BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zarzecki Dariusz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Próba określenia wpływu gwarancji zatrudnienia na wartość udziałów
An Attempt to Determine the Impact of Job Guarantees on Share Value
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.1, s. 333-340, bibliogr. 20 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje
Keyword
Standardy wartości, Wycena przedsiębiorstwa, Wartość przedsiębiorstwa, Prywatyzacja, Gwarancje pracownicze
Standards of value, Enterprise valuation, Enterprise value, Privatisation, Employee guarantee
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule dokonano próby określenia wpływu gwarancji zatrudnienia na wartość biznesu. Problem jest istotny, dotyczy bowiem prywatyzowanych firm - zarówno państwowych, jak i komunalnych - i wiąże się z potencjalną odpowiedzialnością osób przeprowadzających sprzedaż za nieprawidłowości w wycenie kapitału własnego. W artykule wskazano rekomendowany sposób postępowania uwzględniający występujące w teorii i praktyce standardy wartości oraz racjonalność i logikę procesu prywatyzacji. (abstrakt oryginalny)

In this paper an attempt will be made to establish whether the introduction of provisions concerning collective labour agreement and job guarantees to the information memoranda of companies for sale is of any relevance to the valuation of such companies as commissioned by the seller. The issue is important as it relates to enterprises being privatised - both state-owned and commune-owned - and may be linked to responsibility of persons dealing with a sale for inappropriate valuation of equity. In the paper recommended procedure has been presented, taking into account generally known standards of value as well as rationale and logic of the privatisation process. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borowiecki R., Jaki A., Kaczmarek J. (1998), Metody i procedury wyceny przedsiębiorstw i ich majątku, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 2. Business Valuations: Fundamentals, Techniques and Theory (2008), NACVA, Salt Lake City.
 3. Fishman J.E., Pratt S.P., Griffith J.C., Wilson D.K., Meltzer S.L., Hampton R.W. (1992), Guide to Business Valuations, vol. 1, Second Ed., Practitioners Publishing Company, Fort Worth.
 4. Fishman J.E., Pratt S.P., Morrison W.J. (2007), Standards of Value. Theory and Applications, Wiley & Sons, Hoboken.
 5. Groszek M., Kasiewicz S. (1991), Wycena przedsiębiorstw, TNOiK, Warszawa.
 6. Grudziński M. (2011), Zlecenie wyceny przedsiębiorstwa - regulacje przyjęte w wybranych standardach, Finansowy Kwartalnik Internetowy "e-Finanse" vol. 7, nr 4.
 7. Informacja o wynikach kontroli: Procesy prywatyzacyjne w energetyce cieplnej (2005), Najwyższa Izba Kontroli, Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji, Warszawa.
 8. Jaki A. (2000), Wycena przedsiębiorstwa. Pomiar i ocena wartości, Zakamycze.
 9. Kasiewicz S., Mączyńska E. (1999), Metody wyceny wartości bieżącej przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie wartością, red. A. Herman, A. Szablewski, POLTEXT, Warszawa.
 10. Kufel M.(1992), Metody wyceny przedsiębiorstwa, Wydawnictwo PARK, Bielsko-Biała.
 11. Malinowska U. (2001), Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich, Difin, Warszawa.
 12. Mączyńska E. (1992), Metody wyceny wartości firmy i składników jej majątku, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa.
 13. Nogalski B., Zalewski H. (1998), Kapitały i wartość w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Gdynia.
 14. PKZW, Powszechne Krajowe Zasady Wyceny, Nota Interpretacyjna nr 5 (NI5) pt. Ogólne Zasady Wyceny Przedsiębiorstw, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, http://pfsrm.pl/sites/default/files/NI_5.pdf
 15. Pratt S.P., Reilly R.F., Schweihs R.P. (1996), Valuing a Business. The Analysis and Appraisal of Closely Held Companies, Irwin Professional Publishing, Chicago.
 16. Szymański P. (2011), Standardy wyceny biznesowej (wyceny przedsiębiorstw i kapitału własnego) na świecie a przyszły polski standard wyceny biznesowej, w: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, Prace Naukowe nr 158, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 17. Wybrane procesy prywatyzacyjne z udziałem inwestorów zagranicznych (2004), Ministerstwo Skarbu Państwa, Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą, Warszawa.
 18. Wycena przedsiębiorstw. Metody - procedury - przykłady (1993), red. R. Borowiecki, wyd. II, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, TNOiK, Warszawa-Kraków.
 19. Zarządzanie wartością (1999), red. A. Herman, A. Szablewski, POLTEXT, Warszawa.
 20. Zarzecki D., Grudziński M. (2010), Standardy wartości stosowane w wycenie przedsiębiorstw, w: Zarządzanie Finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 586, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 25, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-28
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu