BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kiedrowska Maria (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Rola biegłego rewidenta w procesie przekształceń spółek
The Role of an Audit or in Transformation Process of Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.1, s. 643-651, bibliogr. 11 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje
Keyword
Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Rewizja finansowa, Sprawozdanie finansowe, Biegli rewidenci
Restructuring of enterprises, Auditing, Financial statements, Authorized auditors
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Artykuł ma celu przedstawienie procesu badania planu przekształcenia spółek i roli biegłego rewidenta w tym zakresie. Aktualne przepisy zawarte w kodeksie spółek handlowych, regulacjach dotyczących rewizji finansowej są niejednoznaczne, co prowadzi do różnych interpretacji zakresu przeprowadzonego badania, stosowanych procedur i treści wydanej opinii. Metodologia badania - Analiza aktów prawnych i badania literaturowe. Wynik - W artykule zaprezentowano wybrane problemy związane z wyceną i sporządzaniem sprawozdania finansowego na potrzeby planu przekształcenia spółek oraz procedurę badania planu przez niezależnego biegłego rewidenta. Oryginalność/wartość - Podjęto stosunkowo rzadko i pobieżnie prezentowane zagadnienie udziału i roli biegłego rewidenta w procesie przekształceń spółek. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the aim of this article is to present an audit of the transformation plan of a company and the role of an auditor in this process. The author indicates that the current rules contained in the Code of Commercial Companies and audit regulations are ambiguous which causes their different interpretations. This in turn raises differences in scopes of carried audits, applied procedures and essences of auditor's opinion. Methodology - the analysis of law regulations and literature studies. Findings - The article presents selected problems related to the valuation of the company assets and liabilities and the preparation of financial statements for the transformation plans of companies, as well as the audit procedure of the plan by an independent auditor. Originality/value - The article takles the relatively rarely presented issue of the participation and the role of an auditor in the companies transformation process. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bielak J., Kowalczuk E., Maciejewski R., Ostaszewicz A., Tomkins L., Włodarska J. (2002), Inne usługi biegłego rewidenta, zasady formułowania dokumentów finalnych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 2. Kwasiborski A. (2002), Inne usługi biegłego rewidenta, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa.
 3. Kwasiborski A. (2008), Przekształcenie spółki cywilnej lub jawnej w spółkę z o.o. Zagadnienia księgowe, "Rachunkowość" nr 10, s. 24-34.
 4. Międzynarodowy Standard Usług Atestacyjnych 300 - Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji.
 5. Miroszewski I., (2002), Wyznaczanie biegłego rewidenta w procesie przekształcenia spółki, "Przegląd Prawa Handlowego", sierpień, s. 31-37.
 6. Szymański K. (2009), Opodatkowanie przekształcania spółek osobowych i kapitałowych, www.lex.pl/akt/_/opodatkowanie_ przeksztalcenia_spolek_osobowych_i_ kapitalowych (30.04.2015).
 7. Stępień A. (2006), Przekształcenia spółek handlowych, C.H. Beck, Warszawa.
 8. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
 9. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2013 r., poz. 330.
 10. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Dz.U. nr 77, poz. 649.
 11. Witosz A. (2013), Łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych, wyd. 3, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-56
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu