BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świetla Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Jonas Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Ryzyko w działalności gospodarczej w kontekście deregulacji zawodów księgowych
The Risk of Business in the Context of the Deregulation of the Accounting Profession
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.1, s. 585-596, bibliogr. 19 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje
Keyword
Ryzyko, Zarządzanie ryzykiem, Usługi księgowe, Ubezpieczenia gospodarcze, Odpowiedzialność cywilna
Risk, Risk management, Accounting services, Business insurance, Civil liability
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Prezentacja możliwości minimalizacji ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku biur rachunkowych. Metodologia badania - Przegląd bieżącej literatury z zakresu zarządzania ryzykiem i ubezpieczeń oraz najnowszych zmian aktów prawnych, analiza ofert ubezpieczeń dla biur rachunkowych wybranych zakładów ubezpieczeń. Wynik - Wprowadzone zmiany w aktach prawnych zmierzają w kierunku podwyższenia bezpieczeństwa prowadzenia działalności poprzez wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeń. Oryginalność/wartość - Przedstawienie najnowszych zmian przepisów prawnych oraz sposobów dostosowania ofert zakładów ubezpieczeń (abstrakt oryginalny)

Purpose - Presentation of the possibilities for minimising the risk of business in the case of the accountancy offices Design/methodology/approach - A review of the current literature on risk management and insurance and the latest changes in legislation, analysis of insurance offers for accountancy offices, Findings - The changes in the legislation are moving towards an increase in the safety of making business through the introduction of additional insurance, Originality/value - Presentation of the latest changes in legislation and ways to adapt the offer of insurance undertakings (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andrzejewski M., Furman W., Świetla K. (2014), Deregulation of the accounting professions in Poland, Żilina.
 2. Bauer K. (2013), Analiza porównawcza bilansowej i szacunkowej wartości środków trwałych w postępowaniu w przedmiocie upadłości, w: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, red. A. Karmańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 604.
 3. Dankiewicz R., Ostrowska-Dankiewicz A. (2014), Ubezpieczenia w procesie zarządzania ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstw zrzeszonych w podkarpackim klubie biznesu, w: Aktualne problemy wybranych ubezpieczeń majątkowych, red. M. Kaczała, J. Lisowski, M. Osak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 27.
 4. Dutlinger J. (2012), Fałszywe Bilanse, Warszawa, s. 7.
 5. Handschke J., Lisowski J. (2013), Zarządzanie ryzykiem w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa, w: Ryzyko ubezpieczeniowe. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki, red. M. Serwach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 83.
 6. Kaczmarek T. (2005), Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa, s. 51.
 7. Klamut E. (2012), Ryzyko w działalności biur rachunkowych, w: Problemy zarządzania, red. J. Antoszkiewicz, M. Dębski, Przedsiębiorczość i zarządzanie, t. XIII, z. 15, Warszawa-Łódź, s. 15-20 i 21-23.
 8. Michalski T. (2000), Ryzyko w działalności człowieka, w: Podstawy ubezpieczeń, tom I - mechanizmy i funkcje, podręcznik, red. J. Monkiewicz, poltext, Warszawa, s. 27.
 9. Micherda B., Świetla K. (2013), Współczesna rachunkowość. Wybrane problemy metodologiczne, Difin, Warszawa.
 10. Ryzyko w rachunkowości (2008), red. A. Karmańska, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa, s. 22-23.
 11. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (DzU 2009, poz. 649 z późn. zm.).
 12. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (DzU, nr 234, poz. 1576).
 13. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (DzU z dnia 19 listopada 2014, poz. 1616).
 14. Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (DzU 2011, nr 41, poz. 213 ze zm.).
 15. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (DzU 2003, nr 124 poz. 1152).
 16. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (DzU z dnia 10 czerwca 2014, poz. 769).
 17. www.frontin.pl.
 18. www.secura24.pl.
 19. Zarządzanie ryzykiem (2007), red. K. Jajuga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 38.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-51
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu