BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kędzierska-Szczepaniak Angelika (Uniwersytet Gdański)
Title
Zarządzanie opodatkowaniem dochodów osób fizycznych na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej
Personal Income Tax Management on the Example of Selected EU Countries
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.1, s. 697-707, tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje
Keyword
Podatek dochodowy od osób fizycznych, System podatkowy, Podatek progresywny, Podatek liniowy, Polityka fiskalna
Individual income tax, Tax system, Progressive tax, Flat tax, Fiscal policy
Note
streszcz., summ..
Abstract
Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, mają ograniczony wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego. Zarządzać wysokością podatku mogą jedynie poprzez system ulg, zwolnień i preferencji podatkowych. W krajach Unii Europejskiej stosuje się różne rozwiązania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. W większości przypadków podatnicy rozliczają się według progresywnej skali podatkowej, korzystając z ulg i odliczeń. Są również państwa, w których występuje podatek liniowy. Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, jaka forma opodatkowania jest bardziej sprawiedliwa i korzystna dla podatnika. Celem pracy jest analiza alternatywnych form opodatkowania dochodów osób fizycznych. Metody badawcze wykorzystane w pracy to przede wszystkim analiza i krytyka piśmiennictwa, studium indywidualnych przypadków oraz badanie dokumentów. W wyniku przeprowadzonej analizy zaprezentowano wybrane sposoby opodatkowania oraz wskazano ich podstawowe wady i zalety. Przedstawiono również podstawowe różnice w formach opodatkowania osób fizycznych na konkretnych przykładach.(abstrakt oryginalny)

There are different solutions for personal income tax in the EU Countries. In most cases, there is the progressive tax scale, taking advantage of tax exemptions and deductions. There are also countries that use a flat tax. It is difficult to ascertain what form of taxation is more equitable and beneficial for the taxpayer. The aim of the study is to analyze alternative forms of taxation of people. Research methods used in the work is primarily an analysis and critique of the literature, the study of individual cases and investigation documents. The analysis presents selected methods of taxation and pointed their basic advantages and disadvantages. It also presents the main differences in the forms of taxation of individuals on concrete examples. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anderberg D. (2008), Tax Credits, income support and partnership decisions, w: Tax Public Finance, Springer Science+Business Media, New York s. 499-503.
 2. Estoński Urząd Podatkowy i Celny (2015), www.emta.ee (13.03.2015).
 3. Eurostat (2014), Toward a Baby Recession in Europe, http://epp.eurostat.ec.europa.eu (12.10.2014).
 4. Gomułowicz A., Małecki J. (2004), Podatki i prawo podatkowe, Lexis Nexis, Warszawa.
 5. KPMG (2015), Tax Card 2013 in Estonia, www.kpmg.com/EE/et/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/ tax-card-2013-estonia-web.pdf (20.04.2015).
 6. Krajewska A. (2012), Podatki w Unii Europejskiej, PWE, Warszawa, s. 36.
 7. Kulawczuk P. (2006) Paradoksalne oddziaływanie progresji podatkowej na dobrobyt społeczny, "Ekonomista" nr 3.
 8. Kulicki J. (2006), Opodatkowanie osób fizycznych. Podatek dochodowy w państwach UE. Analiza porównawcza z symulacją obciążeń fiskalnych w Polsce, Biuro Studiów i Ekspertyz, Kancelaria Sejmu, Warszawa.
 9. Le site officiel de l'adinistration francaise Service Public.fr, Oficjalna strona administracji publicznej we Francji, http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2882.xhtml (15.10.2014).
 10. MacCaffery E.J. (2002), Fair Not Flat: How to Make the Tax System Better and Simpler, University of Chicago Press, Chicago.
 11. Małecka-Ziembińska E. (2006), Podatek dochodowy jako regulator dochodów osób fizycznych w Polsce okresu transformacji ustrojowej, Akademia Ekonomiczna, Poznań.
 12. Ministerstwo Finansów (2014), Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 rok, www.mf.gov.pl (13.01.2015).
 13. Mooij R.A. (2008), Reinventing the Dutch tax-benefit system: exploring the frontier of the equity-efficiency trade off ,"International Tax and Public Finance", February, vol. 15, iss. 1, s. 87-103.
 14. Newbery D.M. (1997), Reforming tax and benefit systems in Central Europe: lessons from Hungary, w: Lessons of Economic Transition, Springer Science+Business Media, New York, s. 420-425.
 15. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. 1991 nr 80, poz. 350 z późn. zm.)
 16. Wołowiec T., Skica T. (2013), Podatek dochodowy od osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej. Wybrane aspekty, Naukowe Wydawnictwo IVG, Szczecin.
 17. www.impots.gouv.fr/portal/static/part/part.html (23.12.2014).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-61
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu