BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymańska Elżbieta (Politechnika Białostocka)
Title
Serwicyzacja gospodarki jako źródło jej transformacji
Development of Service Sector as Origin of Economic Transformation
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2015, nr 1 (73), s. 97-109, rys., bibliogr. s. 106-109
Keyword
Sektor usług, Zatrudnienie, Wartość dodana, Przekształcenia systemowe w gospodarce, Serwicyzacja
Services sector, Employment, Value added, Systemic transformations in the economy, Servitization
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest określenie roli sektora usług w procesie transformacji gospodarczej. Dotyczy to przekształceń w sektorze usług i rosnącego wpływu usług na gospodarkę światową, w związku z procesem przekształceń dokonujących się w innych sektorach. Aby osiągnąć założony cel, dokonano analizy udziału zatrudnienia w usługach w ogólnej liczbie pracowników oraz wkładu tego sektora w tworzenie wartości dodanej. Rozważania przeprowadzono na podstawie publikacji naukowych i dostępnych danych statystycznych, publikowanych przez Eurostat i OECD. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to determine the role of the service sector in the process of economic transformation. The author explores the transformations within the service sector and the growing impact of services on the entire world economy, in connection with the process of change in other sectors. To accomplish this objective, the author analyses the share of those employed in services in the total number of workers, and the share of this sector in the creation of added value. The paper is based on scientific publications and available statistical data published by Eurostat and the OECD. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Blaug M. 2000 Teoria ekonomii: ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Bożyk P. 2008 Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Teoria i polityka,, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Central Product Classification (CPC) 2002 Version 1.1. United Nation Statistical Commission przy ONZ, marzec 2002, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc02/cpc.pdf., data wejścia: 25.04.2014].
 4. Challenges for EU support to innovation in services - Fostering new markets and jobs through innovation 2009, Commission of The European Communities, Bruksela, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [www.ec.europa.eu/, data wejścia: 15.04.2014].
 5. Chenery H., Syrquin M. 1975 Patterns of Development, 1959-1970, Oxford UP, London, Washington, DC.
 6. Chesbrough H. 2011 The Case for Open Services Innovation: The Commodity Trap, "California Management Review", vol. 53, no. 3, DOI: 10.2307/41165948.
 7. Cyrek M. 2008 Poziom rozwoju sektora usług w Polsce w układzie międzywojewódzkim, [w:] Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości, A. Panasiuk, K. Rogoziński (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 497.
 8. Dąbrowska A. 2008 Rozwój rynku usług w Polsce - uwarunkowania i perspektywy, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 9. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_ explained/index.php/NACE_backgrounds., data wejścia: 18.05.2014].
 10. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.worldtradelaw.net/uragreements/ gats.pdf., data wejścia 10.04.2014].
 11. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.wto.org/english/tratop_e/ serv_e/serv_e.htm., data wejścia: 10.02.2014].
 12. Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 roku dotycząca usług na rynku wewnętrznym (Dz. U. L 376 z 27.12.2006), dokument elektroniczny, tryb dostępu: |http://europa.eu/legislation_summaries/ employment_and_ social_policy/job_creation_measures/l33237_pl.htm, data wejścia 30.03.2014].
 13. Ekonomia od A do Z, 2007 S. Sztaba (red.), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne spółka z o.o., Warszawa.
 14. Engel E. 1877 Die Productions und Consumptions-verhaltnisse des Königsreiche Sachsen, Berlin, cytat za: Bremont J., Couret J. F., Salort M. M. 2005 Kompendium wiedzy o ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Gallouj F. 2002 Innovation in the Service Economy. The New Wealth of Nations, Edward Elgar, UK&USA, Northampton.
 16. Gans W. 2007 Designing New Services Service Engineering - The Holistic Approach on Service Research in Germany, "Service Research and Innovation Initiative: Technology Research and Innovation Symposium", 30.05, Santa Clara Convention Center, cytat za: Chłodnicki M. 2008 Ewolucja badań naukowych w usługach rynkowych, [w:] Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości, Tom I, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, nr 497, Szczecin.
 17. Gershuny J., Miles I. 1983 The New Service Economy. The Transformation of Employment in Industrial Societies, Frances Pinter, London.
 18. Giarini O. 1986 Hidden innovation, "Science & Public Policy", wydanie specjalne The hidden wealth, O. Giarini, W. R. Stahel (eds.), London, vol. 13, no. 4.
 19. IMF. World Economic Outlook Database, April 2012 Edition, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/index. aspx, data wejścia: 18.05.2014].
 20. International Trade Statistics 2011, 2012, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2011_e/its2011_e.pdf, http://www. imf.org/external/data.htm#guide oraz http://tsdb.wto.org/Includes/ docs/W120, data wejścia 30.04.2014].
 21. Janoś-Kresło M. 2008 Usługi społeczne a  zrównoważony rozwój regionów, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 22. Kłosowski F. 2006 Sektor usług w gospodarce regionu tradycyjnego w warunkach transformacji i restrukturyzacji. Przykład konurbacji katowickiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 23. Kołodziejczyk M., Kołodziejczyk W., Pawlak K. 2010 Zróżnicowanie społeczno- ekonomiczne sektora usług w Unii Europejskiej, "Handel Wewnętrzny", nr 4-5.
 24. Kuczewska L. 2011 Sektor usług w  Polsce oraz w innych krajach Unii Europejskiej, "Handel Wewnętrzny", nr 2, marzec-kwiecień. DOI: 10.15611/pn.2014.336.01.
 25. Kuznets S. 1966 Wzrost gospodarczy narodów, PWE, Warszawa.
 26. Kuźniar A. 2004 Tendencje w  rozwoju międzynarodowego handlu usługami, [w:] Egzemplifikacja międzynarodowych stosunków gospodarczych, P. Bożyk (red.), WSHiP, Warszawa.
 27. LABORSTA. Data base on labour statistics, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [www.laborsta.olo.org/, data wejścia: 15.03.2014].
 28. Marshall A. 1925 Zasady ekonomiki, M. Arct., Warszawa.
 29. Masłowski A. 2000 Usługi w systemie pojęć ekonomicznych, "Handel Wewnętrzny", nr 6, DOI: 10.15611/pn.2014.336.01.
 30. Misala J., W kierunku teorii międzynarodowej wymiany usług, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [www.we.radom.pl/pliki/upload/kmsgiir/Wymiany_uslug.pdf., data wejścia: 15.04.2014].
 31. OECD Labour Force Statistics 2013, 2014, OECD, Paris.
 32. OECD Main Economic Indicators (MEI), 2012, OECD, Paris.
 33. Przegląd międzynarodowy, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [www.stat.gov.pl., data wejścia: 10.02.2014].
 34. Puślecki Z. W., Szymaniak A., Kałążna K. 2010 Usługi we wzroście konkurencyjności Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
 35. Rogoziński K. 2000 Usługi rynkowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 36. Say J. B. 1960 Traktat o ekonomii politycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 37. Services Sectoral Classification List WTO (W/120), United Nations Central Product Classification (CPC), dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://unstats.un.org/unsd/ stat-com/doc02/cpc.pdf, data wejścia: 18.05.2014].
 38. Serwicyzacja polskiej gospodarki, 2010, I. Lichniak (red.), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 39. Sismonde de Sismondi J. C. L. 1955 Nowe zasady ekonomii politycznej, czyli o bogactwie i jego stosunku do ludności, t. I, Książka i Wiedza, Warszawa.
 40. Smith A. 1954 Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 41. Spychalski G. 1999 Zarys historii myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 42. Statistics in Focus, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ portal/page/portal/publications/collections/sif_dif, data wejścia: 18.05.2015].
 43. Stefaniak J. 2008 Sektor usług a zamożność krajów i regionów UE -przyczynek do rozważań, [w:] Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości, t. I, A. Panasiuk, K. Rogoziński (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 497, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 20, Szczecin.
 44. Szczepański J. 1999 Reformy, rewolucje, transformacje, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 45. Szymańska E. 2013 Procesy innowacyjne przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie organizacji imprez turystycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.
 46. United Nations Statistic Division, Monthly Bulletin of Statistics Online, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [www.unstat.un.org/unsd/mbs, data wejścia: 15.05.2014].
 47. Usługi w gospodarce rynkowej 2009 (red.) I. Rudawska, PWE, Warszawa.
 48. Węgrzyn G., Balana M. 2013 Gospodarki oparte na wiedzy i usługach - analizą porównawczą, "Ekonomia", nr 1(22), za: dokument elektroniczny tryb dostępu: [http://epp.eurostat. ec.europa.eu/statistics_explained/images/d/d3/Gross_value_added_at_basic_pri-ces%2C_2000_and_2010].
 49. Winiecki J. 2013. Przekształcenia strukturalne w procesie rozwoju gospodarczego: modyfikacje i rozszerzenia, WSIiZ Working Paper Series, WP 6, dokument elektroniczny tryb dostępu: http://workingpapers.wsiz.pl/pliki/working- papers/Winiecki%20WP6.pdf, data wejścia: 28.02.2015].
 50. Wolska G. 2008 Funkcje usług w procesach gospodarowania - próba analizy krytycznej, [w:] Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości, t. I, A. Panasiuk, K. Rogoziński (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 20 (497), Szczecin.
 51. World Development Indicators, The World Bank, Washington, D. C., dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://data.worldbank.org/indicator., data wejścia: 15.05.2014].
 52. Yearbook of Labour Statistics - Country profiles - 2011, 2012, ILO, Geneva, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.ilo.org/global/publications/magazines-and-journals/periodicals/subscriptions/WCMS_144704/lang-- en/index.htm., data wejścia: 15.05.2014].
 53. Żukrowska K. 2010 Znaczenie polityki otwierania dla intensywności konkurencji, [w:] Transformacja systemowa w Polsce, K. Żukrowska (red.), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2015.01.73.09
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu