BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Byrka-Kita Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Standardy wartości a wycena pakietów akcji lub udziałów gwarantujących różny udział w strukturze własności
Standards of Value Versus Valuation of Control and Minority Interests
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.1, s. 243-255, bibliogr. 14 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje
Keyword
Standardy wartości, Premia z tytułu kontroli, Wycena, Teoria wartości, Wartość godziwa
Standards of value, Control premium, Valuation, Value theory, Fair value
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przeanalizowano treść standardu godziwej wartości rynkowej, wartości sprawiedliwej, wartości inwestycyjnej oraz wartości wewnętrznej w kontekście aplikacji premii z tytułu kontroli lub też dyskonta wynikającego z posiadania udziałów mniejszościowych. Celem niniejszej pracy jest próba odpowiedzi na pytanie, w przypadku którego z nich wartość bazowa wyceny powinna być korygowana o premię z tytułu kontroli lub dyskonto wynikające z posiadania udziałów mniejszościowych. Większość podręczników i artykułów z zakresu wyceny traktuje zdawkowo kwestię aplikacji premii z tytułu kontroli oraz dyskonta wynikającego z udziałów mniejszościowych w kontekście obowiązujących standardów wartości. Proste kopiowanie rozwiązań pochodzących z rynku amerykańskiego może prowadzić do błędnych wniosków ze względu na odmienne regulacje prawne obowiązujące w Polsce. Niniejsza praca może stanowić przyczynek do dalszej dyskusji na ten temat. (abstrakt oryginalny)

The article provides an analysis of the fair value, fair market value, investment value and intrinsic value standards in the context of the control premium or minority discount application. The main purpose of this paper is to answer the question in which of the above cases we should adjust the base value by using control premium or minority discount. The majority of the publications do not analyze this problem in depth. Moreover, straightforward copying of American solutions may lead to erroneous conclusions due to different legal Polish regulations. This paper is a contribution to the further discussion on this problem. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. American Society of Appraisers, Business Valuation Standards, wersja z listopada 2014 r., dostępna na stronie: www.appraisers.org/Libraries/BV_Discipline/2009_BV_Standards.sflb.ashx
 2. Cooper W.W., Ijiri Y. (1983), Kohlers dictionary for accountants, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, s. 228.
 3. Fishman J.E., Pratt S.P., Morrison W.J. (2007), Standards of value: theory and applications, John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey.
 4. Hitchner J.R. (2011), Financial valuation, application and models, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, s. 34.
 5. Laro D., Pratt S.P. (2011), Business valuation and federal tax: procedures, law and perspective, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey.
 6. Patena W. (2008), W poszukiwaniu wartości przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer Polska S.p. z o.o., Kraków.
 7. Pratt S.P., Niculita A.V. (2010), The lawyer's business valuation handbook, American Bar Association, Chicago.
 8. Pratt S.P., Niculita A.V. (2008), Valuing a business: the analysis and appraisal of closely held companies, 5th Edition, The McGraw-Hill Companies, Inc., New York.
 9. Pratt S.P. (2009), Business valuation discounts & premiums, 2nd Edition, John Willey & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
 10. Zarzecki D., Grudziński M. (2011), Wartość godziwa jako standard wartości w wycenach sporządzonych w sytuacji przymusowego wykupu akcji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 639, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 37, Szczecin.
 11. Zarzecki D. (1999), Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 12. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 2011, nr 74, poz. 397.
 13. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, DzU nr 184, poz. 1539, ze zm.
 14. Zyla M.L. (2010), Fair value measurements, practical guidance and implementation, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-21
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu