BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Konowalczuk Jan (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Ramian Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Koncepcja wartości sprawiedliwej praw własności przedsiębiorstw w Polsce
The Conception of Fair Value of Business Property Rights in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.1, s. 295-309, rys., tab., bibliogr. 44 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje
Keyword
Wycena przedsiębiorstwa, Teoria wartości, Wartość godziwa, Prawo własności, Etyka
Enterprise valuation, Value theory, Fair value, Property law, Ethics
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem publikacji jest przedstawienie problematyki stosowania kategorii wartości sprawiedliwej do wyceny przedsiębiorstw w Polsce. Wykorzystanie tej kategorii wartości do wyceny przedsiębiorstw dotyczy najczęściej sytuacji konfliktowej, w której konieczna staje się ochrona posiadanych praw własności przedsiębiorstwa, co wymaga osadzenia tej koncepcji wyceny na dotychczasowym dorobku teorii sprawiedliwości. Ten rodzaj wartości został wprowadzony do krajowej praktyki szacowania w 2011 r. w standardzie NI 5 rzeczoznawców majątkowych. Hipoteza: koncepcja wartości sprawiedliwej przeniesiona do Polski z teorii i praktyki rozwiniętych krajów anglosaskich (w szczególności USA) jest możliwa do stosowania w Polsce jedynie po dostosowaniu krajowych regulacji prawnych instytucjonalizujących zasady wyceny przedsiębiorstw oraz wymaga uwzględnienia stopnia rozwoju gospodarki rynkowej. Metodologia badania - Studia literatury krajowej i zagranicznej oraz ocena praktyki stosowania kategorii wartości sprawiedliwej. Wynik - Ustalenie warunków instytucjonalno-prawnych oraz ekonomicznych, jakie powinny być spełnione dla zapewnienia poprawnego stosowania kategorii wartości sprawiedliwej w wycenie przedsiębiorstw. Oryginalność/wartość - Weryfikacja hipotezy na podstawie badań literatury zagranicznej i krajowej. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this paper is to present the issue of using the fair value in business valuation in Poland. The use of this standard of value to business valuation most commonly refers to conflict situations, where the protection of ownership rights of the company becomes necessary, and what requires embedding this concept of valuation at the current achievements of the theory of justice. This type of value was implemented to polish valuation practice in 2011 in real estate appraisers' guidance note no 5 (NI 5). Hypothesis - The concept of fair value was transferred to Poland from theory and of highly developed English- speaking countries and it is possible to use the concept in Poland only after the adaptation of national legislation that institutionalizes business valuation principles and requires taking into account the level of development of the polish market economy. Research methodology - Studying relevant domestic and foreign literature and evaluation of the practical application of fair value. Result - The establishment of the institutional-legal and economic conditions that should be met to ensure the correct application of fair value category in business valuation. Originality/value - Verification of the hypothesis on the basis of domestic and foreign literature research. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arytstoteles (1997), Etyka nikomachejska, tłum. W. Wróblewski, PWN, Warszawa.
 2. Ayau M.F. (2010), Paradoks wymiany, tłum. J. Strzelecki, Fijorr Publishing, Warszawa.
 3. Black's Law Dictionary (2014), 10th ed., red. B.A. Garner, West Group.
 4. Comments on this Exposure Draft are Invited Before 31 March 2014 (2014), International Valuation Standards Council, London, www.ivsc.org.
 5. Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość społeczna (2004), red. S.M. Kot, A. Malawski, A. Węgrzycki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 6. Edvinsson L., Malone M.S. (2001), Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Fishman J.E. i in. (2013), Standards of Value: Theory and Applications, Wiley Finance, Wiley.
 8. Habdas M. (2007), Przedsiębiorstwo jako przedmiot stosunków prawno rzeczowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 9. Habdas M., Konowalczuk J., Ramian T. (2004), Wycena przedsiębiorstwa jako nowy obszar działalności rzeczoznawców majątkowych, Materiały XIV Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych w Rzeszowie, PFSRM Rzeszów-Warszawa.
 10. Hamermesh L.A., Wachter M.L. (2009), Rationalizing Appraisal Standards in Compulsory Buyouts, "Boston College Law Review" vol. 50, iss. 4.
 11. International Valuation Standards 2011 (2011), London.
 12. Jeżak J. (2012), Ład wewnątrzkorporacyjny w świetle różnych teorii a wyzwania współczesności, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 51, Szczecin.
 13. Kant I. (2001), Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. Mścisław Wartenberg, Wydawnictwo Antyk, Kęty.
 14. Konowalczuk J. (2014), Wycena nieruchomości do celów kredytowych, Poltex, Warszawa.
 15. Konowalczuk J. (2014), Wycena przedsiębiorstw, w: Szacowanie nieruchomości. Rzeczoznawstwo Majątkowe, red. J. Dydenko, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 16. Konowalczuk J., Ramian T. (2010), The value of corporate real estate for the purposes of expropriation, w: Scientific Monograph. Some aspects of compulsory purchase of land form public purposes, Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, Polish Real Estate Scientific Society, Olsztyn.
 17. Kostro K. (1997), Koncepcja sprawiedliwości F.A. Hayeka, w: Efektywność a sprawiedliwość, red. J. Wilkin, Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
 18. Kymlicka W. (2002), Contemporary Political Philosophy. An Introduction, 2nd ed., New York.
 19. Matsche M.J., Brösel G. (2011), Wycena przedsiębiorstwa. Funkcje, metody, zasady, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 20. Menger C. (2013), Zasady ekonomii, Fijorr Publishing, Warszawa.
 21. Michalski M. (2001), Zarządzanie przez wartość. Firma z perspektywy interesów właścicielskich, WIG-PRES, Warszawa.
 22. Międzynarodowe Standardy Wyceny 2005 (2006), wyd. polskie, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa.
 23. Międzynarodowe Standardy Wyceny 2007 (2008), wyd. polskie, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa.
 24. Noga A. (2009), Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 25. Nozick R. (1999), Anarchia, państwo, utopia, tłum. P. Maciejko, M. Szczubiałka, Warszawa.
 26. Piketty T. (2015), Ekonomia nierówności, tłum. A. Bilik, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 27. Piketty T. (2015), Kapitał XX w., tłum. A. Bilik, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 28. Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW), Nota interpretacyjnej nr 5 (NI 5), Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw (2011), Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa.
 29. Pratt S.P., Niculita A.V. (2008), Valuing a Business. The Analysis and Appraisal of Closely Held Companies, 5th ed., McGrawHill, New York.
 30. Rawls J. (1994), Teoria sprawiedliwości, tłum. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, Warszawa.
 31. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. nr 207, poz. 2109 z późn. zm.).
 32. Sandel M.S. (2013), Czego nie można kupić za pieniądze, tłum. A. Chromik, T. Sikora, Korhaus, Warszawa.
 33. Sandel M.S. (2013), Sprawiedliwość. Jak postępować słusznie, tłum. O. Siara, Korhaus, Warszawa.
 34. Savas E.S. (1992), Prywatyzacja - klucz do lepszego rządzenia, PWE, Warszawa.
 35. Sen A. (2000), Nierówności. Dalsze rozważania, Kraków.
 36. Skousen M. (2012), Narodziny współczesnej ekonomii, tłum. J. Strzelecki, Fijorr Publishing, Warszawa.
 37. Soto de J.H. (2010), Sprawiedliwość a efektywność, tłum. K. Sledziński, Fijorr Publishing, Warszawa.
 38. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz.U. 2015, poz. 782)
 39. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. nr 16, poz. 93 z poźn. zm.
 40. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, Dz.U. nr 101, poz. 444, z późn. zm.
 41. Zarzecki D. (2013), Współczesne wyzwania wyceny przedsiębiorstw, Zarzecki, Lasota i Wspólnicy, Szczecin.
 42. Zarzecki D., Grudziński M. (2010), Standardy wartości stosowane w wycenie przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 25, Szczecin.
 43. Zarzecki D., Grudziński M. (2011), Wartość godziwa jako standard wartości w wycenach sporządzonych w sytuacji przymusowego wykupu akcji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 639, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 37.
 44. Zygmunt A. (2006), Postulat równości płci w sferze zatrudnienia i pracy w teorii i praktyce państw Unii Europejskiej i w Polsce, rozprawa doktorska, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, www.sbc.org.pl/Content/4438/doktorat2665.pdf (15.01.2015).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-25
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu