BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kokot-Stępień Patrycja (Politechnika Częstochowska)
Title
Identyfikacja ryzyka jako kluczowy element zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie
Risk Identification as a Key Element of Risk Management within a Company
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.1, s. 533-544, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje
Keyword
Ryzyko, Zarządzanie ryzykiem, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Risk, Risk management, Small business
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem artykułu jest wskazanie istoty identyfikacji ryzyka w przedsiębiorstwie oraz jej znaczenia w procesie zarządzania ryzykiem, a także określenie głównych zagrożeń prowadzenia działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw. Metodologia badania - Artykuł opracowano w oparciu o analizę pozycji literaturowych dotyczących zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, a także na podstawie badań własnych przeprowadzonych w grupie małych i średnich przedsiębiorstw podregionu częstochowskiego. Wynik - Poszukiwanie obszarów ryzyka oraz rozpoznanie czynników zagrażających działalności przedsiębiorstw wpływa na skuteczność zarządzania ryzykiem. Dla ułatwienia identyfikacji zagrożeń związanych z prowadzoną działalnością istotnym jest sporządzenie rejestru ryzyka, na podstawie którego możliwe jest wyodrębnienie kluczowych czynników ryzyka. Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że bez względu na wielkość przedsiębiorstwa największym zagrożeniem dla funkcjonowania podmiotów gospodarczych są czynniki zewnętrzne, a wśród nich wzrastająca konkurencja oraz spowolnienie gospodarcze, a także czynniki finansowe obejmujące przede wszystkim ryzyko utraty płynności oraz związane z tym opóźnienie w regulowaniu należności przez odbiorców. Oryginalność/wartość - W artykule wskazano główne kategorie ryzyk oraz najważniejsze czynniki zagrażające działalności przedsiębiorstw sektora MSP. (abstrakt oryginalny)

Objective - the article aims at presenting the essence of risk identification in a company and its significance in the process of risk management, as well as determining the main threats for economic activities with particular focus paid to small and medium-sized enterprises. Methodology - the article was prepared on the basis of an analysis of literature references analysis concerning risk management within a company as well as on the grounds of own research conducted within a group of small and medium-sized enterprises of the Czestochowa subregion. Result - searching for risk areas and identification of factors that threaten business operations contributes to effectiveness of the risk management. To facilitate the identification of threats associated with the economic activities it is essential to prepare the register of risk, on the basis of which it would be possible to distinguish the key risk factors. The conducted study allows to ascertain that, irrespective of the size of the enterprise, the greatest threat for the functioning of economic agents are external factors, and these include increasing competition and economic slowdown, as well as financial factors including mainly the liquidity risk and associated with it delays in timely payment by the recipients. Originality/value - the article demonstrates the main categories of risks and the key factors that threaten the activities of businesses of the SME sector. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brancia A. (2011), SMES Risk Management: An analysis of the Existing Literature Considering the Different Risk Streams, The 8th AGSE International Entrepreneurship Research Exchange.
 2. Jajuga K. (2005), Teoretyczne podstawy zarządzania ryzykiem, PWN, Warszawa.
 3. Jajuga K. (2009), Koncepcja ryzyka i proces zarządzania ryzykiem - wprowadzenie, w: Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, PWN, Warszawa.
 4. Kaczmarek T.T. (2008), Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujecie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa.
 5. Korombel A. (2013), Apetyt na ryzyko w zarządzaniu przedsiębiorstwami, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 6. Korombel A. (2007), Ryzyko w finansowaniu działalności inwestycyjnej metodą project finance, Difin, Warszawa.
 7. Łęgowik-Świącik S. (2012), Zarządzanie ryzykiem jako element systemu kontroli w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 690 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 51, Szczecin
 8. Ostrowska E. (2002) Ryzyko projektów inwestycyjnych, PWE, Warszawa.
 9. Przywecki M., Słabosz J., Ziomko R. (2013), Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce, Raport AON Polska, AON Risk Services.
 10. Słabosz J., Ziomko R. (2009), Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce, Raport AON Polska, AON Risk Services.
 11. Szczerbak M. (2009), Ryzyko strategiczne działalności przedsiębiorstwa i możliwości jego ograniczania, w: Ryzyko w działalności przedsiębiorstw. Wybrane aspekty, red. A. Fierla, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 12. Wieczorek-Kosmala M. (2009), Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania, w: Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania, red. H. Zadora, C.H. Beck, Warszawa.
 13. Wilimowska Z. (2001), Sztuka zarządzania finansami, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 14. Wójcik-Mazur A. (2012), Zarządzanie ryzykiem płynności w bankach, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 15. Zachorowska A. (2006), Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 16. Zachorowska A. (2013), Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym, w: Wybrane procesy zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych, red. D. Wielgórka, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 17. Zachorowska A., Ostraszewska Z. (2012), Procesy decyzyjne podmiotów gospodarczych w warunkach ryzyka i niepewności, w: Wybrane problemy zarządzania w podmiotach gospodarczych, red. Z. Ostraszewska, A. Wójcik-Mazur, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-46
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu