BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Beyer Karolina (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Audyt kapitału intelektualnego w spółce energetycznej - studium przypadku
The Audit of Intellectual Capital in Energy Company - Case Study
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.1, s. 343-352, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje
Keyword
Kapitał intelektualny, Przedsiębiorstwo energetyczne, Audyt, Wartości niematerialne
Intellectual capital, Energy distribution companies, Audit, Intangible asset
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników przeprowadzonego badania w zakresie audytu kapitału intelektualnego w spółce energetycznej. Metodologia badania - Badanie przeprowadzono w 2014 roku przy użyciu stosownego kwestionariusza ankietowego, uzupełnione zostało bezpośrednim wywiadem z naczelnym kierownictwem oraz analizą dokumentacji wewnętrznej. Wynik - Efektem przeprowadzonych badań jest uzyskanie pełnego obrazu stanu kapitału intelektualnego w spółce energetycznej oraz zaprezentowanie postulowanych działań w zakresie zarządzania kapitałem intelektualnym. Oryginalność/wartość - Kapitał intelektualny, współcześnie jedna z najważniejszych kategorii w przedsiębiorstwie, jest w praktyce polskich podmiotów gospodarczych niedowartościowany. Przeprowadzone badanie miało na celu dokonanie audytu kapitału intelektualnego, na podstawie którego w dalszej kolejności możliwe było sformułowanie indywidualnych działań, które mogą przyczynić się do wzrostu wartości kapitału intelektualnego, a tym samym do wzrostu wartości badanego przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to present the results of research in the field of audit of intellectual capital conducted in Polish energy company. Design/methodology/approach - The study was conducted in 2014 using a suitable questionnaire and were supplemented by direct interview with the chief management and analysis of the internal documentation of the enterprise. Findings - The result of the study is to obtain a full picture of the state of intellectual capital in the energy company and the presentation of the recommended actions for the intellectual capital management. Originality/value - Intellectual capital, today one of the most important resources in the enterprise, is in Polish business entities undervalued. The study was aimed at intellectual capital audit, on the basis of which subsequently it is possible to formulate individual activities that may contribute to the increase in the value of intellectual capital, and thus to increase the value of the enterprise. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Beyer K. (2013), Pomiar kapitału intelektualnego wskaźnikiem VAIC™, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 786, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 64, WNUS, Szczecin.
  2. Beyer K. (2014), Kapitał intelektualny przedsiębiorstw notowanych na GPW, w: Narzędzia zarządzania finansami, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 804, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 67, WNUS, Szczecin.
  3. Beyer K. (2014), Pomiar kapitału intelektualnego wskaźnikiem MV/BV, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 828, Studia i Prace WNEiZ nr 38, t. 1, WNUS, Szczecin.
  4. Edvinsson L., Malone M.S. (2001), Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  5. Luthy D.H., Intellectual Capital and its Measurement, www3.bus.osaka-cu.ac.jp/apira98/archives/pdfs/25.pdf.
  6. Łukasiewicz G. (2003), Kapitał intelektualny organizacji - przegląd koncepcji i metod zarządzania, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 36, Poznań.
  7. Nycz M., Smok B. (2006), Kapitał intelektualny nową wartością przedsiębiorstwa, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1144.
  8. Paliszkiewicz J.O. (2004), Ocena kapitału intelektualnego w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Problemy Jakości" nr 6.
  9. Skonieczek A., Szalkiewicz W.K. (2007), Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" nr 1.
  10. Strategia X na lata 2014-2020, materiały wewnętrzne spółki X.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-29
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu