BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janasz Władysław (Uniwersytet Szczeciński), Janasz Krzysztof (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Determinanty innowacyjności współczesnej i inteligentnej organizacji
Determinants of Innovation in the Contemporary and Intelligent Organization
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.1, s. 367-376, bibliogr. 20 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje
Keyword
Organizacje inteligentne, Innowacje, Strategia przedsiębiorstwa, Organizacja
Intelligent organisations, Innovations, Corporation strategies, Organisation
Note
streszcz., summ..
Abstract
Innowacje stanowią główny element osiągania przewagi konkurencyjnej na rynku. Celem artykułu jest próba teoretycznej refleksji nad problematyką innowacji i innowacyjności we współczesnej i inteligentnej organizacji. (abstrakt oryginalny)

Determinants of innovation in the contemporary and intelligent organization have been presented in the article. Innovation is a key element for achieving competitive advantage in the market. The aim of this article is to attempt a theoretical reflection on the issues of innovation in contemporary and intelligent organization. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bendyk E. (2010), Kulturowe i społeczne uwarunkowania innowacyjności, w: Innowacyjność 2010, Raport przygotowany pod kierunkiem A. Wilmańskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 2. Chesbrough H.W. (2003), Open Innovation. The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston.
 3. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (2010), KOM 2020, wersja ostateczna, Bruksela.
 4. Gallo C., Jobs S. (2011) Sekrety innowacji zupełnie inaczej - reguły przełomowego sukcesu, Wydawnictwo Znak litera nova, Kraków.
 5. Go Global! Raport o innowacyjności polskiej gospodarki (2011), Warszawa.
 6. Grego-Planer D., Popławski W., Zastempowski M. (2011) Niematerialne wartości źródłem ukrytej przewagi konkurencyjnej tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
 7. Janasz W. (2015), Wiedza w rozwoju kreatywnej i innowacyjnej organizacji, w: Innowacje i procesy transferu technologii w strategicznym zarządzaniu organizacjami, red. J. Wiśniewska, K. Janasz, Difin, Warszawa.
 8. Janasz W., Janasz K. (2014), Strategic Approach Adopted by Organizations in An Uncertain Environment, w: Managing Organizations in Changing Environment. Models - Concepts - Mechanisms, red. A. Jaki, T. Rojek, Kraków 2014.
 9. Kleiber M. (2011), Słowo wstępne, w: Go Global! Raport o innowacyjności polskiej gospodarki, Warszawa.
 10. Krawczyk-Sokołowska J. (2012), Innowacyjność przedsiębiorstw i jej regionalne uwarunkowania, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 11. Kreatywność i innowacje według J. Adiaira (2009), red. N. Thomas, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków.
 12. Kukian J. (2011), Innowacje ponad granicami - Nordic Innovation, www.pi.gov.pl/parp/chapter 861197 (9.11.2011).
 13. Mączyńska E. (2008), Wstęp, w: Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne, red. E. Mączyńska, Warszawa.
 14. Olędrowicz M., Krupowicz R. (2010), Europa 2020: Komisja Europejska przedstawia nową strategię gospodarczą dla Europy, Portal Innowacji, http://pi.gov.pl//aktualnosci (6.08.2010).
 15. Open Source - zastosowanie otwartego podejścia w procesach innowacyjnych, www.pi.gov.pl/parp/chapter 86197 (9.11.2011).
 16. Raport Meeting the Challenge of Europe 2020: Transformative Powers of Service Innovation (2011).
 17. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki na lata 2011-2020. Dynamiczna Polska (2011), Warszawa.
 18. Świadek A. (2011), Regionalne systemy innowacji w Polsce, Difin, Warszawa.
 19. www.pi.gov.pl/parp/chapter 86197 (3.12.2011).
 20. Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw (2006), red. M.J. Stankiewicz, Dom Organizatora, Toruń.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-31
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu