BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalewski Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Koncepcja beyond budgeting jako alternatywa dla tradycyjnego budżetowania
Beyond Budgeting Concept as an Alternative to Traditional Budgeting
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 113-121, tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Keyword
Budżetowanie, Zarządzanie, Koncepcja beyond budgeting
Budgeting, Management, Beyond budgeting concept
Note
streszcz., summ..
Abstract
Koncepcja beyond budgeting rozwinęła się w odpowiedzi na krytykę i wady tradycyjnego budżetowania. Krytycy budżetowania od lat podkreślali, że tradycyjne podejście do planowania operacyjnego jest nieadaptacyjne, przestarzałe, słabo związane ze strategią przedsiębiorstwa i zbyt kosztowne. Twórcy koncepcji beyond budgeting zaproponowali radykalną zmianę, która ma zmienić oblicze systemu planowania i kontroli. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja i krytyczna analiza podstawowych zasad koncepcji beyond budgeting. W artykule została przedstawiona geneza, fundamentalne zasady oraz narzędzia wykorzystywane w tej koncepcji. Ponadto autor odniósł się do możliwości zastąpienia tradycyjnego budżetowania koncepcją beyond budgeting w przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)

The traditional approach to budgeting is in opinion of critics too expensive, not aligned with the strategy, inflexible, cumbersome and out of kilter with new management system. There is a new radical way of replacing traditional budgeting and it's called beyond budgeting. The article emphas izes the role of decentralization and adapting processes of beyond budgeting concept. There is a critical evaluation of main rules and tools using in beyond budgeting concept in the article. There are also discussed the possibilities of applying beyond budgeting concept to an enterprise. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bourmistrov A., Kaarboe K. (2013), From comfort to stretch zones: A field study of two multinational companies applying "beyond budgeting" ideas, "Management Accounting Research" no, 24, s. 196-211.
 2. Drury C. (1998), Rachunek kosztów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Hope J., Fraser R. (2003a), Beyond Budgeting How Managers Can Break Free from the Annual Performance Trap, Harvard Business School Press.
 4. Hope J., Fraser R. (2000), Beyond Budgeting, Strategic Finance, October.
 5. Hope J., Fraser R. (2003b), New Ways of Setting Reword: The Beyond Budgeting Model, "California Management Review" vol. 45, no. 4.
 6. Hope J., Player S. (2012) Beyond Performance Management, Harvard Business Review Press, Boston.
 7. Kowalewski M. (2013), Ewolucja czy rewolucja we współczesnym budżetowaniu. Koncepcja beyond budgeting a tradycyjne budżetowanie, w: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, red. A. Karmańska, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 8. Kowalewski M. (2013), Zarządzanie dokonaniami według koncepcji beyond budgeting, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 289, Wrocław.
 9. Libby T., Lindsay R.M. (2010), Beyond budgeting or budgeting reconsidered? A survey of North-American budgeting practice, "Management Accounting Research" no. 21, s. 56-75.
 10. Libby T., Lindsay R.M. (2007), Svenska Handelsbanken: accomplishing radical decentralization through "Beyond budgeting", http://aaahq.org/MAS/MASPAPERS2007/case_session1/Svenska%20Handelsbanken.pdf.
 11. Nita B. (2009), Rola rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 12. Norkowski M. (2012), Koncepcja beyond budgeting a tradycyjne budżetowanie, w: Pomiar i raportowanie dokonań przedsiębiorstwa, red. E. Nowak, CeDeWu, Warszawa.
 13. Nowak E. (2007), Podstawowe koncepcje budżetowania, w: Budżetowanie w przedsiębiorstwie, red. E. Nowak, B. Nita, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 14. Player S. (2007), New Paths to Dramatically Improve Your Planning and Control Processes, "The Journal of Corporate Accounting & Finance", March/April, Wiley Periodicals.
 15. Player S. (2003), Why Some Organizations Go "Beyond Budgeting", "The Journal of Corporate Accounting & Finance", March/April, Wiley Periodicals.
 16. Rickards R.C. (2006), Beyond Budgeting: Boon or Boondoggle?, "Investment Management and Financial Innovations", Volume 3, Issue 2.
 17. Szychta A. (2008), Etapy ewolucji i kierunki rozwoju metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 18. www.bbrt.org.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu