BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wziątek-Staśko Anna (University of Dąbrowa Górnicza, Poland), Chabińska-Rossakowska Magdalena (University of Dąbrowa Górnicza, Poland)
Title
Versatile Leadership as a Determinant of Employee Engagement. DHL Express (Poland) Sp. z o.o. Example
Wszechstronność przywódcza detreminantą zaangażowania pracowników na przykładzie DHL Express (Poland) sp. z o.o.
Vielseitige Geschäftsführung als Determinante für das Engagement der Mitarbeiter am Beispiel er DHL Express Gmbh (Polen)
Source
LogForum, 2015, vol. 11, nr 2, s. 191-198, bibliogr. 24 poz.
Keyword
Przywództwo, Kadra kierownicza, Wyniki badań, Kapitał ludzki
Leadership, Managerial staff, Research results, Human capital
Note
summ., streszcz., zfsg.
Company
DHL Express Poland Sp. z o.o.
Abstract
Wstęp: Zmiany zachodzące współcześnie wymuszają na przedsiębiorstwach postawienie sobie pytania o jakość przywództwa w organizacji i o to czy dotychczasowe działania w tej dziedzinie wspierają sukces firmy. W otoczeniu globalnym przedsiębiorstw zmienia się zarówno struktura społeczna jak i polityczna a nieodwołalne zmiany demograficzne wpływają na rynek bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Aby firmy miały szanse na odniesienie sukcesu w nowym środowisku niezbędne jest więc wprowadzenie nowych paradygmatów przywódczych. Celem pracy było rozpoznanie metod pozwalających na istotną poprawę jakości działania przedsiębiorstwa transportowego. Metody : Badania wykonano na podstawie literaturowej analizy badanego tematu oraz analizy ankiet przesłanych przez pracowników. Wnioski: Model wszechstronności przywódczej ( ang. leadership agility ) wydaje się być odpowiedzią na pytanie jak przetrwać w nowym świecie. Koncept leadership agility zwraca uwagę na płynne przechodzenie menadżerów pomiędzy różnymi stylami a także odwrót od przywództwa heroicznego, skupionego na jednej tylko sobie przywódcy na rzecz przywództwa postheroicznego, gdzie liczy się wkład całego zespołu. W nowym środowisku znaczna część sukcesu firmy zależeć będzie od zaangażowania jej pracowników, a co za tym idzie od wartości dodanej jaką wytworzą. DHL Express ( Poland ) stosuje w codziennej praktyce model wszechstronności przywódczej osiągając dzięki temu nie tylko znakomite wyniki biznesowe ale także te odnoszące się do kapitału ludzkiego. (abstrakt oryginalny)

The changes which are taking place today, forces companies to ask themselves about the quality of leadership in the organization and whether the existing work in this area supports the success of the company. In the global environment, both social structure and political are changing. Demographic changes irrevocable impact on the market more than ever before. For company it is necessary to introduce new paradigms of leadership to have a chance to succeed in this new environment. The aim of researches was to recognize methods, which allow to improve the quality of management of transprot companies. Methods: Researches were conducted based on literature review and questionnaires sent by employees. Cocnlusions: Leadership agility model seems to be the answer to the question of how to survive in the new world. Concept of leadership agility draws attention to a smooth transition between the different management styles as well as the end of the heroic leadership, (focused on only one leader) and the beginning of the post heroic leadership, where the contribution of the whole team count. In the new environment, a significant part of the company's success will depend on the commitment of its employees, and hence the added value of their work. Model of leadership agility is used in DHL Express daily and build the base for achieving excellent results not only business but also those related to human capital. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armbrust M., Fox A., Griffith R., Joseph A.D., Katz R., Konwinski A., Lee G., Patterson D., Rabkin A., Zaharia M., 2010. Above the Clouds. A Berkley View of Cloud Computing, Technical Report No. UCB/EECS-2009-28, Communication of the ACM, Berkley.
 2. Christensen C., 2011. The Innovator's Dilemma: The Revolutionary Book That Will Change the Way You Do Business, Harper Collins Publishers, New York.
 3. Falkowski D.W., Nowakowski K., 2006. Jakimi liderami są polscy menadżerowie [What leader Polish managers are?]. "Harvard Business Review Polska", 43.
 4. Heidtman J., Wolfhart A., 2010. Współdziałanie zamiast rywalizacji {Cooperation instead of competition], "Harvard Business Review Polska", 87.
 5. Harter J.K., Schmidt F.L., Hayes T.L., 2002. Business-unit-level relationship between employee satisfaction, employee engagement, and business outcomes: A metaanalysis, Journal of Applied Psychology, nr 87 (2).
 6. Held D., McGrew A.G. , Goldblatt D., Perraton J.,1999. Global Transformations Politics, Economics, and Culture, Stanford University Press, Stanford.
 7. Horney N., Pasman B., O'Shea T., 2010. Leadership agility: A business imperative for a VUCA world, "People& Strategy", Alexandria, 33, 4.
 8. Iacocca, L., Witney C., 2007. Where have all the leaders gone? Scribner Book Company 2007.
 9. Joiner W.B., Josephs S.A.,2006: Leadership Agility: Five Levels of Mastery for Aniticipating and Initiating Change Jossey- Bass.
 10. Johansen B., 2009. Leaders Make the Future: Ten New Leadership Skills for an Uncertain World, Berrett- Koehler Publishers, San Francisco.
 11. Johnson R.E., Groff K.W., Taing M.U.,2009. Nature of the Interactions among Organizational Commitments: Complementary, Competitive or Synergistic, "British Journal of Management", 20, 4.
 12. Kahn W.A., 1990. Psychological conditions of Personal Engagement and Disengagement at Work, "Academy of Management Journal", 33(4).
 13. Kotler P., Casilione J.A., 2009. Chaos: Zarządzanie i marketing w erze turbulencji [Management and marketing in time of chan ges], MT Biznes, Warszawa.
 14. Kruse K., 2012. Employee Engagement 2.0: How to Motivate Your Team for High Performance (A Real-World Guide for Busy Manager ), CreateSpace, New York.
 15. Levitt T,.1983. The Globalisation of Markets, " Harvard Business Review" May-June.
 16. Luoma P., Vanhanen J., Tommila P. 2011. Distributed Bio-Based Economy - Driving Sustainable Growth, Sitra, Helsinki.
 17. Malara Z., 2006. Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce [A company in global economy]. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 18. McCashland C.R., 1999. Core Components of their service climate: Linkages to customer satisfaction and profitability., Dissertation Abstracts International US: Univ Microfilms International, 60 (12-A).
 19. Scholte J.A.,2000. Globalization: A Critical Introduction, Macmillan, London.
 20. Small G., Vorgan G., 2008. iBrain. Surviving the Technological Alteration of the Modern Mind, Harper Collins Publishers, New York.
 21. Smythe J., 2009. CEO - dyrektor do spraw zaangażowania [CEO - manager of engagement], WoltersKluwer, Kraków.
 22. Juchnowicz M., 2010: Zarządzanie przez zaangażowanie [Management by engagment], PWE, Warszawa.
 23. Stonehouse G. 2000. The Impact of Globalisation on the Role of SMEs in Industry Supply Chains', Proceedings of Global Change Conference.
 24. http://www.outsourcingportal.pl/pl/outsourcing/badania-i-raporty/nieelastyczni-liderzyobnizaja-motywacje-swoichpracownikow.html, were used on May 15, 2014.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2015.2.7
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu