BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Leszczyński Zbigniew (Politechnika Łódzka), Kościelniak Paweł (Politechnika Łódzka)
Title
Controlling kosztów w średnim przedsiębiorstwie zarządzanym procesowo
Costs Controlling in the Process-Based Mid - Size Enterprise Model
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 123-137, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Keyword
Zarządzanie procesami, Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa, Controlling
Process management, Enterprise Resource Planning (ERP), Controlling
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest przeprowadzenie teoretycznego studium dotyczącego kryteriów zasadności wdrażania nowoczesnego controllingu kosztów oraz koncepcji wyboru i integracji adekwatnych narzędzi zarządzania kosztami jako komponentów controllingu kosztów w przedsiębiorstwie zarządzanym procesowo. Metodologia badawcza przyjęta w niniejszej pracy to analiza literatury w zakresie rachunkowości zarządczej, zarządzania, inżynierii kosztów, controllingu oraz doświadczenia praktyczne Autorów, wynikające z długoletniej pracy w praktyce gospodarczej. W wyniku przeprowadzonej analizy zastały zaprezentowane nowoczesne komponenty controllingu kosztów tworzące spójny system procesowego zarządzania kosztami. Innowacyjnością tego artykułu jest wybór i analiza zaawansowanych matematycznie narzędzi zarządzania kosztami jako najefektywniejszych komponentów nowoczesnego controllingu kosztów. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to carry out a theoretical study on the criteria of implementation of the modern costs controlling, and the selection and integration of adequate costs management tools as components of the costs controlling in the process-based Mid-Size enterprise model. Methodologic adopted in thispaper is an analysis of the literature in the field of management accounting, management, engineering costs, controlling and practical experience Authors resulting from long-term work in business practice. The analysis presented modern components of costs controlling creating a coherent system of process-cost managed in Mid-Size enterprise. The innovation of this paper is the selection and analysis of advanced mathematical tools cost management as the most effective components of modern costs controlling system. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Clark F., Lorenzoni A.B. (2017), Applied Cost Engineering, Taylor & Francis, New York.
  2. Cooper R., Kaplan R.S. (1991), Profit Priorities from Activity-Based Costing, "Harvard Business Review" vol 5, no. 6.
  3. Cooper R., Slagmulder R. (2006), Integrated Cost Management, w: Cotemporary Issues in Management Accounting, red. A. Bhimani, Oxford University Press, London.
  4. Czakon W. (2005), Łańcuch wartości w teorii zarządzania przedsiębiorstwem, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
  5. Gunasekaran A., Marri H.B., Grieve R.J. (1999), Activity Based Costing In Small and Medium Enterprises, "Computers and Industrial Engineering" vol. 37.
  6. Horngren T.C., Datar M., Rajan M.V. (2012), Cost Accounting. A managerial Emphasis, Pearson Education Ltd.
  7. Kaplan R.S., Anderson R.S. (2008), Rachunek kosztów działań sterowany czasem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  8. Leszczyński Z. (2012), Projektowanie i wdrażanie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwie, ODDK, Gdańsk.
  9. Zhuang L., Burns G. (1992), Activity-based costing in non-standard route manufacturing, "International Journal of Operations & Production Management" vol. 12, no. 3.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu