BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tyrajski Łukasz (Uniwersytet Łódzki)
Title
Czynniki wpływające na jakość rady nadzorczej i jej wpływ na działalność Spółki - na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych
Factors Affecting the Quality of the Supervisory Board and its Effect on The Company Operations - on the Warsaw Stock Exchange Example Securities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.1, s. 675-683, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje
Keyword
Rada nadzorcza, Spółki giełdowe, Efektywność przedsiębiorstwa, Teoria agencji
Supervisory board, Stock market companies, Enterprise effectiveness, Agency theory
Note
streszcz., summ..
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest zbadanie, czy jakość rady nadzorczej oceniana według kryteriów GPW zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, przyczynia się do lepszej efektywności spółek. Badanie zostało przeprowadzone na próbie 80 spółek wchodzących w skład indeksu sWIG80. Na podstawie zbudowanego modelu ekonometrycznego dokonano oceny, czy skład rady nadzorczej ma istotne statystycznie znaczenie w ocenie efektywności danego przedsiębiorstwa - mierzonej wskaźnikiem Q-Tobina. Uzyskane wyniki nie pozwalają stwierdzić, że w obecnych warunkach rynkowych oraz w obecnym otoczeniu formalno-prawnym skład rady nadzorczej przyczynia się do lepszej lub gorszej oceny efektywności danej spółki przez rynek kapitałowy. Powyższe można interpretować na kilka sposobów, przykładowo: obecna rola rady nadzorczej jest zbyt słaba, na rynku dominują obecnie duzi inwestorzy, których interesy są zabezpieczone bez względu na skład rady nadzorczej. Wartością dodaną niniejszego opracowania jest to, iż relatywnie niewielka liczba badań próbuje ocenić wpływ zasad corporate governance na działalność spółek. (abstrakt oryginalny)

Main purpose of this paper is to find out if quality of board of directors - measured by GPW criteria from Good Practice roles, positively inflicts companies efficiency. We have build econometric model and checked if board quality have any impact on companies efficiency - measured by Tobin-Q. Achieved results do not support statement that board of directors members quality have impact on company efficiency. Above results may be interpreted in following way: board status is to week to have material impact on company efficiency, current GPW market is dominated by large investors who can influence management by different means than the board. Value added of this paper is than there is limited number of researches checking if corporate governance has material impact on companies listed on GPW. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Aidar Sauaia C., Figueiredo Castro F.H.J. (2002), Is the TOBIN'S Q a good indicator of a company's performance?, "Developments in Business Simulation and Experiential Learning" vol. 29, s. 301-307.
  2. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, Załącznik do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r.
  3. Gajdka J. (2002), Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  4. Hashi I. (2003), Ramy prawne skutecznego nadzoru korporacyjnego: analiza porównawcza wybranych krajów transformujących się, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
  5. Kodeks Spółek Handlowych.
  6. Korzeniowski P. (2006), Privatization and Corporate Governance in Poland: Problems and Trends, Transition Economies in the Post-Industrial World, Moscow, March 20-21.
  7. Newell D. (1976), NOTES OF CASES, "The Modern Law Review" vol. 39, iss. 3, s. 327-355.
  8. Panfil M. (2008), Finansowanie Rozwoju Przedsiębiorstwa - Studia Przypadków, Diffin, Warszawa.
  9. Szułdrzyński K., Magda T. (2013), Skuteczność rad nadzorczych w spółkach publicznych notowanych na GPW, PWC i Amrop, Konferencja Rady Nadzorczej.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-59
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu