BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zawadzka Danuta (Politechnika Koszalińska), Kurdyś-Kujawska Agnieszka (Politechnika Koszalińska)
Title
Diversification of Income Sources and their Significance in the Risk Management of Farms
Dywersyfikacja źródeł dochodów i jej znaczenie w zarządzaniu ryzykiem w gospodarstwach rolnych
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.1, s. 619-628, rys., tab., bibliogr. 32 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Dochody rolnicze, Dywersyfikacja ryzyka
Agriculture, Arable farm, Farm household income, Risk spreading
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem badań jest identyfikacja powiązań między dywersyfikacją źródeł dochodów w gospodarstwach rolnych Pomorza Środkowego, a wybranymi cechami opisującymi gospodarstwa rolne i rolników. Badaniu poddane zostały gospodarstwa rolne z regionu Pomorza Środkowego. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety. Postawiony problem badawczy został rozwiązany z wykorzystaniem metody analizy i krytyki piśmiennictwa, podstawowych metod analizy statystycznej oraz wielowymiarowej analizy korespondencji. Badania wykazały, iż dywersyfikacja źródeł dochodów jest rozwiązaniem wykorzystywanym przez mniejsze obszarowo gospodarstwa rolne, niepowiązane z rynkiem, które w niewielkim stopniu narażone są na występowanie niekorzystnych zdarzeń, mogących w istotny sposób wpłynąć na funkcjonowanie gospodarstwa rolnego. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to identify the relationship between the diversification of income sources in Middle Pomerania farms and selected features describing the farms and farmers. The survey examined farms in the region of Central Pomerania. The research tool used was a questionnaire. The stated research problem was solved using the method of analysis and critique of the literature, the basic methods of the statistical analysis and multiple correspondence analysis. The study has shown that the diversification of income sources is the solution used by smaller-area farms, which are unrelated to the market and are rarely exposed to the occurrence of adverse events that may have a significant impact on the operation of the farm. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aidoo R., Mensah J.O., Wie P., Awunyo-vitor D. (2014), Prospects of crop insurance as a risk management tool among arable crop farmers in Ghanha, "Asian Economic and Financial Review" vol. 4 (3).
 2. Anton J., Risk Management in CAP Reform: Policy Insight from OECD Studies (presentation), Seminar on "Risk management under the reformed CAP", Warsaw 2011.
 3. Barrett C.B., Reardon T., Webb P. (2001), Nonfarm income diversification and household livelihood strategies in rural Africa: concepts, dynamics, and policy implications, "Food Policy" vol. 26.
 4. Czynniki i możliwości ograniczania ryzyka w produkcji roślinnej poprzez ubezpieczenia (2013), ed. A. Wicka, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 5. Fleisher B. (1990), Agricultural risk management, Rienner Publishers London: Lynne.
 6. Gatnar E., Walesiak M. (2004), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 7. Grudziński J. (2008), Informatyczne narzędzia zarządzania ryzykiem w rolnictwie, "Inżynieria rolnicza" no. 11 (109).
 8. Guba W., Majewski E. (2008), Priorities for eastern EU agriculture from an income stabilization point of view, in: Income stabilization in a changing agricultural Word: policy and tools, eds. E. Berg, R. Huirne, E. Majewski, M. Meuwissen, Warszawa.
 9. Halamczuk M. (2009), Analiza, prognozowanie i zarządzanie ryzykiem cenowym na podstawowych rynkach rolnych - możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych. Synteza wyników badań prowadzonych w latach 2008-2009, IERiGŻ, Warszawa.
 10. Hardaker J.B., Huirne R.B.M., Anderson J.R. (1997), Coping with risk in agriculture, CAB International, Oxon, United Kingdom.
 11. Hoogeveen J.G.M. (2001), Income Risk, Consumption Security and the Poor, Oxford Develepment Stdies vol. 30 (1).
 12. Jerzak M.A. (2006), Podstawowe zagadnienia ryzyka w gospodarce rolnej, in: Ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania rynkowych narzędzi stabilizacji cen i zarządzania ryzykiem w rolnictwie, eds. M.A. Jerzak, A. Czyżewski, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań.
 13. Jerzak M.A. (2009), Zarządzanie ryzykiem cenowym jako czynnik poprawy konkurencyjności gospodarstw rolnych w warunkach liberalizacji Wspólnej Polityki Rolnej UE, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" nr 1 (318).
 14. Jette-Nantel S., Freshwater D., Beaulieu M., Katchova A. (2011), Farm Income Variability and Off-Farm Diversification in Canadian Agriculture, Agriculture and Rural Working Paper Series no. 93, November.
 15. Kaczmarek T.T. (2010), Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa.
 16. Kochar A. (1995), Explaining Household Vulnerability to Idiosyncratic Income Shocks, "American Economic Review" vol. 85, no. 2.
 17. Krakowiak-Bal A. (2010), Rozwój dodatkowej działalności gospodarczej w gospodarstwach rolnych w UE, "Inżynieria Rolnicza" nr 5 (123).
 18. Machowska-Szewczyk M., Sompolska-Rzechuła A. (2010), Analiza korespondencji w badaniu postaw osób dokonujących zakupów przez Internet, Ekonometria 29, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 141, Wrocław.
 19. Majewski D., Radzikowska E. (2006), Znaczenie działań dywersyfikacyjnych dla polskiego rolnictwa, in: Różnicowanie produkcji rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów o trudnych warunkach rolniczych oraz unikatowych walorach przyrodniczych, FAPA, Warszawa.
 20. Makki S.S. (2002), Crop insurance in the United States: Basic issues, performance, and lessons for developing countries, Presentation at the Inter-American Development Bank in Washington.
 21. Managing agricultural production risk; Innovation in developing countries (2005), Agricultural and Rural development Department - World Bank.
 22. Podstawy strategii zintegrowanego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce (2003), ed. J. Wiklin, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 23. Polska wieś po integracji z Unią Europejską (2004), Fundacja na Rzecz Rozwoju polskiego Rolnictwa, Warszawa.
 24. Śmiglak-Krajewska M. (2014), Sposoby ograniczania ryzyka w gospodarstwach rolnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich vol. 101, nr 4.
 25. Sobiech J., Kurdyś-Kujawska A. (2014), Ryzyko działalności rolniczej na obszarze Pomorza Środkowego i jego wpływ na podejmowane przez rolników decyzje finansowe i inwestycyjne, in: Wzrost i alokacja aktywów finansowych i rzeczowych rolników (przedsiębiorstw rolniczych i gospodarstw domowych, eds. D. Zawadzka, J. Sobiech, Politechnika Koszalińska, Koszalin.
 26. Sompolska-Rzechuła A. (2010), Zastosowanie metody analizy zgodności w badaniu jakości życia kobiet, "Wiadomości Statystyczne" nr 1.
 27. Stanimir A. (2005), Analiza korespondencji jako narzędzie do badania zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 28. Szreder M. (2004), Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa.
 29. Tyran E. (2010), Dywersyfikacja jako proces dostosowawczy gospodarstw województwa małopolskiego, Rocznik Nauk Rolniczych, SERIA G, vol. 97, nr 4.
 30. Ward J.H. (1963), Hierarchical grouping to optimize an objective function, "Journal of the American Statistical Association" vol. 58.
 31. Wieruszewska M. (2006), Refleksja naukowa o wsi w perspektywie zmieniających się podstaw teoretycznych, in: Wieś i rolnictwo w badaniach społeczno-ekonomicznych, ed. M. Kozakiewicz, IRWiR PAN, Warszawa.
 32. Woźniak M. (2008), Dywersyfikacja szansą rozwoju indywidualnych gospodarstw rolnych w globalnej gospodarce, Zeszyty Naukowe SGGW no 67.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-54
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu