BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drążek Zygmunt (Uniwersytet Szczeciński), Komorowski Tomasz M. (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zarządzanie zasobami cyfrowymi na przykładzie muzeów bałtyckich
Digital Asset Management on the Example of the Baltic Museums
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 61-71, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Keyword
Digitalizacja
Digitizing
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono wybrane aspekty zarządzania zasobami cyfrowymi w organizacji w oparciu o narzędzia i technologie IT. Zaproponowano strukturę nowego systemu zarządzania zasobami cyfrowymi. Cechą charakterystyczną zaproponowanych rozwiązań jest ich ukierunkowanie na integrację dostępnych narzędzi software'owych i technologii IT oraz ich ukierunkowanie i funkcjonowanie w cyberprzestrzeni. Punktem wyjścia do zaproponowania nowego systemu Zarządzania Zasobami Cyfrowymi były problemy zarządzania kolekcją cyfrowych informacji stanowiących zasoby cyfrowe muzeów bałtyckich, które stanowiły przedmiot badań w ramach realizowanych projektów BalticMuseums 2.0 i 2.0+. (abstrakt autora)

The paper presents some aspects of digital asset management in the organization on the basis of IT tools and technologies. Structure of the new digital asset management system was proposed. A characteristic feature of the proposed solutions is their focus on the integration of available software tools and IT technologies and their orientation and functioning in cyberspace. The starting point to propose a new digital asset management system are problems in management of digital information that is provided as an collection digital resources of Baltic museums, which were the subject of research in the context of projects BalticMuseums 2.0 and 2.0+. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Barney J.V., Resource-based theories of competitive advantage: A ten-year retros-pective on the resource-based view. "Journal of Management" 27 (2001) 643-650. Źródło: http://www.uk.sagepub.com/chaston/Chaston%20Web%20readings-%20chapters%201-12/Chapter%206%20-%2023%20Barney.pdf.
  2. Kaplan R.S., Norton D.P. (2004), Strategy Maps. Der Weg von immaterielen Werten zum materielen Erfolg, wyd. Schaeffer Poeschel.
  3. Komorowski T. (2011), Wspomaganie podejmowania decyzji w zakresie wyboru systemu zarządzania dokumentami (CMS/DMS), Studia i Materiały Polskiego Sto-warzyszenia Zarządzania Wiedzą, Zeszyt nr 56, Bydgoszcz.
  4. Obłój K. (2007), Pułapki teoretyczne zasobowej teorii strategii, "Przegląd Organizacji", nr 5.
  5. Rokita J. (2005), Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE.
  6. Swacha J., Komorowski T., Muszyńska K., Drążek Z. (2013), Acquiring Digital Asset Management System for an International Project Consortium, [w:] Zarządzanie i finanse, t. 3, wyd. 1, Wydział Zarządzania-Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
  7. Unold J. (2011), Teoretyczno-metodologiczne podstawy przetwarzania informacji w cyberprzestrzeni, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
  8. Zarządzanie: teoria i praktyka (1995), red. nauk. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, PWN.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu