BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nogalski Bogdan (Uniwersytet Gdański), Niewiadomski Przemysław (ZPCZ FORTSCHRITT, Politechnika Poznańska)
Title
Implementacja systemu pomiaru kosztów pracy w procesie produkcji części i podzespołów na rynku maszyn rolniczych - ku elastycznej organizacji
The Implementation of the Measurement System of Labour Costs in the Process of Parts And Sub-Assemblies Manufacture on the Agricultural Machinery Market - Towards a Flexible Organisation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 59-74, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Keyword
Praca, Koszty pracy, Kontrola kosztów, Elastyczność organizacyjna
Labour, Labour costs, Cost control, Organizational flexibility
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem niniejszej publikacji jest przeprowadzenie analizy celowo dobranych produktów, będących przedmiotem obrotu na rynku mechanizacji rolnictwa. Badanie realizowane będzie pod kątem udziału kosztów pracy w całkowitym koszcie ich wytworzenia. W kontekście realizacji powyższego celu za zasadne uznano dokonanie systematyzacji definicyjnej w zakresie pracy, której wykonanie implikuje możliwość wytworzenia określonej części lub podzespołu. W dalszej części opracowania autorzy zaproponują metodę ustalania kosztów danej czynności wytwórczej i przedstawią jej zastosowanie na praktycznym przykładzie. Zaimplementowanie metody analizy wyrobu pod kątem udziału kosztów pracy w całkowitym koszcie jego wytworzenia pozwoliło na przeprowadzenie badania, kluczowego z punktu widzenia przyjętej przez autorów hipotezy badawczej. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is the analysis of deliberately selected products that are traded on the agricultural machinery market. The research will be conducted in terms of the share of labour costs in the total cost of their manufacture. In the view of the above mentioned target, the definitional systematisation in terms of work, whose execution implies the ability to manufacture a particular part or sub-assembly, was considered appropriate. In the further part of this study, the authors will propose the method of determining costs of a given manufacturing activity and present its application on a practical example. The implementation of the analysis method of the product in terms of share of the labour costs in the total cost of its manufacture allowed to conduct the research that is important from the point of view of the research hypothesis adopted by the authors. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baraniak B. (2009), Metody badania pracy, Wydawnictwa Naukowe i Profesjonalne, Warszawa.
 2. Czinkota M., Ronkainen I., Moffett M.H. (2009), International Business, Jahn Wiley & Sons, Chichester.
 3. Dobrowolska D. (1974), Studia nad znaczeniem pracy dla człowieka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 4. Elementy ekonomiki przemysłu (1979), red. S. Smoliński, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 5. Gierszewska G. (2011), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 6. Knosala R. i zespół (2002), Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w inżynierii produkcji, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 7. Kołodko G. (2013), Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 8. Kotarbiński T. (1973), Traktat o dobrej robocie, Wydawnictwo Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
 9. Nogalski B., Klisz S. (2012), Koncepcje i metody zarządzania zasobami leśnymi, Polska i świat, CeDeWu, Warszawa.
 10. Nowak K. (2011), Status pojęcia pracy w teorii krytycznej i teorii ekonomii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii, Poznań.
 11. Nowoczesne zarządzanie projektami (2012), red. M. Trocki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 12. Oleksyn T. (2001), Praca i płaca w zarządzaniu, Wydawnictwo Międzynarodowej Szkoły Menedżerów, Warszawa.
 13. Radosiński E. (2013), Systemy informatyczne w dynamicznej analizie decyzyjnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Skowron-Mielnik B. (2012), Elastyczna organizacja pracy w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 15. Skrzypek E. (2011), Wiedza i jej jakość jako narzędzia doskonalenia organizacji w warunkach nowej ekonomii, w: Rola znormalizowanych systemów zarządzania w zrównoważonym rozwoju, red. J. Łańcucki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 16. Stolarek W. (1971), Podstawy organizacji produkcji, WNT, Warszawa.
 17. Trzcieliński S., Branowski M., Pawłowski E. (2013), Przedsiębiorstwo międzynarodowe, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu