BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Smolny Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Przewłaszczenie jako zabezpieczenie wierzytelności bankowych
Transfer of Property as a Collateral of Bank Receivables
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.1, s. 555-563, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje
Keyword
Regulacje bankowe, Banki, Zabezpieczenie wierzytelności, Bankowość, Prawo własności
Bank regulations, Banks, Liability security, Banking, Property law
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja instytucji przeniesienia prawa własności rzeczy z zachowaniem posiadania tej rzeczy przez dotychczasowego właściciela. Atrakcyjność tej instytucji jako zabezpieczenia wierzytelności banku centralizuje się wokół większej skuteczności egzekucji niż w przypadku zastawu czy hipoteki. Zastaw i hipoteka bowiem są jedynie prawem ograniczonym. Wykorzystując jako zabezpieczenie prawo własności, umowa przewłaszczenia tworzy niezwykle silną pozycję wierzyciela w stosunku do dłużnika i osób trzecich. Efektywny sposób egzekucji, z pierwszeństwem wobec pozostałych wierzycieli dłużnika, możliwość pozostawienia przedmiotu zabezpieczenia w faktycznym władztwie dłużnika, uwiarygodniające spłatę wierzytelności są potencjalnymi zaletami tej instytucji. Metodologia badania - Artykuł prezentuje obserwacje sposobów wykorzystania tej instytucji w praktyce wraz z obserwacją regulacji wewnętrznych banków, które w praktyce wypaczają sens tego zabezpieczenia, a co za tym idzie, drastycznie zwiększają ryzyko braku zabezpieczenia wierzytelności bankowych. Wynikiem prowadzonych obserwacji są wnioski racjonalizacji instytucji przewłaszczenia w regulacjach wewnętrznych banków w celu uszczelnienia systemu zabezpieczeń wierzytelności bankowych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is the presentation of the institution of the transfer of proprietorship rights with the preservation of possession of the thing by the present owner. The attractiveness of this institution as the collateral of bank receivables centralizes around a greater effectiveness of the execution than in the case of pledge or mortgage, since a pledge or mortgage are limited rights. By using the proprietorship right as a collateral the contract of lien builds an extremely strong position of the creditor towards the debtor and the third party. The potential advantages of this institution are effective way of execution, with the priority over other creditors of the debtor, and possibility of leaving the subject of the collateral in the actual possession of the debtor, both giving a credibility of the repayment of receivables. Methodology of the study - The article presents observations of ways of usage of this institution in practice together with the observation of internal banking regulations that in practice warp the meaning of this collateral, and therefore the risk of the lack of the security of bank receivables increases drastically. The result of the conducted observations are conclusions about the rationalization of the institution of the lien within internal banking regulations with the aim of sealing the security receivables system. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gołaczyński J. (1998), Przewłaszczenie na zabezpieczenie. Przedmiot. Konstrukcja. Dopuszczalność. Wykonanie. Praktyka, Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy RP, Kluczbork, s. 36-38.
  2. Karasek I. (2004), Zabezpieczenia wierzytelności na zbiorze rzeczy lub praw o zmiennym składzie. Zagadnienia konstrukcyjne, Zakamycze, Kraków, s. 237.
  3. Koleśnik J., Rówieński M. (2008), Zabezpieczenia w bankowości. Aspekty prawne i wymogi regulacyjne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 76.
  4. Niezbecka E., Jakubecki A., Mojak J. (2000), Prawne zabezpieczenie wierzytelności bankowych, Zakamycze, Kraków, s. 37.
  5. Szlęzak A. (1995), Przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy przyszłych, rzeczy oznaczonych co do gatunku oraz nieruchomości, "Rejent" nr 2, s. 118.
  6. Tracz G., Zoll F. (1996), Przewłaszczenie na zabezpieczenie: praktyka, konstrukcja, dopuszczalność, przedmiot, Zakamycze, Kraków, s. 37.
  7. Zoll F. (1999), Sporu o zakres dopuszczalności przewłaszczenia na zabezpieczenie ciąg dalszy, PiP z 4., Warszawa, s. 80.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-48
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu