BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gad Jacek (Uniwersytet Łódzki)
Title
Pozostały wynik całościowy oraz wynik finansowy netto w świetle oceny dokonań jednostki
The Other Comprehensive Income and Net Financial Result in the Light of Unit's Performance Evaluation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.1, s. 631-642, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje
Keyword
Wynik finansowy, Indeks giełdowy, Spółki giełdowe, Warszawski Indeks Giełdowy (WIG), Sprawozdawczość finansowa
Financial performance, Stock market indexes, Stock market companies, Warsaw Stock Exchange Index, Financial reporting
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem głównym artykułu jest analiza pozostałego wyniku całościowego oraz wyniku finansowego z punktu widzenia oceny dokonań jednostki. Celem artykułu jest również ustalenie, w jakim stopniu składniki pozostałego wyniku całościowego (naliczone w poprzednich okresach) przekładają się na bieżący wynik finansowy. Metodologia badania - Studia literaturowe oraz analiza raportów rocznych spółek należących do indeksów WIG 30 oraz DAX. Wynik - Pozostały wynik całościowy wskazuje potencjale korzyści ekonomiczne, które mogą w przyszłych okresach zostać odniesione na wynik finansowy. W badanych spółkach średnia arytmetyczna udziału pozostałego wyniku całościowego w zysku (stracie) netto była istotna i zwiększyła się na przestrzeni analizowanych lat. Co ważne, w przypadku spółek z obu indeksów zwiększył się udział składników pozostałego wyniku całościowego podlegających reklasyfikacji w zysku (stracie) netto. Wydaje się zatem, że w przyszłych okresach sprawozdawczych zwiększy się wartość korekt reklasyfikacyjnych ujmowanych w zysku (stracie) netto. Należy zaznaczyć, że słabością praktyki sprawozdawczej badanych spółek (chodzi tu głównie o spółki z indeksu WIG 30) był brak prezentacji w sprawozdaniu finansowym informacji na temat korekt reklasyfikacyjnych. Oryginalność/wartość - Konsekwencje implementacji koncepcji wyniku całościowego do praktyki sprawozdawczej stanowią nadal obszar niedostatecznie zbadany. Szczególnie wartościowe wydają się badania porównawcze z tego obszaru. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań prowadzonych wśród spółek notowanych na polskim i niemieckim rynku kapitałowym. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The main purpose of this article is to analyze the other comprehensive income and net financial result in the light of unit's performance evaluation. The purpose of this article is also to determine to what extent the components of other comprehensive income (accrued in previous periods) are reflected in the current net profit or loss. Design/methodology/approach - Literature studies and analysis of the annual reports of the companies from WIG 30 and DAX indexes. Findings - The other comprehensive income indicates the potential economic benefits that could be recognized in profit or loss in the future periods. The arithmetic average of the share of other comprehensive in come in net profit (loss) in examined companies was significant and increased over the analyzed years. What is important, in the case of both indexes, the share of components of other comprehensive income, which may be reclassified to profit (loss) increased. It seems, therefore, that in the future the value of reclassification adjustments recognized in the profit (loss) will increase. It should be noted that the weakness of reporting practices of examined companies (in particular companies from the WIG 30) was the lack of information about reclassification adjustments in financial statements. Originality/value - The consequences of implementation of the concept of comprehensive income for the reporting practices are still a research gap. It seems that comparative research in this area are particularly valuable. This paper presents the results of research conducted among the companies listed on the Polish and German capital market. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A Review of the Conceptual for Financial Reporting (2013), Discussion Paper no.1, IASB.
 2. Conceptual Framework for Financial Reporting (2010), IASB.
 3. Frendzel M. (2012), Zyski i straty kapitałowe i ich prezentacja przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie, "Folia Oeconomica" nr 262, s. 89-108.
 4. Gad J. (2013), Sprawozdawczość biznesowa wobec założeń teorii agencji, "Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance" vol. 11/2, iss. 6, s. 172-186.
 5. Gad J. (2014), Sprawozdanie z wyniku całościowego jako źródło informacji na temat kapitałowych przychodów i kosztów - doświadczenia polskiego i niemieckiego rynku kapitałowego, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" nr 75 (131), s. 47-68.
 6. Gad J. (2014b), Prezentacja składników wyniku całościowego w kapitale własnym - praktyka sprawozdawcza spółek giełdowych w Polsce i Niemczech, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 66, s. 319-329.
 7. Hirst D.E., Hopkins P. (1998), Comprehensive Income Disclosures and Analysts' Valuation Judgments, "Journal of Accounting Research" vol. 36, s. 47-75.
 8. Jarugowa A. (1994), Rachunkowość bankowa w warunkach gospodarki rynkowej, w: A. Jarugowa, J. Marcinkowski, M. Marcinkowska, Rachunkowość banków komercyjnych, Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Warszawa, s. 19-29.
 9. Marcinkowska M. (2003), Istota wyniku całościowego i jego ujmowanie w sprawozdawczości finansowej "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" nr 17 (33), s. 89-109.
 10. MSR 1 (2008), Międzynarodowy Standard Rachunkowości 1, http://polanskiaudyt.pl/wp-content/uploads/2012/11/ MSR-1-Prezentacja-sprawozda%C5%84-finansowych.pdf.
 11. Rees L.L., Shane P.B. (2012), Academic Research and Standard-Setting: The Case of Other Comprehensive Income, "Accounting Horizons" vol. 26, no. 4, s. 796-797.
 12. Szychta A. (2012), Dochody całkowite w sprawozdaniach finansowych największych spółek notowanych na GPW w Warszawie, "Folia Oeconomica" nr 263, s. 65-88.
 13. The needs of users of financial information. A user survey (2009), Pro-Active Accounting Activities in Europe, The Conseil National de la Comptabilité and EFRAG.
 14. Yen A.C., Hirst D.E., Hopkins P.E. (2007), A content analysis of the comprehensive income exposure draft comment letters, "Research in Accounting Regulation" vol. 19, s. 53-79.
 15. Walińska E. (2013), Przychody rozliczane w czasie w świetle koncepcji wyniku całościowego, w: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, red. A. Karmańska, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, s. 647-662.
 16. Walińska E. (2014), Reklasyfikacja innych wyników całościowych jako szczególny przypadek alokacji przychodów i kosztów, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" nr 77 (133), s. 141-157.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-55
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu