BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Urbaniak Maciej (University of Lodz, Poland)
Title
The Role of the Concept of Corporate Social Responsibility in Building Relationships and in the Supply Chain
Rola koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w budowaniu relacji w łańcuchu dostaw
Die Rolle des Konzeptes der Sozialen Verantwortung der Unternehmen beim Aufbau von Beziehungen in der Lieferkette
Source
LogForum, 2015, vol. 11, nr 2, s. 199-205, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Łańcuch dostaw, Relacje dostawca-odbiorca, Rozwój zrównoważony przedsiębiorstwa
Corporate Social Responsibility (CSR), Supply chain, Supplier-recipient relations, Enterprise sustainable development
Note
summ., streszcz., zfsg.
Abstract
  Wstęp: Celem artykułu jest określenie znaczenia koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w budowaniu partnerskich relacji w łańcuchu dostaw. W ostatnim okresie można zauważyć, iż coraz więcej przedsiębiorstw międzynarodowych wdrażając swoje strategie oparte na idei zrównoważonego rozwoju ocenia i kwalifikuje swoich dostawców kierując się standardami etyki w prowadzeniu działalności gospodarczej.
  Metody: W artykule przeanalizowano wymagania stawiane przez koncerny międzynarodowe swoim dostawcom w zakresie wdrażania elementów koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.
  Wyniki: Przedstawione wyniki analiz zaprezentowanych na praktycznych przykładach wskazują, iż przedsiębiorstwa będące nabywcami definiują wobec dostawców często bardzo szczegółowe standardy zachowań etycznych (Supplier Conduct Principles, Principles and Standards of Ethical Supply Management Conduct) oraz przewodniki w zakresie ich wdrażania (Supply Chain CSR Deployment Guidebook, Purchasing Way, Supplier Sustainability Program Manual), organizując programy (Supply Chain Social Responsibility Programs), wdrażając projekty Supplier Responsibility Projects a także opracowując listy kontrolne (Supply Chain CSR Checklist) służące m.in. do samooceny kontrahentów.
  Wnioski: Obserwując trendy światowe można wyraźnie dostrzec, iż w ostatnim okresie coraz częściej dostawcy są oceniani pod względem spełnienia zasad zrównoważonego rozwoju, kierują się aspektami ekonomicznymi (wymagając wysokiej jakości technicznej, niezawodności dostaw, konkurencyjności cenowej, stabilnej sytuacji finansowej, przestrzegania wymagań prawnych), aspektami środowiskowymi, a także społecznymi (zasadami opartymi na idei Global Compact). Zauważyć można także, iż wiele międzynarodowych koncernów podpisując umowy z dostawcami zobowiązuje ich do podpisania także oświadczenia, obligującego ich do wprowadzania koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw poprzez stosowanie zasad zawartych w klauzulach tzw. praktyk biznesowych (ang. Statement on Business Practices) oraz w klauzulach przestrzegania wymagań środowiskowych (Supplier Social & Environmental Responsibility Agreement). (abstrakt oryginalny)

  Background: The aim of this article is to determine the importance of the concept of corporate social responsibility in building partnerships in the supply chain. In the recent period, one could notice that more and more international companies implementing their strategies based on the concept of sustainable development are evaluating and qualifying their suppliers basing on standards of ethics in business. Methods: This paper analyzed the requirements of the multinationals companies towards their suppliers in implementing elements of the concept of corporate social responsibility. Results: The results of the analyzes which were presented on practical examples show that buyers define to suppliers, very often detailed, standards for ethical conduct for suppliers (Supplier Conduct Principles, Principles and Standards of Ethical Supply Management Conduct) and guides for their implementation (Supply Chain CSR Deployment guidebook, Purchasing Way, Supplier Sustainability program Manual), organizing programs (Supply Chain Social Responsibility programs), implementing the Supplier Responsibility projects and developing a checklist (Supply Chain CSR Checklist) for self-evaluation of providers. Conclusions: When observing global trends one could notice that recently more and more suppliers are evaluated in terms of the fulfillment of the principles of sustainable development, guided by the economic aspects (requiring high technical quality, reliability of supply, competitive price, stable financial position, compliance with legal requirements), environmental aspects, as well as social aspects (principles based on the idea of the Global Compact). One could also perceive that many international companies signing contracts with suppliers require them to sign a declaration, obligating them to introduce the concept of corporate social responsibility by applying the principles contained in Statement on Business Practices and in compliance with the requirements of environmental requirements (Supplier Social & Environmental Responsibility Agreement). (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bai C., Sarkis J., 2010. Green supplier development: analytical evaluation using rough set theory. Journal of Cleaner Production, 18 (12), 1200-1210.
 2. Brones F., de Carvalho M. M., de Senzi Zancul E., 2014. Ecodesign in project management: a missing link for the integration of sustainability in product development?, Journal of Cleaner Production, 80 (October), 106-118.
 3. Chen J.-Y., Slotnick S. A., 2015. Supply chain disclosure and ethical sourcing, International Journal of Production Economics, 161 (March), 17-30.
 4. Crespin-Mazet F., Dontenwill E., 2012. Sustainable procurement: Building legitimacy in the supply network, Journal of Purchasing & Supply Management 18 (2012), 207-217.
 5. Dashore K., Sohani N., 2013. Green supply chain management: A hierarchical framework for barriers, International Journal of Engineering Trends and Technology, 4 (5), 2172-2182.
 6. Deshmukh A.J., Vasudevan H., 2014. Emerging supplier selection criteria in the context of traditional vs green supply chain management, International Journal of Managing Value and Supply Chains (IJMVSC) 5 (1), 19-33.
 7. Denham F.C., Howieson J.R., Solah V.A., Biswas W.K., 2015. Environmental supply chain management in the seafood industry: past, present and future approaches, Journal of Cleaner Production, 90 (March) 82-90.
 8. Dou Y., Zhu Q., Sarkis J., 2014. Evaluating green supplier development programs with a grey-analytical network process-based methodology, European Journal of Operational Research, 233 (2), 420-431.
 9. Goebel Ph., Reuter C., Pibernik R., Sichtmann Ch., 2012. The influence of ethical culture on supplier selection in the context of sustainable sourcing¸ International Journal Production Economics, 140 (1), 7-17.
 10. Grimm J.H., Hofstetter J.S., Sarkis J., 2014. Critical factors for sub-supplier management: A sustainable food supply chains perspective, International Journal of Production Economics, 152 (June), 159-173.
 11. Hoejmose S.U., Adrien-Kirby A.J., 2012. Socially and environmentally responsible procurement: A literature review and future research agenda of a managerial issue in the 21st century, Journal of Purchasing and Supply Management, 18 ( 4), 232-242.
 12. Hoejmose S.U., Roehrich J.K., Grosvold J., 2014. Is doing more doing better? The relationship between responsible supply chain management and corporate reputation, Industrial Marketing Management, 43 (1) 77-90.
 13. Kumar D.Th., Palaniappan M., Kannan D., Shankar K.M., 2014. Analyzing the CSR issues behind the supplier selection process using ISM approach, Resources, Conservation and Recycling, 92 (November), 268-278.
 14. Lu R.X.A., Lee P.K.C., Cheng T.C.E., 2012. Socially responsible supplier development: Construct development and measurement validation, International Journal Production Economics, 140 (1), 160-167.
 15. Rahman M.N.Ab, Manzouri M., Romawati Ch., Zain Ch.M., 2013. Environmental concern in managing halal food supply chain, American Journal of Environmental Science, 9 (3), 240-246.
 16. Rajesh R., Ravi V., 2015. Supplier selection in resilient supply chains: a grey relational analysis approach, Journal of Cleaner Production, 86 (1), 343-359.
 17. Schneider L., Wallenburg C.M., 2012. Implementing sustainable sourcing-Does purchasing need to change?, Journal of Purchasing and Supply Management, 18 (4), 243-257.
 18. Tate W.L., Ellram L.M., Dooley K.J., 2012. Environmental purchasing and supplier management (EPSM): Theory and practice, Journal of Purchasing and Supply Management, 18 (3) 173-188.
 19. Tate W.L., Ellram L.M., Gölgeci I., 2013. Diffusion of environmental business practices: A network approach, Journal of Purchasing and Supply Management, 19 (4) 264-275.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2015.2.8
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu