BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brojakowska-Trząska Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Kierunki kształtowania struktury kapitału w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach
Directions Forming the Structure of Capital in the Micro, Small and Medium-Sized Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 13-25, tab., bibliogr. 21 poz.
Issue title
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Keyword
Struktura kapitału, Źródła finansowania, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Capital structure, Source of financing, Small business
Note
streszcz., summ..
Abstract
Kapitały na rozpoczęcie działalności przedsiębiorstwa, finansowanie bieżącej działalności i planowane przedsięwzięcia rozwojowe można pozyskiwać z różnych źródeł. Fakt ten rodzi konieczność posługiwania się określonymi instrumentami by wybór źródeł i kreacji kapitału był najbardziej racjonalny. Z kolei zgromadzone kapitały można inwestować w różnego rodzaju projekty, co również wymaga umiejętności oceny i wyboru optymalnych kombinacji decyzji inwestycyjnych. Z zależności, jakie zachodzą w obrębie zasobów finansowych wynika istota oraz rola procesu finansowania przedsiębiorstwa. Obejmuje ona wszystkie przedsięwzięcia w przedsiębiorstwie, które zapewniają kapitał oraz służą kształtowaniu racjonalnej struktury źródeł finansowania w konkretnych warunkach rynkowych. Wyrazem tego procesu jest określona strategia finansowania przedsiębiorstwa. Wybór optymalnej struktury źródeł finansowania przedsiębiorstwa, a więc tworzenia strategii finansowania przedsiębiorstwa, wymaga przestrzegania kilku zasad, a także uwzględniania kompromisu w decyzjach finansowych maksymalizujących wartość przedsiębiorstwa i jednocześnie minimalizujących ryzyko. Celem artykułu jest określenie kierunków kształtowania struktury kapitału w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. W artykule zaprezentowano podstawowe zasady oraz bariery kształtowania struktury kapitału przedsiębiorstw sektora MŚP. Treść artykułu obejmuje również problem dostępności instrumentów finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

Capital to start a business, finance current operations and future development of the project can be obtained from various sources. This fact creates the need for the use of certain instruments that the choice of sources and creation of capital was the most rational. The accumulated capital can invest in all kinds of projects, which also requires the ability to evaluate and choose the optimal combination of investment decisions. With dependencies that exist within the financial resources, according to the essence of the funding process and the role of the company. It includes all projects in a company that provide equity and are shaping the rational structure of funding sources in specific market conditions. Expression of this process is determined by the Company's financing strategy. Selecting the optimal mix of financing companies and thus creating business financing strategy, requires adherence to a few rules, and also taking into account the trade-off in financial decisions that maximize the value of the company and at the same time lows-lysing risk. The aim of this article is to determine the direction of development of the capital structure in the micro, small and medium-sized enterprises. The article presents the basic principles and barriers shaping the capital structure SME sector. The article deals with the problem of availability of financing instruments for micro, small and medium enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bień W. (2001), Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 2. Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem sektora MSP (2006), red. B. Mikołajczyk, Difin, Warszawa.
 3. Godziszewski B., Haffer M., Stankiewicz M.J., Sudoł S. (2011), Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka zarządzania, PWE, Warszawa.
 4. Karpiński P. (2001), Opinie przedsiębiorstw o poziomie cen produktów bankowych, "Bank i Kredyt" nr 4.
 5. Kopczuk A. (2003), Kształtowanie struktury kapitału w procesie wzrostu małego przedsiębiorstwa, w: Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, red. E. Orechwa-Maliszewska, A. Kopczuk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 6. Kurowska M. (2005), Źródła finansowania segmentu mikro i małych firm, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, red. A. Bielawska, Rozprawy i studia T. (DCXLV) 571, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 7. Łuczka T. (2001), Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
 8. Łuczka T. (2006), Struktura kapitału w mikro i małych przedsiębiorstwach, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", numer specjalny.
 9. Łuczka T., Przysiecki P. (2005), Sylwetka mikro i małych przedsiębiorców w Polsce, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstwa Mikrofirma 2005, red. A. Bielawska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 10. Mikołajczyk B. (2006), Wybrane formy finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, w: Finanse i bankowość w integrującej się Unii Europejskiej, red. T. Famulska, J. Nowakowski, Difin, Warszawa.
 11. Ochryniuk A. (2003), Kredyt jako banku we wspieraniu działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, w: Banki a rozwój przedsiębiorczości, red. J. Sikorski, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 12. Pietrzak A. (2004), Polityka rządu wobec sektora MSP, w: Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, red. W. Pluta, PWE, Warszawa.
 13. Pomykalski P. (2003). Finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć, w: Prawno-ekonomiczne aspekty rozwoju przedsiębiorczości, cz. 2, Pobudzanie małej i średniej przedsiębiorczości, red. J. Ostaszewski, Agencja Marketingu i Reklamy "Heil", Warszawa.
 14. Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (2004), red. F. Bławat, Scientific Publishing Group, Gdańsk.
 15. Skowronek-Mielczarek A. (2003), Wybory źródeł finansowania w małych i średnich przedsiębiorstwach, w: Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, red. E. Orechwa-Maliszewska, A. Kopczuk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 16. Skowronek-Mielczarek A. (2007), Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 17. Skórska A., Jeż R., Wąsowicz J. (2007), Bariery i perspektywy rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw - konsekwencje dla rynku pracy w Polsce, w: Przemiany rynku pracy w kontekście procesów społecznych i gospodarczych, red. J. Poteralski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 18. Szyszko L., Szczepański J. (2003), Finansowanie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa, za: Kurowska M., Źródła finansowania segmentu mikro i małych firm, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw (2005), red. A. Bielawska Rozprawy i studia T. (DCXLV) 571, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 19. Waniak-Michalak H. (2007), Pozabankowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. Fundusze pożyczkowe, fundusze doręczeniowe, rynek venture capital, Wolters Kluwer Polska, Kraków
 20. Więcek-Janka E. (2007), Specyfika cyklu życia przedsiębiorstwa rodzinnego, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem, red. E. Skawińska, Wydawnictwo Instytutu Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 21. Ziemba M., Świeszczak K. (2013), Bariery rozwoju podmiotów z sektora MŚP ze szczególnym uwzględnieniem możliwości pozyskania kapitału obcego, w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, t. 1, red. E. Urbańczyk, A. Gąsior, E. Mioduchowska-Jaroszewicz, M. Romanowska, Wydawnictow Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu