BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaki Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Ćwięk Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Studium Doktoranckie)
Title
Kapitał obrotowy netto a wartość przedsiębiorstwa
Networking Capital and Enterprise Value
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.1, s. 257-267, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje
Keyword
Tworzenie wartości, Kapitał obrotowy, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa, Wartość przedsiębiorstwa
Value creation, Working capital, Creating company's value, Enterprise value
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy oddziaływania kapitału obrotowego netto, jako jednego z nośników wartości, na wartość przedsiębiorstwa, poprzez badanie zależności pomiędzy strategią zarządzania kapitałem obrotowym netto a efektywnością kreowania wartości przedsiębiorstwa. Metodologia badania - Artykuł oparty został na analizie literatury oraz wykorzystaniu narzędzi analizy finansowej w postaci mierników efektywności w odniesieniu do wybranych spółek sektora energetycznego w Polsce. Wynik - Analiza potwierdziła istnienie zależności pomiędzy stosowaną strategią zarządzania kapitałem obrotowym netto a efektywnością kreowania wartości przedsiębiorstwa. Oryginalność/wartość - Przeprowadzone badania należy traktować jako punkt wyjścia dla dalszej pogłębionej analizy oddziaływania kapitału obrotowego, jako nośnika wartości przedsiębiorstwa, na jego wartość. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to analyze the impact of the net working capital, as one of value drivers, on the enterprise value, by examining the relationships between strategy of the net working capital management and enterprise value creation efficiency. Design/methodology/approach - Article is based on an analysis of the literature and the use of financial analysis tools in the form of efficiency measures in relation to the selected companies in the energy power sector in Poland. Findings - The analysis confirmed the existence of a relationship between the applied strategy of net working capital management and enterprise value creation efficiency. Originality/value - The study should be regarded as a starting point for further in-depth analysis of the impact of working capital, as one of value drivers, on the enterprise value. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa (2010), red. K. Kreczmańska-Gigol, Difin, Warszawa.
  2. Bętkowska S. (2011), Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w procesie kreowania wartości dla właścicieli, rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
  3. www.biznesradar.pl (3.04.2015).
  4. Jaki A. (2012), Mechanizmy procesu zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - seria specjalna "Monografie", nr 215, Wyd. UEK, Kraków.
  5. Koszt kapitału dla operatorów systemów elektroenergetycznych na lata 2011-2015, Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa, dostęp: http://bip.ure.gov.pl/download/3/3026/WACC20112015zalacznikdozalozen.pdf (3.04. 2015).
  6. Pluta W. (1999), Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
  7. Rappaport A. (1986), Creating Shareholder Value. The New Standard for Business Performance, The Free Press, New York.
  8. Wędzki D. (2003), Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-22
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu