BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kujawska Justyna (Politechnika Gdańska)
Title
Organizacja i zarządzanie opieką nad osobami starszymi
Organization and Management of Care for the Elderly
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.1, s. 709-722, tab., bibliogr. 33 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje
Keyword
Opieka długoterminowa, Ludzie starsi, Starzenie się społeczeństw, Opieka zdrowotna
Long-term care, Elderly people, Ageing of the population, Health care
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Próba oceny zarządzania finansami w opiece długoterminowej nad osobami starszymi w Polsce. Ocena ta dotyczy sposobu organizacji i finansowania medycznej opieki nad osobami w podeszłym wieku. Metodologia badania - Analiza struktury i dynamiki wydatków na opiekę długoterminową oraz rozmieszczenia i wykorzystania zasobów ochrony zdrowia w opiece nad osobami starszymi. Wynik - Rozmieszczenie zasobów ochrony zdrowia jest dość przypadkowe, widoczne jest zwiększanie wydatków na opiekę nad osobami starszymi, lecz jest ono nadal jednym z najniższych wśród państw UE. Brak integracji opieki społecznej i zdrowotnej. Brak rozwiązań prawnych w kwestii opiekunów nieformalnych. Oryginalność/wartość - Powstało wiele opracowań dotyczących starzenia się populacji w Polsce, ale niewiele ujmuje aspekty finansowe opieki zdrowotnej nad osobami w podeszłym wieku. Materiały źródłowe dotyczące finansowania opieki nad osobami w podeszłym wieku są niepełne. (abstrakt oryginalny)

Purpose - An attempt to evaluate financial management (among establishments) in long-term care over elderly patients in Poland. This evaluation covers both: methods of organization and financing healthcare for elderly people. Design/methodology/approach - Analysis of: structure and dynamics in spending on long term care, the allocation and use of resources in health care of elderly patients Findings - The allocation of healthcare resources is quite accidental. What can be observed is the increase in spending in care for the elderly, but still it is one of the lowest in the EU. Lack of integration between social care and healthcare. Lack of legal measures as far as informal carers are concerned. Originality/value - There have been many publications on ageing population in Poland but just a few of them consider financial side of healthcare among the elderly. The sources on financing care over the elderly are not sufficient.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adequate social protection for long-term care needs in an ageing society (2014), Social Protection Committee and the European Commision, Luxembourg, Publication Office of the European Union.
 2. Bank Danych Lokalnych GUS, stat.gov.pl/bdl (20.03.2015).
 3. Bettio F., Plantenga J. (2004), Comparing Care Regimes in Europe, "Feminist Economics" vol. 10, no. 1, s. 85-113.
 4. Campbell J.C., Ikegami N., Gibson M.J. (2010), Lessons from Public Long-term Care Insurance in Germany and Japan, "Health Affairs" vol. 29, no. 1, s. 87-95.
 5. Colombo F., Llena-Nozal A., Mercier J., Tjadens F. (2011), Help wanted? Providing and paying for long-term care, OECD Health Policy Studies, OECD Publishings.
 6. Da Roid B., Le Bihan B., Österle A. (2007), Long-term Care Policies in Italy, Austria and France: Variations in Cash-for-Care Schemes, "Social Policy and Administration" vol. 41, no. 6, s. 653-671.
 7. Derejczyk J., Bień B., Kokoszka-Paszkot J., Szczygieł J. (2008), Gerontologia i geriatria w Polsce na tle Europy - czy należy inwestować w ich rozwój w naszym kraju?, "Gerontologia Polska" t. 16, nr 3, s. 149-159.
 8. Fathej M.C. (2002), Cultural Change In Long-Term Care Ficilities: Changing Facility or Changing the System, w: Cultural Change in Long-Term Care, red. A.S. Weiner, J.L. Ronch, Haworth Press, New York.
 9. Gleckman H. (2010), Long-term Care Financing Reform: Lessons from the US and Abroad, The Commonwealth Fund, New York.
 10. Glendinning C., Davies B., Pickard L., Comas-Herrera A. (2004), Funding long-term care for older people: lessons from other countries, Joseph Rowntree Foundation, York.
 11. Golinowska S. (2006), Przedmowa, w: Dostępność opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób starszych w Polsce, red. K. Szczerbińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 12. Informator o zawartych umowach, www.nfz.gov.pl/o-nfz/informator-o-zawartych-umowach (20.04.2015).
 13. Jurek Ł.(2008), Moral hazard w zakładach opieki długoterminowej, w: Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk o pracy i polityce społecznej, red. J.T. Kowaleski, P. Szukalski, Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 14. Karlsson M., Klohn F. (2011), Some notes on how to catch a red herring ageing, time-to-death & care costs for older people in Sweden, Darmstadt Discussion Papers in Economics, no. 207.
 15. Karlsson M., Mayhew L., Plumb R., Rickayzen B. (2004), An International Comparison of Long-Term Care Arrangements, City University, Cass Business School.
 16. Kraus M., Riedel M., Mot E., Willemé P., Röhrling G., Czypionka T. (2010), A Typology of Long-Term Care Systems in Europe, ENEPRI Research Report no. 91.
 17. Leichsenring K., Billings J., Nies H. (2013), Long-term care in Europe - Improving policy and practice, Basingstoke, Palgrave Macmillan, http://interlinks.euro.centre.org/project/reports (20.04.2015).
 18. Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, www.mpips.gov.pl (20.04.2015).
 19. OECD/European Commission (2013), A Good Life in Old Age? Monitoring and Improving Quality in Long-term Care, OECD Health Policy Studies, OECD Publishing.
 20. OECD Statistics (2015), http://stats.oecd.org (20.04.2015).
 21. Okólski M., Fihel A. (2012), Demografia. Współczesne zjawiska i teorie, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 22. Pavolini E., Ranci C. (2008), Restructuring the welfare state: reforms in long-term care in Western European countries, "Journal of European Social Policy" vol. 18, iss. 3, s. 246-259.
 23. Pommer E., Woittiez I., Stevens J. (2007), Comparing Care: The care of the elderly in ten EU countries, SCP Publication no. 32, The Netherlands Institute for Social Research, The Hague.
 24. Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia (2000-2010), GUS, Warszawa.
 25. Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2013 r. (2014), GUS, Warszawa.
 26. Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2011, 2012, 2013 r., Warszawa.
 27. Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050 (2014), GUS, Warszawa.
 28. Szczerbińska K., Pietryka A. (2008), Rozwój geriatrii w krajach europejskich - historia i zasoby (część 1), "Gerontologia Polska" t. 16, nr 2, s. 61-73.
 29. Szymańczak J. (2012), Starzenie się polskiego społeczeństwa - wybrane aspekty demograficzne, Studia Biura Analiz Sejmowych, nr 2, s. 9-28.
 30. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, t.j. DzU 2015, poz. 581.
 31. Warren M.W. (1946), Care of chronic aged sick, "Lancet" vol. 8, no. 1, s. 841-843.
 32. Wittenberg R., Sandhu B., Knapp M. (2002), Funding Long-Term Care: Public and Private Options, w: Funding Health Care :Options for Europe, red. E. Mossialos, A. Dixon, J. Figueras, J. Kutzin, Open University Press, Buckingham.
 33. Zdrowie i ochrona zdrowia w 2011, 2012, 2013 r., GUS, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-62
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu