BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Biesaga-Słomczewska E. Jadwiga (Uniwersytet Łódzki)
Title
Komunikacja wewnętrzna w erze cyfryzacji
The Internal Communication in the Digital Age
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 11-21, bibliogr. 24 poz.
Issue title
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Keyword
Innowacje, Komunikowanie
Innovations, Communication
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu zwrócono uwagę na wybrane formy oraz narzędzia komunikacji wewnętrznej w kontekście pełnionych przez nią nowych ról, wynikających z aktualnych uwarunkowań funkcjonowania organizacji. Celem opracowania jest dokonanie krytycznego osądu stosowanych rozwiązań komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem jednej z ostatnich innowacji technologicznych - tj. Unified Communications (UC) - systemu ciągle jeszcze mało rozpoznanego i nieczęsto stosowanego w praktyce polskich przedsiębiorstw. Rozważania oparto na literaturze przedmiotu, osobistych doświadczeniach oraz obserwacji podmiotów gospodarczych, a także na rozmowach z pracownikami różnych przedsiębiorstw prowadzonymi na przestrzeni ostatnich lat. (abstrakt autora)

The study highlights the selected forms and internal communication tools used within the context of their roles. These roles result from the current conditions of the organization. The aim of this paper is to make a critical judgment of corporate communication solutions, with a particular emphasis on one of the latest technological innovations: Unified Communications (UC). This system is still rare and seldom used in the practice of Polish companies. Reflections in this paper are based on literature, personal experience and business observations. These observations were carried out in recent years with several employees from various companies. Keywords: innovation, internal communication, internal communication tools. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baruk A.I. (2008), Postmodernistyczne koncepcje marketingowe a marketing klasyczny, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 2. Baruk A.I. (2006), Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Wyd. Difin, Warszawa.
 3. Baruk A.I. (2014), Wybrane aspekty marketingu holistycznego: perspektywa odbiorców, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 4. Biesaga-Słomczewska E.J. (2009), Negocjacje jako narzdzie zarządzania w organizacji zorientowanej na rynek, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 5. Biesaga-Słomczewska E.J., Iwińska-Knop K. (2013), Marketing wewnętrzny korzyść czy strata dla przedsiębiorstwa?, Handel Wewnętrzny, t. III, maj- czerwiec.
 6. Bratnicki M. (2001), Informacyjne przesłanki przedsiębiorczości, [w:] System informacji strategicznej, red. R. Borowiecki, M. Romanowska, Difin, Warszawa.
 7. Cała firma w jednym palcu, Harvard Business Review Polska 2014, grudzień- styczeń.
 8. Can It Help You Get More Done, http://www.mindtools.com/pages/article/new HTE_75.htm [dostęp: 10.01.2015].
 9. Cornelissen J. (2010), Komunikacja korporacyjna. Przewodnik po teorii i praktyce, Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 10. Gobillot E. (2008), Przywództwo przez integrację, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków.
 11. Gros U. (1993), Analiza systemu porozumiewania się organizacji, "Przegląd Organizacji" nr 3.
 12. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2008), Trust Management in Virtual Working Environments: Human Factors Perspective, Taylor & Francis Group CRC, New York.
 13. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A. (2008), Komunikacja wewnętrzna w budowaniu zaufania pracowników, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 5.
 14. Juszczyk M. (2014), Multitasking w komunikacji, "Wprost", 30 listopada.
 15. Jaśniok M. (2009), Problemy w komunikowaniu się zespołu, [w:] A. Całek, M. Jaśniok, K. Kasperek i inni, Zarządzanie zespołem. Motywacja i działanie, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 16. Kożusznik B. (2007), Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa.
 17. Mankins M., Brahm Ch., Caimi G. (2014-2015), To, czego najbardziej ci brak, "Harvard Business Review Polska", grudzień-styczeń.
 18. Microsoft Lync liderem w obszarze Unified Communications, http:/www.microsoft. com/pl/news/Press/2014/Aug14/Microsoft Lync liderem.aspx [dostęp: 30.12.2014].
 19. Olsztyńska A. (2005), Marketing wewnętrzny w przedsiębiorstwie. Koncepcja i narzędzia wspomagające integrację działań wewnętrznych organizacji, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 20. Rosa R. (2013), Formy komunikacji Polaków na podstawie badań pokoleń Y, X i Baby Boomers, [w:] Problemy i przeobrażenia w zachowaniach współczesnych organizacji i konsumentów, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 29, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 751, Szczecin.
 21. Sankowska A. (2008), Komunikacja wewnętrzna w budowaniu zaufania pracowników, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 5.
 22. Ważne narzędzie employer brandingu. Komunikacja wewnętrzna, http://www. wizerunek-pracodawcy.com.pl/wazne-narzedzie-employer-brandingu-komunikacjawewnetrzna/#. VJSn8sAOA [dostęp: 19.12.2014].
 23. Winkler R. (2008), Zarządzanie komunikacją w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 24. Żur A. (2013), Otwarta komunikacja wewnętrzna - imperatyw współczesnych organizacji, "Organizacja i Kierowanie", nr 3.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu