BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Filipiak Beata Zofia (Uniwersytet Szczeciński), Dylewski Marek (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Problem szacowania i wyceny ryzyka w małych projektach partnerstwa publiczno-prywatnego
The Problem of Estimating and Risk Valuation in Small Projects, Public-Private Partnerships
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.1, s. 501-509, bibliogr. 18 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje
Keyword
Samorząd terytorialny, Inwestycje, Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Szacowanie ryzyka
Local government, Investment, Public-Private Partnerships (PPP), Risk estimating
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Analiza i wskazanie na problem analizy ryzyka, jako jednej z barier wykorzystania PPP jako instrumentu realizacji przedsięwzięć i zadań publicznych. Metodologia badania - W opracowaniu posłużono się metodą analizy literatury, obowiązujących aktów prawnych oraz przypadków małych projektów PPP występujących w praktyce działalności JST. Wynik - Identyfikacja problemów związanych z szacowaniem ryzyka w małych projektach PPP oraz ocena adekwatności metod szacowania ryzyka w małych projektach PPP. Oryginalność/wartość - Identyfikacja barier związanych z implementacją małych projektów PPP w praktyce działalności JST. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Analysis of the problem and an indication of the risk analysis, as one of the barriers to the use of PPP as an instrument for the implementation of projects and public tasks. Design/methodology/approach - The study uses the method of analysis of the literature, existing legislation and cases of small PPP projects occurring in the practice of local government activities. Findings - The result is the identification of problems considerations associated with risk evaluation in small PPP projects and to assess the adequacy of the risk assessment methods in small PPP projects. Originality/value - Identification of barriers related to the implementation of small PPP projects in local government practice. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arendarski R. (2012), Analiza wpływu transakcji PPP na poziom zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz dopuszczalne relacje w tym zakresie, "Ekonomia" nr 4 (21).
 2. Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego (2013), nr 7, red. M. Wawrzyniak, PARP, Warszawa.
 3. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M. (2006), Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Jastrzębska M., Janowicz-Lomott M., Łyskawa K. (2014), Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego : ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego, Wolters Kluwer, Warszawa.
 5. Jerzmanowski Z. (2012), Pułapki umów spółek komunalnych, "Wspólnota" nr 31-32.
 6. Metodologia tworzenia analiz ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomiędzy stronę publiczną i prywatną w kontekście ich wpływu na klasyfikację projektu pod kątem długu i deficyty sektora finansów publicznego. Opracowanie Platformy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego zrealizowane i sfinansowane w ramach projektu WND-POPT.03.01.00-00-073/08 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.
 7. New decision of EUROSTAT on deficit and debt - Treatment of public-private partnerships, nr 18/2004. (Nowa decyzja EUROSTAT w sprawie deficytu i długu. Postępowanie dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego) z dnia 11 lutego 2004r., https://www.ppp.gov.pl/Poradnik_inwestora/Documents/2_komunikat_PPP_2004.pdf (10.04.2015).
 8. Pismo Podsekretarza Stanu Dominika Radziwiłła z dnia 23.03.2011 r. - odpowiedź na Interpelację nr 21313 do Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/0473693B (9.04.2014).
 9. Podręcznik deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych. Implementacja ESA95 (2010), www.ppportal.pl (9.04.2014).
 10. Podręcznik deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych. Implementacja ESA (2012), tłumaczenie robocze opracowane przez Główny Urząd Statystyczny, www.ppp.gov.pl (9.04.2014).
 11. Pomarańczowa księga. Zarządzanie ryzykiem - zasady - koncepcje (2004) Cabinet Office - Crown, Londyn.
 12. Poniatowicz M. (2014), Wpływ kryzysu gospodarczego na systemy finansowe jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie największych miast w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 13. Poniatowicz M., Salachna J.M., Perło D. (2010), Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 14. PPP w statystyce - podział ryzyk i raportowanie zobowiązań. Praktyczny Przewodnik (2011), European PPP Expertise Centre, www.eib.org/epec/resources/epec_risk_distribution_and_balance_sheet_treatment_pl.pdf (10.04.2015).
 15. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, Dz.U. nr 298, poz. 1767.
 16. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. 2009, nr 19, poz. 100, ze zm.
 17. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240, ze zm.
 18. Wojtasiak-Terech A. (2014), Zarządzanie ryzykiem w jednostce samorządu terytorialnego (możliwość zastosowania międzynarodowego standardu zarządzania ryzykiem COSOII), "Finanse Komunalne" nr 4.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-43
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu