałowym
Factors Influencing the Decisions of Investors in the Capital Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.1, s. 203-216, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje
Keyword
Rynek kapitałowy, Decyzje inwestycyjne, Giełda papierów wartościowych, Inwestor giełdowy
Capital market, Investment decisions, Stock market, Stock exchange investor
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem badań było określenie opinii inwestorów dotyczących czynników kształtujących ich decyzje na rynku kapitałowym. Opracowano kwestionariusz wywiadu, który został przeprowadzony wśród grupy 100 inwestorów, korzystających z usług pięciu domów maklerskich o długiej historii działania. Kluczowymi czynnikami warunkującymi decyzje inwestorów na rynku kapitałowym są tendencje na wiodących światowych giełdach oraz wyniki finansowe spółek. Jednocześnie sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw stanowi w opinii inwestorów kluczową determinantę kształtowania się kursów akcji. Znaczący wpływ na kształtowanie się notowań mają również ogólne zmiany na rynku krajowym i otoczenie, w którym działa spółka. Zarówno czynniki zewnętrzne, tj. koniunktura na ważniejszych światowych giełdach oraz dane makroekonomiczne, jak i wewnętrzne, tj. sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw, istotnie wpływają na decyzje inwestycyjne uczestników rynku i mają kluczowy wpływ na kształtowanie się kursów akcji spółek na GPW w Warszawie. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to investigate the investors' opinions concerning the factors influencing their decisions in the capital market. A questionnaire was developed and conducted among the group of 100 investors, using the services of five brokerages with a long history of operation. The stock market trends and financial performance of companies are the key determinants of the investors' decisions in the capital market. Economic and financial situation of enterprises is a key determinant of the stock price volatility. Changes in the domestic market as well as the market environment in which the company operates have a large impact on share prices. The results of the research confirmed the intuitive conclusion that external factors, such as the situation in the major world stock markets and economic data, as well as internal, i.e. economic and financial situation of enterprises significantly influence the investment decisions of market participants and have a key influence on share prices on the Warsaw Stock Exchange. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dębski W. (2007), Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  2. Kowalke K. (2008), Stosowanie analizy fundamentalnej i technicznej na rynku kapitałowym, w: Inwestycje i nieruchomości. Wybrane problemy, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 1, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, s. 113-119.
  3. Opolski K., Potocki T., Świst T. (2010), Teorie inwestycyjne w zarządzaniu bogactwem na przykładzie instytucji Wealth Menagement, "Bank i Kredyt" nr 5, s. 77-100.
  4. Finanse (2013), red. J. Ostaszewski, Difin, Warszawa.
  5. Ostrowska E. (2007), Rynek kapitałowy: funkcjonowanie i metody oceny, PWE, Warszawa.
  6. Prokopowicz D., Dmowski A. (2010), Rynki Finansowe, Difin, Warszawa.
  7. Starzeński O. (2011), Analiza rynków finansowych, C.H. Beck, Warszawa.
  8. Tarczyńska-Łuniewska M. (2013), Metodologia oceny siły fundamentalnej spółek (giełdowych i pozagiełdowych), Zapol, Szczecin.
  9. Tarczyński W. (2002), Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa.
  10. Witkowska D., Żebrowska-Suchodolska D. (2008), Badanie słabej efektywności informacyjnej GPW, w: Rynek kapitałowy skuteczne inwestowanie, red. W. Tarczyński, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 9, Szczecin, s. 155-165.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-18
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu