BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dubiel Beata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Standardy zarządzania ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego
The Standards of Managing Risk in Units of Local Government
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.1, s. 481-491, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje
Keyword
Ryzyko, Zarządzanie ryzykiem, Samorząd terytorialny
Risk, Risk management, Local government
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem artykułu jest wskazanie roli standardów zarządzania ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego. Metodologia badania - W związku z tym, że w artykule omawia się problemy teoretyczne, oparto się głównie na analizie literatury. Wynik - Przeprowadzona analiza wskazuje, że standaryzacja zarządzania ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego nie jest procesem łatwym, wymaga ogromnego zaangażowania zarówno ze strony kierownictwa, jak i pracowników administracji publicznej. Oryginalność/wartość - Wdrażając proces standaryzacji ryzyka w samorządzie terytorialnym, jednostki mają możliwość korzystania z wypracowanych już standardów międzynarodowych, które cieszą się dużą popularnością na świecie. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to show the role of the standards of managing risk in units of local government. Design/methodology/approach - The article takes up theoretical problems, so it is based on analisys of the literature. Findings - The analisys indicates, that the standarization of managing risk in units of local government is not a simple process, it requires an enormous commitment of the governing body as well as Civil Service employees. Originality/value - By introducing the process of the standarization of managing risk in units of local government, the units have possibility to profit from already elaborated standards, which are much popular in the world. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bożek S. (2010), Funkcjonowanie przedsiębiorstw ubezpieczeniowych w warunkach ryzyka. Standaryzacja zarządzania ryzykiem, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, s. 7-10, 96, 97.
 2. Emerling I. (2013), Kwantyfikacja ryzyka kredytowego oraz sposoby jego ograniczania i oceny, w: Sprawozdawczość i rewizja finansowa, red. B. Micherda, M. Andrzejewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 54.
 3. Kaczmarek T.T. (2010), Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa.
 4. Kumpiałowska A. (2011), Skuteczne zarządzanie ryzykiem a kontrola zarządcza w sektorze publicznym, C.H. Beck, Warszawa.
 5. Merna T., Al-Thani F.F.(2008), Corporate Risk Management, 2nd ed., John Wiley and Sons, Chichester, s. 60.
 6. Michalski T. (2000), Ryzyko w działalności człowieka, w: Podstawy ubezpieczeń. Tom I: Mechanizmy i funkcje, red. J. Monkiewicz, Poltext, Warszawa, s. 42 - 50.
 7. Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, Załącznik do Komunikatu nr 2 Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych, (Dz. Urz. Min. Fin. 2013, poz. 15).
 8. Okuniewski M. (2007), Jaką metodę wybierzemy... metodę zarządzania ryzykiem, "Risk Fokus. Oblicza ryzyka. Ergo Hestia" nr 4.
 9. Risk management (2004), Office of the Deputy Prime Minister, Mental Health and Social Exclusion, Social Exclusion Unit Report, London.
 10. Ronka-Chmielowiec W. (2002), Ryzyko jako przedmiot ubezpieczenia, w: Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko, red. W. Ronka-Chmielowiec, PWE, Warszawa, s. 141.
 11. Standard dla zarządzania ryzykiem, FERMA, s. 6, 7, 8, www.ferma.eu.
 12. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-41
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu