BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzybowska Katarzyna (Poznan University of Technology, Poland)
Title
Application of an Electronic Bulletin Board, as a Mechanism of Coordination of Actions in Complex Systems - Reference Model
Zastosowanie elektronicznej tablicy ogłoszeń, jako mechanizm koordynacji działań w systemach złożonych - model referencyjny
Die Anwendung von Elektronischer Verkündungstafel als Mechanismus für die Koordinierung von Aktivitäten in Komplexen Systemen - ein Referenzmodell
Source
LogForum, 2015, vol. 11, nr 2, s. 151-159, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Modele referencyjne, Łańcuch dostaw
Reference models, Supply chain
Note
summ., streszcz., zfsg.
Abstract
Wstęp: Autorka we wcześniejszych badaniach wskazuje, że koordynacja działań jest zmienną zależną, która ma wpływ na siłę napędową i jest czynnikiem bardzo niestabilnym. Wynika to z faktu, że wszystkie czynności związanych z koordynacją działań wpływają na inne czynniki współpracy oraz integracji przedsiębiorstw w strukturach typu łańcuch dostaw. Metody: Artykuł został podzielony na dwie zasadnicze części. Pierwsza część odnosi się do wybranego mechanizmu koordynacji działań tj. koordynacji działań przy wykorzystaniu elektronicznej tablicy ogłoszeń. Część druga pracy zawiera model referencyjny omawianego mechanizmu. Model ten może stanowić punkt wyjścia do modelowania procesów docelowych w zbudowanej strukturze łańcucha dostaw. Rezultaty: Artykuł został przygotowany na podstawie literatury z badanego obszaru. Przygotowano również materiał na podstawie wywiadów z praktykami. Informacje zaczerpnięte od praktyków, podbudowane literaturą pozwalają na przygotowanie modeli procesów (modele referencyjne) dla wybranych metod koordynacji działań w łańcuchu dostaw. Wnioski: Wynikiem pracy jest model referencyjny, rozumiany jako sposób postępowania, (została zastosowana zmodyfikowana metodologia IDEF0) oraz jego opis. Prezentowany model ma charakter poglądowy. Proponowany model odniesienia umożliwia określenie parametrów wybranego mechanizmu koordynacji działań i tworzy podstawę do analizy wartości wskazanych parametrów. Parametryzacja elementów stanowi podstawę do monitorowania procesu przez 1) jednoznaczną identyfikację obiektu monitorowania i 2) analizę różnych wariantów postępu procesu. (abstrakt oryginalny)

ABSTRACT. Background: In her previous research, the author of this publication indicates that coordination is a dependent variable which has a great driving force and is a very unstable factor. This results in the fact that all of the actions connected with coordination have an impact on other factors of cooperation as well as the integration of the enterprises in the structures of a supply chain type structure. Material and methods: The article has been divided into two basic parts. The first part regards the reference models in complex systems (supply chain systems). They can constitute a starting point for the modelling of target processes in the built supply chain structure. The second part presents template process models (Reference Models) for selected action coordination mechanisms during enterprise cooperation. The aim of the article is the presentation the model an Electronic Bulletin Board (EBB), as a mechanism of coordination of actions in complex systems. Results: The article was prepared on the basis of literature from the researched area. The material was also prepared on the basis of interviews with practitioners. They have allowed for the preparation of template process models (Reference Models) for selected action coordination methods in the supply chain. Conclusions: The result of the work is a prepared model as well as its description in the use of IDEF0. The presented model is a demonstrative model. The proposed reference model makes it possible to define the parameters of a selected mechanism of coordination of actions, and forms a basis for affecting the progression of the process through an analysis of values of identified parameters. The parameterization of elements constitutes the foundation for the monitoring of the process via 1) unambiguous identification of the object of monitoring and 2) analysis of different variants of the progression of the process. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barnhart dictionary of etymology, 1988, New York, Wilson.
 2. Boella G., van der Torre L., 2006, Coordination and organization: Definitions, examples and future research directions. Electronic Notes in Theoretical Computer Science, 150, 3-20.
 3. Forrester J.W., 1972, Principles of Systems, Wright-Allen Press, Cambridge, Mass.
 4. Friedman M., 1993, Kapitalizm i wolność {Capitalism and freedom], Fundacja im. A. Smitha, Warszawa.
 5. Grzybowska K., Kovács G., 2014. Logistics Process Modelling in Supply Chain -algorithm of coordination in the supply chain - contracting" International Joint Conference SOCO'14-CISIS'14-ICEUTE'14, Advances in Intelligent Systems and Computing", 299, 311-320.
 6. Grzybowska K. 2013, Koordynacja w łańcuchu dostaw - przejaw zarządzania logistycznego - wyniki badań {coordination in supply chain - results of logistics management], Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 11, 20-22.
 7. http://scm-institute.org/Our-Relationship- Based-Business-Model.htm
 8. Lambert D.M., Cooper M.C., Pagh J.D., 1998, Supply Chain Management Implementation Issues and Research Opportunities. The International Journal of Logistics Management, 11, (1), 1-17.
 9. Lockamy III A., McCormack, K., 2004, Linking SCOR planning practices to supply chain performance, an exploratory study, International Journal of Operations & Business Management, 24, (12), 1192-1218.
 10. Naslund D., Williamson S., 2010, What is Management in Supply Chain Management? - A Critical Review of Definitions, Frameworks and Terminology, Journal of Management Policy and Practice, 11(4).
 11. Natarajan H. P., 2004, Optimization models to support negotiation and coordination in supply chains, PhD Dissertation.
 12. Pawlewski P., 2014, Multimodal Approach to Modeling of Manufacturing Processes, Variety Management in Manufacturing. Proceedings of the 47th CIRP Conference on Manufacturing Systems.
 13. Pietroń R., 2005, Modele mentalne w grupowym budowaniu modeli symulacyjnych [Mental models in group building of simulation models], Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, 77, 17-28.
 14. Redmiles D., Hoek A. van der, Al-Ani B., Hildenbrand T., Quirk S., Sarma A., Silva Filho R. S., Souza C. de, Trainer E., 2007, Continuous Coordination: A New Paradigm to Support Globally Distributed Software Development Projects, Wirtschaftsinformatik 49.
 15. Simatupang T. M., Wright A. C., Sridharan R., 2002, The knowledge of coordination for supply chain integration, Business Process Management Journal, 8, 3, 289-308.
 16. Sitek P., Wikarek J., 2014, Hybrid Solution Framework for Supply Chain Problems, Distributed Computing And Artificial Intelligence (DCAI 2014), Book Series: Advances in Intelligent Systems and Computing, 290, 11-18.
 17. Supply Chain Council, 2009.
 18. Toktas-Palut P., Ülengin F., 2011, Coordination in a two-stage capacitated supply chain with multiple suppliers, European Journal of Operational Research, 212, 43-53.
 19. Witkowski J., 2010, Teoretyczne podstawy zarządzania łańcuchami dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia. [Teoretical fundaments of supply chain management - concepts, procedures and experiences] PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2015.2.3
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu