BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gołembski Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Parametryzacja funkcji personalnej jako narzędzie zarządzania ryzykiem kadrowym
The Parameterization of the Personal Function as the Tool of the HR Risk Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.1, s. 523-532, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje
Keyword
Funkcja personalna, Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Personal function, Risk management, Human Resources Management (HRM)
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Artykuł ma na celu wskazanie miejsca i roli praktyk związanych z parametryzacją procesów kadrowych w procesie zarządzania ryzykiem personalnym we współczesnych przedsiębiorstwach. Metodologia badania - Badania empiryczne prowadzone były przy wykorzystaniu metody dedukcji. Badania przeprowadzono na próbie 70 celowo dobranych przedsiębiorstw prywatnych. Wiodącym narzędziem badawczym był formularz ankiety, natomiast narzędziem uzupełniającym były wywiady bezpośrednie. Wynik - W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano odpowiedź na pytanie, jaki jest stan faktyczny w zakresie stosowania parametryzacji funkcji personalnej w badanych przedsiębiorstwach. Ponadto, efektem przeprowadzonych badań było poznanie opinii respondentów w odniesieniu do wpływu prowadzenia pomiarów procesów kadrowych na zarządzanie ryzykiem personalnym. Oryginalność/wartość - W artykule wskazano na istotne znaczenie i wartość parametryzacji funkcji personalnej w procesie zarządzania ryzykiem kadrowym. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Article aims to identify the place and role of practices related to the parameterization of HR processes in personal risk management process in modern enterprises. Design/methodology/approach - Empirical studies were conducted using the method of deduction. The study was conducted on a sample of 70 intentionally selected private companies. Findings - The studies have responded to the question what is the reality in the applying the parameterization of the personnel function in the studied companies. In addition, the effect of this study was to know the opinion of the respondents in relation to the impact of measurement of HR processes, risk management personnel. Originality/value - The article indicates the importance and value of the HR function parameter in the process of human resources management. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ashton Ch., Haffenden M., Lambert A. (2004), The "fit for purpose" HR function, "Strategic HR Review" vol. 4.
 2. Bochniarz P., Gugała K. (2005), Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Warszawa.
 3. Carter T.S., Demczur J.M. (2008), Legal risk management. Check list for non - profit organizations, "Legal Risk Management", October.
 4. Czekaj J., Dresler Z. (2013), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Drucker P. (1999), Innovate or die, "The Economist" September, vol. 25.
 6. Gołembski M., Sobolewski H. (2013), Metody mierzenia efektów realizacji funkcji personalnej we współczesnych przedsiębiorstwach, red. A.N. Duraj, M. Papiernik-Wojdera, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 7. Higgins N.J. (2007), Putting Lean HR into practice, "Strategic HR Review" vol. 6, iss. 4.
 8. Hull J.C. (2011), Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Zarządzanie ryzykiem (2009), red. K. Jajuga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Kierner G. (2008), Bezpieczeństwo osobowe, w: I. Staniec, J. Zawiła-Niedźwiecki, Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, C.H. Beck, Warszawa.
 11. Lipka A. (2002), Ryzyko personalne. Szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa.
 12. Miranda S. (2005), Creating the indispensable HR function, "Strategic HR Review" vol. 4, iss. 3.
 13. Nahotko S. (2011), Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 14. Oleksyn T. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Wolters Kluwer, Warszawa.
 15. Pocztowski A. (2007), Wokół problemów i kierunków rozwoju ZZL, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, red. S. Borkowska, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków.
 16. Światowiec-Szczepańska J. (2012), Ryzyko partnerstwa strategicznego przedsiębiorstw. Ujęcie modelowe, Wydawnictwo Uniwersytety Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 17. Urlich D., Brockbank W. (2013), Tworzenie wartości przez dział HR, Wolters Kluwer, Warszawa.
 18. Ward A. (2008), Ac-Count-able HR, "Human Resource Management International Digest" vol. 16, iss. 3.
 19. Zawiła-Niedźwiecki J. (2013), Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w zapewnianiu ciągłości działania organizacji, edu-Libri, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-45
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu