BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hentschel Bernd (BERLINOXX Projektzentrum Logistiknetzwerke), Domański Roman (Poznan School of Logistics), Adamczak Michał (Poznan School of Logistics), Cyplik Piotr (Poznan School of Logistics), Hadaś Łukasz (Poznan School of Logistics), Kupczyk Martyna (Poznan School of Logistics), Pruska Żaneta (Poznan School of Logistics)
Title
Ranking of Integration Factors within Supply Chains of Forward and Backward Types - Recommendations from Researches
Ranking czynników integracji w łańcuchach logistycznych typu forward i backward - rekomendacje z badań
Ranking von Integrationsfaktoren in den Lieferketten vom Typ Forward und Backward - die Forschungsgestützten Empfehlungen
Source
LogForum, 2015, vol. 11, nr 2, s. 161-169, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Łańcuch dostaw, Wyniki badań, Logistyka
Supply chain, Research results, Logistics
Note
summ., streszcz., zfsg.
Abstract
Wstęp: Trendy integracyjne są jedną z głównych determinant rozwoju współczesnej logistyki. Obecnie po fazie zainteresowania łańcuchami dostaw realizującymi jedynie przepływy jednokierunkowe, nadeszła era łańcuchów dwukierunkowych typu forward i backward, realizujących jednocześnie przepływy w przód i w tył. Możliwość różnorodnej konfiguracji ogniw w takich łańcuchach dostaw wymaga zidentyfikowania czynników integracji oraz ustalenia ich stopnia oddziaływania na wyniki łańcucha dostaw. Doświadczenia nauki i praktyki łańcuchów dostaw zwracają uwagę na pilną potrzebę poznania uwarunkowań integracji w łańcuchach działających dwukierunkowo. Metody: Prace związane z modelowaniem i realizacją eksperymentów symulacyjnych zjawiska integracji w łańcuchach logistycznych typu forward i backward przeprowadzono w środowisku iGrafx Process 2013 for Six Sigma. Uzyskany w ich trakcie materiał empiryczny poddano następnie obróbce statystycznej w pakiecie Minitab 17. Identyfikacja istotności różnic wyników została dokonana w oparciu o analizę wariancji ANOVA. Dopełnieniem analizy wariancji jest analiza wartości różnic w postaci średnich bezwzględnych. Podstawę oceny integracji łańcucha dostaw typu forward i backward stanowią następujące miary: cashflow, rentowność i poziom obsługi klienta. Wyniki: Przeprowadzono 8 192 eksperymenty symulacyjne dla 6 czynników integracji: dostępność surowca wtórnego, planowanie produkcji, zarządzanie zapasami, integracja działań transportowych, unifikacja opakowań i optymalizacja przepływu materiałowego. W oparciu o wyniki analiz istotności i wartości różnic otrzymano wyniki wpływu danego czynnika integracji na wyniki globalne łańcucha dostaw typu forward i backward. Posłużyły one do stworzenia rankingu czynników integracji. Głównymi czynnikami kształtującymi postać integracji łańcuchów dwukierunkowych są w kolejności: zarządzanie zapasami, planowanie produkcji oraz dostępność surowców wtórnych. Wnioski: Integracja oferuje nowe możliwości stąd jest to obiecująca opcja działania. W skomplikowanych i złożonych realiach logistycznych coraz trudniej ekonomicznie funkcjonować bez podejmowania form bliższej współpracy i zacieśniania tych więzi, czasami jest to wręcz niemożliwe. Rosnąca popularność łańcuchów dwukierunkowych otwiera nowe wymiary możliwości współpracy. Jednak nauce i praktyce potrzeba wiarygodnych informacji ilościowych na temat świadomego kreowania zjawiska integracji w łańcuchach logistycznych. Takie narzędzie może stanowić rekomendowana w artykule lista (ranking) czynników integracji w perspektywie trzech miar oceny globalnego stopnia funkcjonowania łańcucha dostaw. (abstrakt oryginalny)

Background: Integration trends are one of main determinants of the development of modern logistics. After the period of interest focused mainly on supply chains realizing one-way flows only, at present there is a time for supply chains characterized by two-way flows, realizing at the same time both forward and backward flows. The possibility of various configurations of such chains requires identification of integration factors and determination of their influence on the results of the whole supply chain. Experiences of the science as well as the practice of supply chains show the urgent need of learning of reasons of the integration within supply chains of the two-way type. Material and methods: The researches on modeling and simulation of integration processes within supply chains of forward and backward type were carried out in the environment of iGrafx Process 2013 for Six Sigma. The empirical material obtained in these researches was put to the statistical analysis by the used of Minitab 17. The identification of the significance of differences was made with the help of analysis of variance ANOVA. Additionally the analysis of differences in form of absolute averages was made. The following measures are main ones for the evaluation of the integration of a supply chain of forward and backward types: cashflow, profitability, service level. Results: 8 192 simulation experiments were made for 6 integration factors: accessibility of recycled materials, production planning, stock management, integration of transport, unification of packing materials and optimization of the material flow. Based on the analysis of the significance and values of differences, the results of the influence of each integration factor on global results of supply chains of forward and backward type were obtained. They were used to prepare the ranking of integration factors. The main factors, forming the integration shape of two-way supply chains were: stock management, production planning and accessibility of recycled materials. Conclusions: The integration offers new possibilities therefore it is the promising option of actions. In complicated and complex logistic reality, it is more and more difficult to function, in economic sense, without starting and tightening close cooperation. Sometimes it is even not possible at all. The growing popularity of two-way supply chains opens the dimensions of the possible cooperation. However, both science and the practice need the reliable quantitative information covering the conscious creation of the integration in supply chains. Such tool could be a ranking, recommended in this paper, of integration factors from the perspective of three measures of evaluation of global level of functioning of the supply chain. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczak M., Domański R., Cyplik P., Pruska Ż., 2013, The tools for evaluating logistics processes. LogForum 9 (4), 255-263.
 2. Aryee G., Naim M.M., Lalwani Ch., 2008, Supply chain integration using a maturity scale, Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 19, Issue 5, 559-575.
 3. Cardoso S.R., Ana Paula F.D., Barbosa-Povoa A.P.F.D, Relvas S., 2013, Design and planning of supply chains with integration of reverse logistics activities under demand uncertainty, European Journal of Operational Research, 226, 432-446.
 4. Cyplik P., Hadaś Ł, Adamczak M., Domański R., Kupczyk M., Pruska Ż., 2014, Measuring the level of integration in a sustainable supply chain, materiały konferencyjne IFAC, 4465-4470.
 5. [http://www.nt.ntnu.no/users/skoge/prost/proce edings/ifac2014/media/files/1907.pdf]
 6. Dobrzyński M.D., 2009, Procesy integracji w łańcuchu dostaw towarów konsumpcyjnych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa-Białystok, 9-16, 22-28.
 7. Domański R., Adamczak M., Hentschel B., 2015, Modelling and simulation of integration of supply chain of forward and backward types. LogForum 11 (1), 63-77.
 8. Hadaś Ł., Cyplik P., Adamczak M., Integration Level Measurement System in Modelling Forward and Backward Supply Chains [in:] Golińska P. (Ed.), Logistics Operations, Supply Chain Management and Sustainability, Springer Switzerland, 47-58.
 9. Jonrinaldi, Zhang D.Z., 2013, An integrated production and inventory model for a whole manufacturing supply chain involving reverse logistics with finite horizon period, Omega 41, 598-612.
 10. Kupczyk M, Pruska Ż, Hadaś Ł, Cyplik P., 2014, Czynniki i bariery integracji w łańcuchu dostaw, Logistyka 3/2014, CD 3534-3542.
 11. Kupczyk M., Hadaś Ł., Cyplik P., Pruska Ż., 2014, The essence of integration in supply chains and reverse supply chains - similarities and differences [in:] Golińska P. (Ed.), Logistics Operations, Supply Chain Management and Sustainability, Springer Switzerland, 31-46.
 12. Lummus R.R., Vokurka R.J., Krumwiede D., 2008, Supply chain integration and organizational success, SAM Advanced Management, Vol. 73, Issue 1, 56-63.
 13. Malak M., Adamczak M., Domański R., Cyplik P., 2013, Integracja łańcucha dostaw jako element zwiększający efektywność planowania produkcji, Logistyka 5/2013, CD 141-144.
 14. Mousumi R., 2010, Managing the resources for sustainable development - where we stand and where we go from here? Advance in Management, Vol.3 (5), 21.
 15. Supply Chain Operations Reference (SCOR) model, 2010, Supply Chain Council, Overview - Version 10.0.
 16. [http://supply-chain.org/f/SCOR-Overview-Web.pdf]
 17. Zaman G., Goschin Z., 2010, Multidisciplinarity, Interdisciplinarity and Transdisciplinarity: Theoretical Approaches and Implications for the Strategy of Post-Crisis Sustainable Development, Theoretical and Applied Economics, Volume 17, No. 12 (553), 5-20.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2015.2.4
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu