BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Motylska-Kuźma Anna (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu), Bergier Kamila (Port Lotniczy Wrocław SA)
Title
Zarządzanie aktywami obrotowymi na przykładzie Portu Lotniczego we Wrocławiu
Current Assets Management - Case Study of Airport Wrocław SA
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 47-58, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Keyword
Kapitał obrotowy, Płynność finansowa, Zapasy, Należności, Inwestycje krótkoterminowe, Porty lotnicze
Working capital, Financial liquidity, Inventories, Receivables, Short-term Investments, Airports
Note
streszcz., summ..
Company
Port Lotniczy Wrocław SA
Abstract
Cel - Celem niniejszego opracowania jest analiza polityki zarządzania aktywami obrotowymi na przykładzie Portu Lotniczego Wrocław SA. Metodologia badań - Artykuł wykorzystuje metodologię studium przypadku oraz analizę literatury przedmiotu. Wynik - Ze względu na specyfikę działalności, podmioty powołane do zarządzania portem lotniczym mogą sobie pozwolić na pewnego rodzaju zachowania monopolistyczne, np. bardzo restrykcyjną politykę zarządzania należnościami. Działania te jednak nie dotyczą strategicznych kontrahentów, którzy chronieni są szczególnymi zapisami prawnymi już na poziomie samej ustawy. Analizując przyjętą politykę zarządzania w poszczególnych składnikach aktywów obrotowych można zauważyć, że jej cele są zbieżne z tymi stawianymi sobie przez inne przedsiębiorstwa i podobnie jak większość z nich, zarządzanie aktywami obrotowymi bardziej opiera się tu o intuicję i doświadczenie niż o dedykowane w tym celu modele i narzędzia. Oryginalność/wartość - Umiejętność zarządzania aktywami obrotowymi, a co za tym idzie - płynnością finansową, jest bardzo ważnym aspektem codziennego życia przedsiębiorstwa. Stosowanie odpowiednich rozwiązań, szczególnie w sytuacji, gdy działalność prowadzona przez przedsiębiorstwo ograniczana jest i mocno kontrolowana przez prawo i Państwo, jest jednym z podstawowych kluczy do sukcesu. Ma wpływ na bezpieczeństwo jednostki, sprawność działania, konkurencyjność, a także wynik finansowy. Rozwiązania stosowane przez jedne podmioty mogą być naśladowane przez inne, o podobnym charakterze lub podobnych problemach. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The main purpose of this article is to analyze the current assets management policy on the example Airport Wrocław SA. Design/methodology/approach - The article uses a case study methodology and analysis of the literature. Findings - Due to specific nature of the firms, who manage the airport, they can afford some kind of monopolistic behaviour, eg. a very restrictive policy of receivables. These activities, however, do not apply to strategic partners, who are protected by specific legal provisions, at the level of same Act. Analyzing the management policy adopted in the various components of current assets may be noted that its objectives are consistent with those posed by other enterprises and just like most of them, the management of current assets is based more on intuition and experiences rather than on dedicated models and tools. Orginality/value - Ability to manage current assets, and thus - liquidity, is a very important aspect of the daily life of the company. The use of appropriate solution, especially in the situation where the activities carried out of the company is restricted and tightly controlled by the law and the State, is one of the keys to success. It has an impact on the safety of company, operational efficiency, competitiveness and financial performance. The solutions used by the some firms, can by emulated by others of a similar nature or similar problems. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baumol W.J. (1952), The transaction demand for cash: An Inventory theoretic approach, "Quarterly Journal of Economics" vol. 66, s. 545-556.
 2. Beck S.E., Stockman D.R. (2005), Money as real options in cash-in-advance economy, "Economics Letters" vol. 87, s. 337-345.
 3. Bougheas S., Mateut S., Mizen P. (2009), Corporate trade credit and inventories: New evidence of trade-off from accounts payable and receivable, "Journal of Banking and Finance" vol. 33, no. 2, s. 300-307.
 4. Brigham E.F., Houston J.F. (2005), Podstawy zarządzania finansami, t. 2, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 5. Holmstrom B., Tirole J. (2001), LAPM: A liquidity-based Asset Pricing Model, "Journal of Finance" vol. 56, s. 1837-1867.
 6. Maness T.S., Zietlow J. (1993), Short-term financial management. Test, cases and readings, West Publishing Company, St. Paul, Minnesota.
 7. Michalski G. (2007), Portfolio management approach in trade credit decision making, "Romanian Journal of Economic Forecasting" vol. 8, no. 3, s. 42-53.
 8. Michalski G. (2010a), Planning optimal from the firm value creation perspective. Levels of operating cash investment, "Romanian Journal of Economic Forecasting" vol. 13, no. 1, s. 198-214.
 9. Michalski G. (2010b), Zarządzanie płynnością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 10. Michalski G., (2014), Value maximizing corporate current assets and cash management in relation to risk sensitivity: Polish firms case, "Economic Computation & Economic Cybernetics Studies & Research" vol. 48, no. 1, s. 1-18.
 11. Miller M., Orr D. (1966), A model of the demand for money by firms, "Quarterly Journal of Economics" vol. 80, s. 413-435.
 12. Miller T., Stone B. (1996), The value of short-term cash flow forecasting systems. Advances in Current Assets Management, JAI Press Inc., London, v. 3, s. 3-63.
 13. Motylska-Kuźma A., Wieprow J., (2013), Decyzje finansowe w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Difin SA, Warszawa.
 14. Stone B. (1972), The use of forecasts and smoothing in control - limit models for cash management, "Financial Management", s. 72-84.
 15. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, DzU 2002, nr 130, poz. 1112.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu