BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Górna Joanna (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland), Górna Karolina (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland), Koziński Jakub (University of Lodz)
Title
Does Investment in Fixed Assets Determine the Increase in Company Value?
Czy inwestycje w środki trwałe ustala spółka o zwiększonej wartość?
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.1, s. 409-420, tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje
Keyword
Inwestycje, Środki trwałe, Zasoby przedsiębiorstwa, Wycena przedsiębiorstwa
Investment, Fixed assets, Enterprise resources, Enterprise valuation
Note
streszcz., summ..
Abstract
Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie braków połączeń między wystąpieniem inwestycji, zmianie ceny rynkowej spółki w odzwierciedleniu do ceny akcji spółki. Hipoteza jest weryfikowana przez: 1) zmienność akcji spółki na rynku publicznym jest uzależniona od wysokości inwestycji; 2) wzrost wartości sprzedaży jest uzależniony od stopy inwestycji. Hipotezy są weryfikowane przy użyciu testu Grangera dla dynamicznych danych panelowych. Wyniki badania pokazują, że nie ma istotnego jednokierunkowego związku przyczynowego między stopą inwestycji a zmiennością akcji spółki na rynku publicznym, a także wzrost wartości sprzedaży nie jest uzależniony od wysokości inwestycji. (abstrakt oryginalny)

This article aims to identify the lack of connections between the occurrence of the investment and the change in the market price of a company as reflected in the price of its shares. The hypothesis is verified by the following: 1) volatility of a company's shares on the public market is dependent on the rate of investment; 2) sales value increase is dependent on the rate of investment. The hypothesis is verified using the econometrical Granger casualty test for dynamic panel data. The results of the study shows that there is no significant one-directional causality relation between the rate of investment and volatility of a company's shares on the public market and also sales value increase is not dependent on the rate of investment. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bond S., Hoeffler A., Temple J. (2001), GMM Estimation of Empirical Growth Models.
 2. Caputa W. (2011), Wycena i ewidencja inwestycji rzeczowych w systemie rachunkowości, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej "Organizacja i Zarządzanie".
 3. Damodaran A. (2007), Finanse korporacyjne, Helion, Gliwice.
 4. Dańska-Borsiak B. (2011), Dynamiczne Modele Panelowe w Badaniach Ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 5. Dunal P. (2014), Rynkowe metody wyceny przedsiębiorstw, "Folia Oeconomica" vol. 2, no. 300, Łódź.
 6. Erdil E., Yetkiner I.H. (2004), A Panel Data Approach for Income-Health Causality, FNU-47.
 7. Gawrońska Z., Makarska A. (2012), Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" nr 27.
 8. Hurlin C. (2004), Testing Granger Causality in Heterogenous Panel Data Models with Fixed Coefficients, Mimeo, University Orleans.
 9. Jabłoński M., Jabłoński A. (2007), Kluczowe miary biznesowe w budowie wartości firmy, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, z. 2, Sosnowiec.
 10. Jaworek M., Kuzel M. (2013), Aktywność inwestycyjna największych przedsiębiorstw w Polsce, in: Inwestowanie w Aktywa Rzeczowe i Finansowe, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 11. Osińska M. (2008), Ekonometryczna analiza zależności przyczynowych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 12. Tulasi Devi S.L., Investment Analysis in Fixed Assets, in: International Journal of Humanities and Applied Sciences, vol. 1, no. 1.
 13. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. 2013, poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-35
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu