BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zyguła Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Polityka dywidendowa spółek z większościowym udziałem kapitału zagranicznego - tendencje
The Dividend Policy of Companies With Majority of Foreign Capital - Trends
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.1, s. 229-239, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje
Keyword
Polityka dywidend, Dywidenda, Kapitał zagraniczny, Spółki giełdowe
Dividend policy, Dividend, Foreign capital, Stock market companies
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem artykułu jest prezentacja tendencji w polityce dywidend firm notowanych na rozwiniętych rynkach kapitałowych oraz próba odpowiedzi na pytanie badawcze: czy tendencje te występują też na polskim rynku giełdowym? Metodologia badania - Analiza polityk dywidendy objęła lata 2001-2011. Na próbie spółek, w których inwestorzy zagraniczni byli akcjonariuszami większościowymi, zbadano kształtowanie się skłonności do płacenia dywidend, wartości wypłaconych dywidend oraz koncentracji wypłat dywidend i koncentracji zysków netto. Wynik - Spośród trzech zaprezentowanych, a następnie analizowanych tendencji w polityce dywidend dwie zostały potwierdzone. Po pierwsze, wykazano wzrost zarówno ogólnej wartości wypłacanych dywidend jak i ogólnej wartości zysków netto, z których te dywidendy były wypłacane. Dodatkowo zaobserwowano "podążanie" dywidendy za zyskami. Po drugie, potwierdzono wzrost koncentracji dywidend i zysków netto wśród największych płatników dywidend. Ponadto wykazano, że wypłaty dywidend były skoncentrowane w największych, pod względem wartości aktywów, spółkach będących płatnikami dywidend. Oryginalność/wartość - Opisywane w polskiej literaturze tendencje dotyczące polityki dywidend odnoszą się zwykle do całego rynku giełdowego. Mając na uwadze, że polskie spółki giełdowe z roku na rok są obiektem coraz większego zainteresowania inwestorów zagranicznych, zwłaszcza inwestorów strategicznych, zawężono grupę badawczą analizując tendencje dywidendowe tylko wśród spółek, w których inwestorzy zagraniczni byli akcjonariuszami większościowymi. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to present trends in the dividend policy of companies listed on the developed capital markets and try to answer the research question: Are these trends also present on the Polish stock market? Design/methodology/approach - The analysis of the dividend policy has covered the years 2001-2011. The shaping of the tendency to pay dividends, the value of dividend paid, the concentration of dividend payment as well as net profits concentration have been examined on the sample of companies in which foreign investors were majority shareholders. Findings - Two trends in dividend policy have been confirmed out of the three presented and then analysed. Firstly, an increase in both the total value of dividends paid and the total value of the net profits, out of which the dividends were paid, has been shown. Additionally, the "following" of profits by the dividend has been observed. Secondly, an increase in the concentration of dividends and net profits among the largest dividend payers has been confirmed. It has also been shown that the payments of dividends were concentrated in the largest - in terms of the value of assets - companies which paid dividends. Originality/value - The dividend policy trends described in Polish literature usually refer to the entire stock market. Bearing in mind that each year the Polish listed companies increasingly attract foreign investors, especially strategic investors, the research group has been limited to analysing the dividend trends of only those companies in which foreign investors were the majority shareholders. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. ap Gwilym O., Seaton J., Thomas S. (2004), Dividends Aren't Disappearing: Evidence from the UK, University of Southampton Discussion Papers in Accounting and Finance, nr AF04-15, s. 1-48.
 2. Benito A., Young G. (2001), Hard times or great expectations: Dividend omissions and dividend cuts by UK firms, Bank of England Working Paper, nr 147, s. 1-40.
 3. Clayman M.R., Fridson M.S., Troughton G.H., Scanlan M. (2012), Corporate Finance. A Practical Approach, 2nd ed., John Wiley & Sons.
 4. Damodoran A. (2007), Finanse korporacyjne, Teoria i praktyka, Helion, Gliwice.
 5. DeAngelo H., DeAngelo L., Skinner D.J. (2004), Are Dividends Disappearing? Dividend Concentration and the Consolidation of Earnings, "Journal of Financial Economics" vol. 72, s. 425-456.
 6. Denis D.J., Osobov I. (2008), Why Do Firms Pay Dividends? International Evidence on the Determinants of Dividend Policy, "Journal of Financial Economics" vol. 89, nr 1, s. 62-82.
 7. Fama E., French K. (2001), Disappearing Dividends: Changing Firm Characteristics or Lower Propensity to Pay?, "Journal of Financial Economics" vol. 60, s. 3-43.
 8. Fatemi A., Bildik R. (2012), Yes, dividends are disappearing: Worldwide evidence, "Journal of Banking & Finance" vol. 36, s. 662-677.
 9. Ferris S.P., Sen N., Yui H. P. (2006), God Save the Queen and Her Dividends Corporate Payouts in the United Kingdom, "The Journal of Business" vol. 79, nr 3, s. 1149-1173.
 10. Ferris S.P., Sen N., Unlu E. (2009), An International Analysis of Dividend Payment Behavior, "Journal of Business Finance & Accounting" vol. 36, nr 3&4, s. 496-522.
 11. Grullon G., Paye B., Underwood S., Weston J.P. (2011), Has the Propensity to Pay Out Declined?, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" vol. 46, nr 1, s. 1-24.
 12. Julio B., Ikenberry D.L. (2004), Reappearing Dividends, "Journal of Applied Corporate Finance" vol. 16, nr 4, s. 89-100.
 13. Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tytuł III. Spółki kapitałowe. Dział II. Spółka akcyjna. tom 3 (2012), red. T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcza, LexisNexis Sp. z o.o., Warszawa.
 14. Kowerski M. (2011), Ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wypłatach dywidend przez spółki publiczne, Wyd. Konsorcjum Akademickie, Kraków-Rzeszów-Zamość.
 15. Kuo J.-M., Dennis P., Zhang Q.-J. (2012), Why dividends disappear in the UK - liquidity, risk or catering?, European Financial Management Association Annual Meeting, Barcelona, http://www.efmaefm.org/0EFMAMEETINGS/ EFMA%20ANNUAL%20MEETINGS/2012-Barcelona/papers/EFMA2012_0092_fullpaper.pdf (5.03.2015), s. 1-37.
 16. Kuo J.-M., Philip D., Zhang Q. (2013), What drives the disappearing dividends phenomenon?, "Journal of Banking & Finance" vol. 37, s. 3499-3514.
 17. Lewandowski R. (2010), Dywidenda na polskim rynku giełdowym, "Przegląd organizacji" nr 6, s. 35-39.
 18. Renneboog L., Trojanowski G. (2011), Patterns in payout policy and payout channel choice, "Journal of Banking & Finance" vol. 35 , s. 1477-1490.
 19. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, DzU 2000, nr 94, poz. 1037.
 20. von Eije H., Megginson W.L. (2008), Dividends and share repurchases in the European Union, "Journal of Financial Economics" vol. 89, s. 347-374.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-20
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu