BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chęciński Sebastian (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Źródła finansowania inwestycji w polskich przedsiębiorstwach
Financing Sources of Investments in Polish Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.1, s. 397-408, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje
Keyword
Źródła finansowania, Inwestycje, Mikroprzedsiębiorstwo
Source of financing, Investment, Micro-enterprise
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem artykułu jest zidentyfikowanie źródeł finansowania działalności inwestycyjnej wykorzystywanych przez mikroprzedsiębiorstwa działające na rynku dóbr przemysłowych. Metodologia badania - Specyfika problemu badawczego przesądziła o przyjęciu jako podstawy badań ilościowych, w których zastosowano analizę porównawczą zjawisk złożonych, wskaźniki struktury, średnie arytmetyczne oraz hierarchię ważności. Podstawą analizy były wyniki pogłębionych badań ankietowych, które zostały przeprowadzone w latach 2013-2014 na próbie 177 mikroprzedsiębiorstw. Wynik - W artykule zidentyfikowano oraz oceniono podstawowe rodzaje źródeł finansowania działalności inwestycyjnej stosowane w mikroprzedsiębiorstwach. Wartość - Autor identyfikuje oraz ocenia poprzez pryzmat badań empirycznych źródła finansowania działalności mikroprzedsiębiorstw. Wiedza ta ma wartość praktyczną i może być wykorzystana w szczególności przez instytucje finansowe w celu stworzenia oferty produktowej adresowanej do mikroprzedsiębiorców. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the aim of the article was to identify financing sources of investments carried out by microenterprises on the industrial goods market. Design/methodology/approach - the research problem entailed the choice of quantitative methods as a research base. The comparative study of complex phenomena, the structure indicators, the arithmetic mean as well as the importance hierarchy methods were used. The research was based on the results of an in-depth survey conducted in the years 2013-2014 on the sample of 177 microenterprises. Findings - the basic financing sources of investments carried out by microenterprises were identified and assessed in the paper. Originality/value - the author identified and assessed the financing sources of investments carried out by microenterprises in the light of his own empirical research. The knowledge gained has practical value and can be useful for financial institutions in the process of creating their offers for microenterprises. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dahmen A., Jacobi P. (2009), Bankowa obsługa przedsiębiorstw, przekł. T. Gostomski, Z. Rudasz, CeDeWu, Warszawa.
 2. Finanse małych i średnich przedsiębiorstw (2004), red. W. Pluta, PWE, Warszawa.
 3. Gajdka J. (2002), Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 4. Grzywacz J. (2012), Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 5. Grzywacz J., Burżacka-Majcher M. (2007), Leasing w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 6. Łuczka T. (2001), Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Mażewska M., Koprowska-Skalska E. (2009), Fundusze Poręczeń Kredytowych, w: Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2009, red. K.B. Matusiak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź-Warszawa.
 8. Michalak A. (2007), Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Michalczuk G. (2009), Struktura kapitału przedsiębiorstwa - spojrzenie z perspektywy kapitału intelektualnego, w: Dylematy kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie, red. J. Ostaszewski, SGH, Warszawa.
 10. Mikołajczyk B. (2007), Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej, Difin, Warszawa.
 11. Mikrokredyty w Europie sposobem na pobudzanie przedsiębiorczości i walkę z wykluczeniem społecznym (2011), red. B. Mikołajczyk, A. Kurczewska, Difin, Warszawa.
 12. Motylska-Kuźma A., Wieprow J. (2013), Decyzje finansowe w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.
 13. Nowak D., Wściubiak Ł., Przybył M. (2011), Wybrane aspekty finansowania innowacji organizacyjnych, InAltum, Kraków.
 14. Okręglicka M. (2004), Leasing. Aspekty prawne, organizacyjne i ekonomiczne, Difin, Warszawa.
 15. Remlein M. (2007), Rachunkowe aspekty źródeł finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw, w: Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, red. D. Krzemińska, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 20, Poznań.
 16. Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z. (2008), Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 17. Stradomski M. (2010), Finansowanie obce firm rodzinnych na rynku niedoskonałym, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-34
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu