BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Zapobieganie notorycznym opóźnieniom w płatnościach w małych przedsiębiorstwach
Preventing a Habitual Late Payment in Small Businesses
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 75-86, tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Keyword
Kredyt kupiecki, Zarządzanie należnościami, Ryzyko, Zatory płatnicze
Trade credit, Receivables management, Risk, Payment delays
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - celem artykułu jest przybliżenie istoty, natury i specyfiki kredytu kupieckiego oraz identyfikacja i ocena zabezpieczeń i form nacisku wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa w procesie zarządzania płynnością finansową. Metodologia badania - specyfika problemu badawczego przesądziła o przyjęciu jako podstawy badań ilościowych, w których zastosowano analizę porównawczą zjawisk złożonych, wskaźniki struktury, średnie arytmetyczne oraz hierarchię ważności. Podstawą analizy były wyniki pogłębionych badań ankietowych, które zostały przeprowadzone w latach 2013-2014 na próbie 193 przedsiębiorstw. W opracowaniu prezentowane są wyniki badań dotyczące zachowania małych przedsiębiorstw, tj. 124 podmiotów. Wynik - w artykule przedstawiono i oceniono podstawowe rodzaje zabezpieczeń kredytu kupieckiego stosowane przez małe przedsiębiorstwa, a także zidentyfikowano formy nacisku wykorzystywane przez analizowane podmioty w procesie zarządzania należnościami. Wartość - autor identyfikuje i ocenia poprzez pryzmat badań empirycznych działalność małych przedsiębiorstw w zakresie zarządzania finansami. Wiedza ta ma wartość praktyczną, może być wykorzystana przez inne przedsiębiorstwa, które napotykają w swojej działalności podobne problemy.(abstrakt oryginalny)

Purpose - the paper presents the essence, nature and specificity of a trade credit and identifies and evaluates guarantees and forms of pressure utilized by companies in the liquidity management process; Methodology - the nature of the research problem determined as a basis the adoption of quantitative research, in which the multivariate analysis of complex phenomena has been used. Additionally in the process of analysis of empirical material derived from primary studies there were also used the percentage structure factors, the weighted average and the hierarchy of variables. The basis of the analyzes and assessments there were the results of in-depth surveys that were conducted in the years 2013-2014 on a sample of 124 small manufacturing companies of different nature and different business domain. Findings - the paper presents and estimates the basic types of guarantees of the trade credit used by small companies, as well as the identified different forms of pressure used by the analyzed subjects in the process of accounts receivable management; Value - the author tries through the prism of empirical research to show and estimate the activity of the small enterprises in the area of finance management; this knowledge has a practical value, it could be used by another firms which encounter similar problems. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Atanasova C. (2007), Access to Institutional Finance and the Use of Trade Credit, "Financial Management" vol. 36, no. 1.
 2. Baker C.B. (1970-1971), Agricultural trade credit, "Illinois Agricultural Economics" vol. 10/11, no. 2.
 3. Brasch J.J. (1972), The role of trade credit in economic development, "Nebraska Journal of Economics and Business" vol. 11, no. 1.
 4. Cheng N.S., Pike R. (2003), The Trade Credit Decision: Evidence of UK Firms, "Managerial and Decision Economics" vol. 24, no. 6/7.
 5. Chludek A.K. (2011), A note on the price of trade credit, "Managerial Finance" vol. 37, no. 6.
 6. Cuñat V. (2007), Trade Credit: Suppliers as Debt Collectors and Insurance Providers, "The Review of Financial Studies" vol. 20, no. 2.
 7. Danielson M.G., Scott J.A. (2004), Bank loan availability and trade credit demand, vol. 39, no. 4.
 8. DzU 1994, nr. 121, poz. 591.
 9. Ferris J.S. (1981), A transaction theory of trade credit, vol. 96, no. 2.
 10. Howorth C. (2001), Small firms demand for finance: a research note, "International Small Business Journal" vol. 19, no. 4.
 11. Howorth C., Reber B. (2003), Habitual late payment of trade credit: An empirical examination of UK small firms, "Managerial and Decision Economics" vol. 24.
 12. Long M., Malitz I., Ravid S. (1993), Trade credit, quality guarantees and product marketability, "Financial Management" vol. 22.
 13. Miwa Y.M., Ramseyer J. (2008), The implications of trade credit for bank monitoring: suggestive evidence from Japan, "Journal of Economics Management Strategy" vol. 17, no. 2.
 14. Ostrowska K. (2012), Dobry sposób na zatory płatnicze, "Rzeczpospolita" nr 75.
 15. Smith J.K. (1987), Trade Credit and Information Asymmetry, "The Journal of Finance" vol. XLII, no. 4.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu