BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Comporek Michał (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wpływ zasobów niematerialnych na kształtowanie ekonomicznej efektywności gospodarowania aktywami obrotowymi
The Impact of Intangible Assets on the Shaping of Economic Efficiency of the Management of Current Assets
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.1, s. 353-365, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje
Keyword
Zasoby niematerialne, Aktywa, Efektywność ekonomiczna
Intangible assets, Assets, Economic efficiency
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Zasadniczym celem opracowania jest weryfikacja hipotezy badawczej twierdzącej, że zwiększenie wykorzystania niematerialnych czynników produkcji sprzyja uzyskiwaniu lepszych wyników w zakresie ekonomicznej efektywności gospodarowania aktywami obrotowymi w przedsiębiorstwach przemysłowych. Metodologia badania - Badania empiryczne zostały zrealizowane wśród spółek publicznych sektora wytwórczego, które były notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2006-2012. Wynik - Badania ukazują statystyczny wpływ wykorzystania zasobów niematerialnych na kształtowanie współczynników: przychodowości, kosztochłonności oraz rentowności aktywów obrotowych. Oryginalność/wartość - Wskazany do realizacji cel pracy może służyć wypełnieniu istniejącej luki w badaniach teoretycznych i empirycznych nad czynnikami wpływającymi na kształtowanie efektywności ekonomicznej procesu gospodarowania majątkiem obrotowym wśród polskich spółek publicznych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The main goal of the study is to verify the research hypothesis claiming that increased use of intangible assets results in better performance in terms of economic efficiency of the management of current assets in industrial enterprises. Design/methodology/approach - Empirical studies have been carried out among public companies functioning in the manufacturing sector, which were listed on the Stock Exchange in Warsaw in 2006-2012. Findings - Research shows the statistical effect of the use of intangible assets on values of selected indicators of current assets management. Originality/value - Article fills the existing gap in the theoretical and empirical research on the issues affecting the development of the economic efficiency of the process of current assets management among the Polish public companies. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bednarski L. (2004), Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 2. Bujak A. (2013), Rachunek efektywności systemu informacyjnego rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 3. Czerniachowicz B. (2011), Zasoby niematerialne w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 639. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 37, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 723-733.
 4. Czerniachowicz B., Szczepkowska M. (2009), Pojęcie i rodzaje konkurencyjności przedsiębiorstw, w: Uwarunkowania i sposoby wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, Economicus, Szczecin, s. 33-43.
 5. Drucker P.F. (1999), Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Gabrusewicz W. (2011), Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstw jednostkowe i skonsolidowane, PWE, Warszawa.
 7. Głuszek E. (2004), Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 8. Green A., Ryan J.C.H. (2005), A framework of intangible valuation areas (FIVA). Aligning business strategy and intangible assets, "Journal of Intellectual Capital" vol. 6, no. 1, Emerald Group Publishing Limited, s. 43-52.
 9. Hall R. (1992), The Strategic Analysis of Intangible Resources, "Strategic Management Journal" no. 13, s. 135-144.
 10. High-tech industry and knowledge-intensive services (htec) (2014), Reference Metadata in Euro SDMX Metadata Structure (ESMS), Eurostat, Luksemburg.
 11. Kunasz M. (2006), Zasoby przedsiębiorstwa w teorii ekonomii, "Gospodarka Narodowa" nr 10/2006, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, s. 33-48.
 12. Lubiński M. (1995), Konkurencyjność gospodarki. Pojęcia i sposoby mierzenia, w: Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski - uwarunkowania i perspektywy, IRiSS, Warszawa.
 13. Michalczuk G. (2012), Aktywa niematerialne jako generatory wartości w spółkach notowanych na GPW, "Zarządzanie i Finanse" nr 4/2 2012, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 49-63.
 14. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A. (2010), Studium niematerialnych zasobów organizacji, Zeszyty Naukowe nr 820, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 31-46.
 15. Peneder M. (2002). Intangible investment and human resources, "Journal of Evolutionary Economics" no. 12, Springer-Verlag, s. 107-134.
 16. Ratajczak-Mrozek M. (2011), Specyfika przedsiębiorstw zaawansowanych technologii (high-tech), "Przegląd Organizacji" 2/2011, Warszawa, s. 26-29.
 17. Skowron Ł. (2013), Istota i pomiar niematerialnych zasobów przedsiębiorstwa, w: Humanities and Social Sciences, HSS, vol. XVIII, 20 (2/2013), Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, s. 149-160.
 18. Talar S. (2007), Rola czynników niematerialnych w rozwoju polskiej gospodarki: na przykładzie sektora przemysłu, w: Wiedza w gospodarce, społeczeństwie, przedsiębiorstwach: pomiary, charakterystyka, zarządzanie, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa, s. 157-170.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-30
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu