BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grynia Alina (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Klimat inwestycyjny na Litwie a przejęcie Rafinerii w Możejkach
Investment Climate in Lithuania and Takeover of Mażeikiai Refinery
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2015, nr 1 (73), s. 152-165, tab., bibliogr. s. 164-165
Keyword
Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Klimat inwestycyjny, Potencjał rozwojowy
Direct investments, Foreign investment, Investment climate, Development potential
Note
streszcz., summ.
Company
PKN ORLEN
Country
Litwa
Lithuania
Abstract
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) są powszechnie postrzegane jako źródło korzyści dla krajów je przyjmujących. Spodziewane efekty z tytułu BIZ powodują, iż kraje konkurują między sobą w zakresie stwarzania korzystnych warunków dla podejmowanych inwestycji długoterminowych - przyjaznego klimatu inwestycyjnego. Tym niemniej podejmowane działania mogą nie tylko przyciągać kapitał zagraniczny, ale również zniechęcać do inwestowania lub spowodować wycofanie zainwestowanego kapitału. Podstawowym celem niniejszego opracowania jest identyfikacja zestawu czynników decydujących o klimacie inwestycyjnym na Litwie, który sprzyja napływowi długoterminowych inwestycji bezpośrednich. Dodatkowym zamierzeniem jest konfrontacja rozpoznanych czynników w kontekście największej polskiej inwestycji na Litwie. Przeprowadzona analiza pokazała, że Litwa jest stosunkowo atrakcyjnym rynkiem do lokalizacji inwestycji bezpośrednich, ze względu na: korzystne położenie, wykwalifikowaną siłę roboczą, niskie koszty pracy oraz duży potencjał rozwojowy. Natomiast największe trudności w prowadzeniu działalności stanowią: nieefektywna administracja publiczna, biurokracja, regulacje rynku pracy oraz regulacje podatkowe. (abstrakt oryginalny)

Foreign direct investment is generally perceived as a source of benefits for the countries which receive it. FDI is expected to prompt countries to compete with one another in terms of creating favourable conditions for long-term investments, i.e. a favourable investment climate. However, some of the undertaken actions may, instead of attracting foreign capital, discourage investment or even lead to the withdrawal of previously invested resources. The primary objective of this study is to identify a set of factors influencing the investment climate in Lithuania which promotes long-term direct investment inflows. An additional aim is to apply the identified factors to the case of the largest Polish investment in Lithuania. The analysis showed that Lithuania is a relatively attractive market for direct investment, as a result of its favourable location, skilled workforce, low labour costs, and high development potential. In contrast, the greatest difficulties for business are posed by: inefficient public administration, bureaucracy, labour market, and tax regulations. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A survey of the Lithuanian economy 2013/2014 (1), Lithuanian Free Market Institute, Vilnius.
 2. Apanowicz P. 2014 Grunt to własna ropa, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://biznes.onet.pl/grunt-to-wlasna- ropa,18727,5648230,1,prasa-detal, data wejścia: 10.06.2014].
 3. Chalupec I., Filipowicz C. 2009 Rosja, ropa, polityka, czyli o największej inwestycji PKN Orlen, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 4. Departament Statystyki Litwy 2014, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://osp.stat.gov.lt/, data wejścia: 10.06.2014].
 5. Doing Business 2014, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.doingbusiness. org/ reports/global-reports/ doing- business-2014, data wejścia: 8.02.2014].
 6. Dunning J. H. 2008 Multinational Enterprises and the Global Economy, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton.
 7. Eurostat, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ portal/page/portal/statistics/search_database, data wejścia: 15.06.2014].
 8. Ernst & Young 2012 Europejskie badanie atrakcyjności inwestycyjnej, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.ey.media.pl/pr/216300/polska-druga-w-europie-pod-wzgledem-atrakcyjnosci-inwestycyjnej, data wejścia: 5.06.2014].
 9. Forbes 2014 PKN Orlen: rafinerii Orlen Lietuva nie grozi zamknięcie, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.forbes.pl/pkn-orlen-rafinerii-orlen-lietuva-nie-grozi-zamkniecie,artykuly,185048,1,1.html#, data wejścia: 5.06.2014].
 10. The Global Competitiveness Report 2013-2014, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.weforum.org/reports?filter[type]=Competitiveness, data wejścia: 10.05.2014].
 11. Grynia A. 2014 Obciążenia fiskalne a konkurencyjność litewskich przedsiębiorstw, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr  348, Wrocław.
 12. Invest Lithuania, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.investlithuania.com/ en/why- invest/talent-pool, data wejścia: 10.06.2014].
 13. Karaszewski W. 2004 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 14. Kluzek M. 2012 Znaczenie konkurencji podatkowej dla rozmieszczenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 15. Lietuvos Bankas 2014, Finansinio stabilumo apzvalga, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.lb.lt/finansinio_stabilumo_apzvalga_2014, data wejścia: 15.06.2014].
 16. Lizińska W. 2012 Klimat inwestycyjny jako czynnik bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, Olsztyn.
 17. Misiünas A., Gudeliauskaite D. 2013 Baltjos śaliit investicinio klimato charakteństikos, Lietuvos Statistikos Darbai, vol. 52, no 1.
 18. Przybylska K. 2008 Klimat inwestycyjny w kraju goszczącym inwestorów zagranicznych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, nr 7.
 19. Przygoda M. 2013 Atrakcyjność inwestowania w regionach słabo rozwiniętych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 20. Rymarczyk J. 2004 Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 21. Rymarczyk J., Błaszczyk M. i in. 2008 Klimat inwestycyjny Dolnego Śląska w ocenie bezpośrednich inwestorów zagranicznych, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.msg.uni. wroc.pl/klimat/img/publikacja.pdf, data wejścia: 14.04.2014].
 22. Stawicka M. 2008 Atrakcyjność inwestycyjna Polski, CeDeWu, Warszawa.
 23. Taxation trends In European Union 2013, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/ gen_info/ economic_analysis/tax_ structures/index_en.htm, data wejścia: 12.06.2014].
 24. Witkowska J. 1996 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowowschodniej. Próba interpretacji na gruncie teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych i teorii integracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 25. Zorska A. 2000 Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i  gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2015.01.73.13
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu