BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piątek Edyta (Politechnika Świętokrzyska), Dziedzic-Jagocka Ilona (Politechnika Świętokrzyska)
Title
Płynność finansowa - dylematy biegłego sądowego
Financial Liquidity - Dilemmas Expert Witness
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 87-97, tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Keyword
Płynność finansowa, Upadłość przedsiębiorstwa, Rachunkowość
Financial liquidity, Enterprise bankruptcy, Accounting
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest poddanie pod dyskusję i przedstawienie własnych propozycji identyfikowania braku płynności w podmiotach gospodarczych prowadzących uproszczoną rachunkowość. W związku z prowadzoną praktyką biegłego sądowego i licznymi badaniami płynności podmiotów gospodarczych pojawiły się wątpliwości w zakresie sposobu ustalania płynności podmiotów prowadzących uproszczoną rachunkowość. Metodologia badania opisanego w artykule sprowadza się do analizy badanych przypadków braku płynności i zastosowaniu autorskich narzędzi (metod) ustalania płynności. Wyniki zostały omówione w ostatniej części artykułu. Ponieważ literatura przedmiotu bogata jest w opis metodologii i źródeł analizy płynności podmiotów prowadzących rachunkowość zgodnie z ustawą o rachunkowości, kwestia metodologii badania płynności podmiotów niesporządzających rachunku przepływów pieniężnych oraz innych elementów sprawozdania finansowego, staje się interesującym i nowym zagadnieniem, szczególnie iż podmioty z taką forma rachunkowości stanowią 95% ogółu przedsiębiorstw w Polsce i na świecie. (abstrakt oryginalny)

The objective of this article is presenting for discussion and presentation of their proposals to identify the lack of liquidity in the business entities engaged in accounting. In connection with the practice of an expert witness, and numerous studies of liquidity traders, doubts have arisen with regard to the method of determining the liquidity simplified accounting entities. The methodology of the study described in the article refers to the analysis of the cases examined lack of liquidity and the use of proprietary tools (methods) for determining liquidity. The results are discussed in the last section of the article. Because literature is rich in description of the methodology and sources of liquidity analysis accounting entities in accordance with the Accounting Act, the question of the methodology of the study subjects did not prepare their liquidity cash flows and other elements of the financial statements, it becomes an interesting and novel question, especially that the bodies of the form accounting constitute 95% of all enterprises in Poland and abroad. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Wiśniewski T., Wersty B. (1998), Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna, Wrocław.
 2. Bernard Y., Coli J. (1995), Słownik ekonomiczny i finansowy, Książnica, Katowice.
 3. Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A. (2004), Analiza Ekonomiczno-Finansowa Spółki, PWE, Warszawa.
 4. Michalski G. (2005), Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Nowak-Kowalski J., Charakterystyka Rachunkowości i Prawa Rachunkowego, www.janek.uek.krakow.pl (18.11.2013).
 6. Sasin W. (2002), Analiza płynności finansowej firmy, Agencja Wydawnicza Interfart, Łódź.
 7. Sokół A. (2010), Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw, w: Analiza sprawozdań finansowych. Wybrane zagadnienia, praca zbiorowa pod redakcją A. Sokół, CeDeWu, Warszawa.
 8. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., art. 2 ust. 1.
 9. Waśniewski T., Skoczylas W. (2002), Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 10. Wędzki D. (2002), Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 11. Wojciechowska U. (2001), Płynność finansowa polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarki. Aspekty mikroekonomiczne i makroekonomiczne, SGH, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu